Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Мальований Геннадiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33063942
1.4 Місцезнаходження емітента
11700, Новоград - Волинський, Пушкiна, 48
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
041452196 041452196
1.6 Електронна поштова адреса емітента
m.orlenko@texha.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці д/н в мережі Інтернет 01.01.1900
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб X
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки:
4а) Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про випуски акцiй емiтента - не заповнено, акцiї не випускались, емiтент не являється акцiонерним товариством.
4в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iнших цiнних паперiв емiтентом не випускалось.
7) Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня, тому що Товариством конвертацiї цiнних паперiв не проводилось.
8) Iнформацiя про замiну управителя - вiдсутня, тому що Товариством замiни управителя не проводилось.
Iнформацiя стосовно п. 9-14 не надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв.
16) Промiжна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складалась.
17) Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, адже емiтент не випускав цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 13071020000000022
3.3. Дата державної реєстрації 26.10.2004
3.4. Територія (область) Житомирська
3.5. Місцезнаходження 11700, Новоград - Волинський, Пушкiна, 48
3.6. Статутний капітал (грн.) 10000000.00
3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0.000
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.9. Чисельність працівників (чол.) 1110
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 29.32.1 [2005]Виробництво iнших машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства, 29.32.4 [2005]Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж iнших машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства, 45.21.1 [2005]Будiвництво будiвель
3.11. Органи управління емітента Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту ТОВ ВО Техна вищим органом управлiння є Загальнi Збори Учасникiв. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захисту прав Учасникiв Товариства. Органом, що здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя. Виконавчим органом Товариства є колегiальний орган (дирекцiя), який формується Наглядовою радою Товариства. Дирекцiю очолює Генеральний директор Товариства, що здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.
3.12. Засновники емітента 1. Надикто Олександр Борисович 2. Бєлоконь Олег Якович 3. Степура Сергiй Михайлович 4. Загоруйко Юрiй Анатолiйович 5. Бондарев Сергiй Вiталiйович 6. Бруй Сергiй Вiталiйович 7. Корсунський Михайло Олексiйович

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада Голова Наглядової ради
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондарев Сергiй Вiталiйович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МК 233613 07.08.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
4.4. Рік народження 1963
4.5. Освіта Вища, Харкiвський iнженерно - будiвельний iнститут
4.6. Стаж керівної роботи (років) 17
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Крамдс", директор
4.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
4.1. Посада Член Наглядової ради
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Надикто Олександр Борисович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 169816 11.07.1996 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.4. Рік народження 1968
4.5. Освіта Вища, Київське вище iнженерно - радiотехнiчне училище ПВО iм. Маршала авiацiї Покришкiна А.I.
4.6. Стаж керівної роботи (років) 19
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Кондитерська фабрика "Лагода", заступник генерального директора
4.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
4.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бєлоконь Олег Якович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 118399 25.06.2002 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.4. Рік народження 1963
4.5. Освіта Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 0
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
4.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
4.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бруй Вiталiй Вiталiйович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 641396 11.12.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.4. Рік народження 1965
4.5. Освіта Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 0
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
4.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
4.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степура Сергiй Михайлович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 538557 06.11.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.4. Рік народження 1965
4.5. Освіта Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 0
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
4.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
4.1. Посада Генеральний директор
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мальований Геннадiй Володимирович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ММ 401712 01.12.1999 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
4.4. Рік народження 1967
4.5. Освіта Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут (iм. В. I. Ленiна)
4.6. Стаж керівної роботи (років) 7
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ завод "Потенцiал", Iнженер-конструктор I категорiї
4.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
4.1. Посада Головний бухгалтер
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лавренчук Тетяна Володимирiвна
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 748595 21.12.1999 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.
4.4. Рік народження 1976
4.5. Освіта Вища, Унiверситет "Україна" м. Київ
4.6. Стаж керівної роботи (років) 8
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Новоград-Волинський ремонтно-механiчний завод" Головний бухгалтер
4.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування Аудиторська фiрма "Хорта" у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23456576
5.4. Місцезнаходження вул. Анрi Барбюса 11/2, оф. 65, м. Київ, Україна, 03150
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свiдоцтво №0826
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
5.7. Міжміський код та телефон 0445216427
5.8. Факс 0445216427
5.9. Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
5.10. Опис Аудиторська фiрма надає послуги емiтенту з проведення аудиту фiнансових звiтiв
5.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прiоритет Сек'юрiтiз"
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23163399
5.4. Місцезнаходження пр-т Возз'єднання, 7А, м. Київ, Україна 02160
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №456996 ДКЦПФР
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.04.2009
5.7. Міжміський код та телефон 0445583816
5.8. Факс 0445583816
5.9. Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
5.10. Опис Здiйнює дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
5.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК"
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16480462
5.4. Місцезнаходження вул. Артема, буд. 52А, м. Київ, Україна, 04053
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №4 ДКЦПФР
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
5.7. Міжміський код та телефон 0442054411
5.8. Факс 0442054411
5.9. Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
5.10. Опис Рейтингове агенство здiйснює рейтингову оцiнку цiнних паперiв емiтента

Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17.03.2011 46/2/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.00 110000 Документарні іменні 110000000.00 13.400 з 1 по 15 числа мiсяця наступного за звiтнiм 0.00 31.05.2020
Опис Облiгацiї iменнi вiдсотковi незабезпеченi ТОВ "ВО Техна" випущено серiєю А - 110 000 штук. Спосiб розмiщення: Вiдкрите розмiщення облiгацiй серiї А. Розмiщення облiгацiй на ФБ "Перспектива" проводилось емiтентом згiдно з правилами та регламентом проведення розмiщення цiнних паперiв ФБ "Перспектива", вимоги яких є обов'язковими для виконання. Додаткової емiсiї облiгацiй протягом звiтного перiоду не проводилось.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Птахiвник д/н 42825.20 77.18 д/н 44465.10 78.10
2 Заборна продукцiя та iнший продаж д/н 11703.40 21.09 д/н 11619.60 20.40

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 72879.000 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
АТ Брокбiзнесбанк Договiр №19-08-980-KL вiд 20.03.2008р. 20.03.2008 12500.000 20.000 16.06.2012
Мерфiлд Трейдiнг Лiмiтед Договiр №01-07/10-ENG про надання фiнансової позики вiд 10.08.2010р. 10.08.2010 17050.000 6.000 01.11.2015
АТ Брокбiзнесбанк Договiр №27-09-980-K вiд 02.10.2009р. 02.10.2009 3040.000 18.000 10.05.2012
АТ Брокбiзнесбанк Договiр №40-08-980-KL вiд 09.06.2008р. 09.06.2008 18500.000 20.000 05.06.2012
ПАТ КБ "Правекс - Банк" Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї №1235-002/10 вiд 15.12.2010р. 15.12.2010 14840.000 10.000 15.12.2012
ПАТ КБ "Правекс - Банк" Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї №1235-001/10 вiд 15.12.2010р. 15.12.2010 6949.000 10.000 15.12.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 4168.000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 4168.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 389.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 57440.000 X X
Усього зобов'язань X 134876.000 X X
Опис: На 31.03.2012р. облiковуються наступнi зобов'язання емiтента: iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 17050 тис. грн., короткостроковi кредити банкiв - 55829 тис. грн., векселi виданi - 4168 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 10406 тис.грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 389 тис.грн., зi страхування - 1100 тис. грн., з оплати працi - 2222 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 43712 тис.грн

8. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8.1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕХНАЕКО"
8.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35088031
8.4. Місцезнаходження 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкiна, буд. 48
8.5. Опис Частка в статутному фондi пiдприємства - 50% (21 000 грн.)

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 04 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 29.32.1
Середня кількість працівників 1110
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Пушкiна, 48, Новоград - Волинський, 11700
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
на 31.03.2012 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 167 156
- первісна вартість 011 220 220
- накопичена амортизація 012 53 64
Незавершені капітальні інвестиції 020 3009 3801
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 53001 50930
- первісна вартість 031 84971 85685
- знос 032 31970 34755
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 21 21
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 56198 54908
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 20193 20007
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 14109 11177
Готова продукція 130 17063 25324
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 21572 21249
- первісна вартість 161 21572 21249
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 6970 10990
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 18445 12809
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 6976 752
- у т.ч. в касі 231 10 16
- в іноземній валюті 240 2442 1725
Інші оборотні активи 250 5437 5561
Усього за розділом II 260 113207 109594
III. Витрати майбутніх періодів 270 733 743
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 170138 165245

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 10000 10000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1218 1218
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 17490 19151
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 28708 30369
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 454 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 454 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 15858 17050
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 15858 17050
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 56811 55829
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 4168 4168
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 9613 10406
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 535 389
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 1142 1100
- з оплати праці 580 2291 2222
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 50558 43712
Усього за розділом IV 620 125118 117826
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 170138 165245

Примітки Товариство склало Баланс дотримуючись П(С)БО 2 "Баланс" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 21.06.1999р. За №396/3689).
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 04 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 29.32.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за за 1 квартал 2012 року


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 59238 51324
Податок на додану вартість 015 2017 1993
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 257 1882
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 56964 47449
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 42138 38256
Валовий прибуток:
- прибуток 050 14826 9193
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 1762 65524
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 3536 9854
Витрати на збут 080 6596 8161
Інші операційні витрати 090 2212 67463
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 4244 0
- збиток 105 0 10761
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 14 1
Інші доходи 130 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 2520 2830
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 78 1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 1660 0
- збиток 175 0 13591
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 3 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 1657 0
- збиток 195 0 13591
Надзвичайні:
- доходи 200 4 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 1661 0
- збиток 225 0 13591
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 25752 28456
Витрати на оплату праці 240 7571 8797
Відрахування на соціальні заходи 250 2935 3134
Амортизація 260 2837 2049
Інші операційни витрати 270 13941 19852
Разом 280 53036 62288
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

Примітки Змiст i форма Звiту про фiнансовi результати визначена Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати".
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна