Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Мальований Геннадiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33063942
1.4 Місцезнаходження емітента
11700, м. Новоград - Волинський, Пушкiна, 48
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0414)52196 (0414)52196
1.6 Електронна поштова адреса емітента
m.orlenko@texha.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 25.04.2013
(дата)
2.2. Повідомлення 80 (3630) Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 26.04.2013
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.texha.ua в мережі Інтернет 25.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
6 травня 2012 року Загальними Зборами Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Виробниче об'єднання Техна> в межах її повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства прийнято рiшення про створення ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <Виробниче об'єднання Техна> на територiї Китайської Народної Республiки. (Рiшення оформлено Протоколом Загальних Зборiв Учасникiв №06-05/2012 вiд 06.05.2012 р.).
Причина створення: ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <Виробниче об'єднання Техна> на територiї Китайської Народної Республiки створюється на виконання представницьких функцiй Товариства в Китайськiй Народнiй Республiцi.
Мета дiяльностi Представництва: представництво iнтересiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Виробниче об'єднання Техна> на територiї Китайської Народної Республiки.
Цiлями представництва є посередницька, представницька, консалтингова, дiяльнiсть, а також органiзацiя маркетингових, рекламних iнших подiбних акцiй, що направленi на отримання прибутку ТОВ <ВО Техна> та вирiшення iнших задач, що пов'язаннi з просуванням продукцiї, робiт, послуг на територiї КНР.
Функцiї, якi буде виконувати Представництво: вiдповiдають метi її створення.
Повне найменування - Представництво Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Виробниче об'єднання Техна> на територiї Китайської Народної Республiки.
Мiсцезнаходження: Вул. Юелун, д. 38, офiс 303 дод. 1, м. Наньтун, провiнцiя Цзянсу, 226001, Китай.