Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Мальований Геннадiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.03.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33063942
1.4. Місцезнаходження емітента
Житомирська , д/н, 11700, Новоград - Волинський, Пушкiна, 48
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0414)5-21-96 (0414)5-2196
1.6. Електронна поштова адреса емітента
д/н
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.03.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 63   05.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці д/н в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1 д) Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - ТОВ <ВО Техна> не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
2) Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) (юридичнi особи) - не має засновникiв юридичних осiб.
2 б) Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - ТОВ <ВО Техна> не є акцiонерним товариством.
5) Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) - ТОВ <ВО Техна> не є акцiонерним товариством.
6) Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (фiзичнi особи) - ТОВ <ВО Техна> не є акцiонерним товариством.
7) Iнформацiя про дивiденди - не виплачує.
9а) Iнформацiя про випуски акцiй - не випускало. Дисконтнi облiгацiї - не випускало. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї - не випускало.
9 в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) - емiтент ТОВ <ВО Техна> не випускав iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї.
9 г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiтент ТОВ <ВО Техна> не випускав похiдних цiнних паперiв
9 ?) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - ТОВ <ВО Техна> не є акцiонерним товариством.
9 д) Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв. Iнформацiя щодо замовлених та виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - емiтент ТОВ <ВО Техна> не видавав сертифiкатiв цiнних паперiв.
12) Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - емiтент ТОВ <ВО Техна> не випускав борговi цiннi папери з гарантiєю третьої особи.
13) Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом перiоду -особливої iнформацiї не виникало.
14) Iнформацiя про стан корпоративного управлiння - ТОВ <ВО Техна> не є акцiонерним товариством.
15) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - не випускались iпотечнi облiгацiї.
16) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня.
17) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня.
26) Копiя протоколу загальних зборiв емiтента, якi проведенi за звiтний перiод (для акцiонерних товариств) (додається до паперової форми при поданнi Iнформацiї) - ТОВ <ВО Техна> не є акцiонерним товариством.
28. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (у разi наявностi) - в ТОВ <ВО Техна> вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi .
29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - ТОВ <ВО Техна> випуск цiльових облiгацiй не здiйснювало.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ТОВ "ВО Техна"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3.1.4. Поштовий індекс
11700
3.1.5. Область, район
Житомирська , д/н
3.1.6. Населений пункт
Новоград - Волинський
3.1.7. Вулиця, будинок
Пушкiна, 48
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
13071020000000022
3.2.2. Дата державної реєстрації
26.10.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Новоград-Волинська мiська рада Житомирської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
10000000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
10000000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК"
3.3.2. МФО банку
300249
3.3.3. Поточний рахунок
260020318510
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК"
3.3.5. МФО банку
300249
3.3.6. Поточний рахунок
260010318510
3.4. Основні види діяльності
29.32.1 Виробництво iнших машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства
29.32.4 Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж iнших машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства
45.21.1 Будiвництво будiвель
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Здiйснення будiвельної дiяльностi АВ №357158 03.08.2007 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України 03.08.2012
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї лiцензiї
 
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК" уповноважене рейтингове агентство 30.09.2011 Вiдкликаний
3.8. Інформація про органи управління емітента
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту ТОВ "ВО Техна" вищим органом правлiння є Збори Учасникiв.
До компетенцiї Зборiв Учасникiв вiдносяться:
1. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
2. Затвердження планiв Товариства та звiтiв про їх виконання.
3. Затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв Товариства.
4. Внесення змiн до Статуту Товариства.
5. Змiна розмiру Статутного Капiталу Товариства.
6. Обрання та вiдкликання членiв Наглядової ради.
7. Обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства.
9. Вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника та питання про наступну реалiзацiю такої частки.
10. Надання попередьої згоди на укладення Товариством правочинiв, за умовами яких вiдбувається вiдчуження майна товариства на суму, що становить двадцять i бiльше вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
11. Прийняття рiшення щодо участi Товариства в фiнансово - промислових групах, асоцiацiях та iнших об'єднаннях господарських товариств; прийняття рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах.
12. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв i положень.
13. Виключення Учасника iз Товариства.
14. Прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу.
15. Надання попередньої згоди на здiйснення Товариством капiтальних iнвестицiй.
16. Вирiшення iнших питань, передбачених Статутом.
Голова Загальних Зборiв Товариства очолює Збори Учасникiв. Голова обирається зi складу Учасникiв на Зборах Учасникiв. Голова очолює Збори Учасникiв, скликає Збори Учасникiв, пiдписує всi документи, що приймаються Зборами Учасникiв, виконує iншi обов'язки, делегованi Статутом та визначенi Зборами Учасникiв.
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, який утворюється Зборами Учасникiв Товариства та здiйснює постiйний контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захист прав учасникiв Товарства.
До компетенцiї Наглядової ради вiдносяться наступнi повноваження:
1. Визначення умов оплати працi посадових осiб керiвного складу, загального кошторису заробiтної плати працiвникiв Товариства.
2. Затвердження та вiдкликання з посади Генерального директора, заступник Генерального директора, Директорiв та їх заступникiв, Головного бухгалтера, начальника контрольно - ревiзiйного вiддiлу Товариства, осiб зi складу комiтету з iнвестицiй та розвитку при Наглядовiй Радi.
3. Контроль за прийняттям остаточних рiшень щодо вiдкриття та закриття рахункiв в банку, перерахункiв коштiв за правочинам, суми яких буде визначена Зборами Наглядової Ради Товариства.
4. Контроль за прийняттям остаточних рiшень по операцiях з валютними цiнностями, в тому числi придбання та продаж iноземної валюти за участю вiдповiдних установ для виконання мiжнародних контрактiв.
5. До компетенцiї Наглядової ради Товариства можуть бути вiднееснi iншi питання, вiдповiдно до законодавства України.
Члени Наглядової ради обираються Зборами Учасникiв Товариства на 5 рокiв. Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв.
Наглядова рада складається з трьох членiв. Збори Учасникiв обирають Голову та Секретаря Наглядової ради з членiв Наглядової ради. Генеральний директор, заступник генерального директора, члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу Наглядової ради.
Виконавчим органом Товариства є колегiальний орган (дирекцiя), яку очолює Генеральний директор. Генеральний директор, який вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, крiм питань, вiднесених до компетенцiї Зборiв Учасникiв та Наглядової ради.
Генеральний директор пiдзвiтний Зборам Учасникiв та Наглядовiй радi. Генеральний директор органiзовує виконання рiшень, прийнятих Зборами Учасникiв та Наглядовою радою.
Генеральний директор обирається на Зборах Наглядової Ради на 3 роки.
З метою перевiрки та контролю за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, Збори Учасникiв з їх числа створюють Ревiзiйну Комiсiю.
Ревiзiйна комiсiя складається з трьох членiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї призначаються зборами Учасникiв бiльшiстю голосiв. Член Ревiзiйної Комiсiї не може одночасно бути Генеральним директором та членом Наглядової Ради.
За дорученням Зборiв Учасникiв, Наглядової ради, з власної iнiцiативи та на вимогу будь - кого з Учасникiв. Ревiзiйна Комiсiя перевiряє дiяльнiсть Генерального директора. Ревiзiйна Комiсiя звiтує про результати перевiрки перед Зборами Учасникiв Товариства. При виконаннi своїх функцiй Ревiзiйна Комiсiя дiє незалежно вiд Генерального директора.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бєлоконь Олег Якович МЕ 118399 25.06.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 17.000000000000
Бондарев Сергiй Вiталiйович МК 233613 07.08.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 15.000000000000
Бруй Вiталiй Вiталiйович СН 641396 11.12.1997 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 12.000000000000
Загоруйко Юрiй Анатолiйович МК 931646 03.09.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 15.000000000000
Степура Сергiй Михайлович СН 538557 06.11.1997 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києва 15.000000000000
Надикто Олександр Борисович СН 169816 11.07.1996 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 24.900000000000
Корсунський Михайло Олексiйович СН 342534 17.12.1996 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 1.100000000000
Усього 100.00000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1125.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та зовнiшнiх сумiсникiв 14 осiб.
Фонд оплати працi: 33 514,3 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: у порiвняннi з 2010 роком фонд оплати працi зменшився на 1172, 7 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарев Сергiй Вiталiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 233613 07.08.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
вища, Харкiвський iнженерно-будiвельник iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Крамдс", директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17 рокiв
Попереднi посади: ТОВ "Крамдс", директор
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надикто Олександр Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 169816 11.07.1996 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища, Київське вище iнженерно-радiотехнiчне училище ПВО iм. Маршала авiацiї Покришкiна А.I.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Кондитерська фабрика Лагода", заступник генерального директора
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 19 рокiв
Попереднi посади: ТОВ "Кондитерська фабрика Лагода", заступник генерального директора
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлоконь Олег Якович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 118399 25.06.2002 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києва
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бруй Вiталiй Вiталiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 641396 11.12.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степура Сергiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 538557 06.11.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мальований Геннадiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 401712 01.12.1999 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут (iм. В. I. Ленiна)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ завод "Потенцiал"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7 рокiв
Попереднi посади: ВАТ завод "Потенцiал", Iнженер-конструктор I категорiї.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавренчук Тетяна Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 748595 21.12.1999 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Новоград-Волинський ремонтно-механiчний завод" Головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 8 рокiв
Попереднi посади: ВАТ "Новоград-Волинський ремонтно-механiчний завод" Головний бухгалтер
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Хорта" у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23456576
Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ Печерський Київ вул. Анрi Барбюса 11/2, оф. 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0826
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0445216427
Факс 0445216427
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська фiрма надає послуги емiтенту з проведення аудиту фiнансових звiтiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прiоритет Сек'юрiтiз"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23163399
Місцезнаходження 02160 Україна м. Київ д/н м. Київ пр-т Возз'єднання, 7А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №456996
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.04.2009
Міжміський код та телефон 0445583816
Факс 0445583816
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Здiйснює дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЮРIК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16480462
Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Артема, буд. 52А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
Міжміський код та телефон 0442054411
Факс 0442054411
Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
Опис Рейтингове Агенство здiйснює рейтингову оцiнку цiнних паперiв емiтента

11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.03.2011 46/2/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.000 110000 Документарні іменні 110000000.000 13.400000000000 з 1 по 15 числа наступного мiсяця 5024714.00 31.05.2020
Опис Облiгацiї iменнi вiдсотковi незабезпеченi ТОВ "ВО Техна" випущено серiєю А - 110 000 штук. Спосiб розмiщення: Вiдкрите розмiщення облiгацiй серiї А. Розмiщення облiгацiй на ФБ "Перспектива" проводилось емiтентом згiдно з правилами та регламентом проведення розмiщення цiнних паперiв ФБ "Перспектива", вимоги яких є обов'язковими для виконання. Додаткової емiсiї облiгацiй протягом звiтного перiоду не здiйснювалося.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Виробниче об'єднання <ТЕХНА> - добре вiдоме iм'я серед споживачiв клiткового обладнання, як для промислового птахiвництва, так i для невеликих фермерських господарств. Також компанiя є одним з основних виробникiв зварної оцинкованої сiтки, панельних систем обгороджування на територiї України.
З моменту створення i до сьогоднi компанiя дорожить своєю дiловою репутацiєю, тому постiйно пiдвищує якiсть роботи, удосконалює професiйнi навики своїх спiвробiтникiв i технiчне оснащення, вкладає свої iнтелектуальнi, фiнансовi i виробничi ресурси в розробку i створення своєї продукцiї.
Компанiя володiє найсучаснiшим високотехнологiчним устаткуванням: зварювальнi роботизованi лiнiї виробництва Австрiї i ЮАР; трубо- i листопрокатне устаткування (Корея); верстати (Тайвань), , лазерне устаткування (Швейцарiя), листогиби (Швейцарiя) для виробництва клiткового устаткування, панельних систем обгороджування, зварних сiток для рiзних галузей народного господарства.
Кероване сучасними комп'ютерами устаткування дозволяє виробляти сiтки пiд iндивiдуальнi вимоги замовника. Володiючи високою технологiчнiстю, устаткування може виробляти понад 6000 видiв рiзних зварних сiток з дроту.
Продукцiя виготовляється гарантованої якостi i повнiстю вiдповiдає вимогам ГОСТ i системi менеджменту ISO 9001:2008. Пильна увага до потреб кожного клiєнта, нацiленiсть на результат i постiйне прагнення до досконалостi дозволяє компанiї <ТЕХНА> займати лiдируючi позицiї в своєму сегментi.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Вищим органом управлiння Товариством є Збори Учасникiв, що складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв.
Наглядова рада Товариства здiйснює постiйний контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захист прав учасникiв Товариства.
Контроль за дiяльнiстю Генерального директора здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, що утворюється Зборами Учасникiв.
Керiвництво поточною дiяльнiстю ТОВ <ВО Техна> здiйснює Генеральний директор в межах компетенцiї, що надана йому вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного року пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї ТОВ "ВО Техна" не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Обрана сукупнiсть способiв ведення бухгалтерського облiку, сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються ТОВ "ВО Техна" для складання та подання звiтностi вiдображена у Наказi №2-Б вiд 01.04.2011р. "Про облiкову полiтику пiдприємства". Для ведення бухгалтерського облiку товариством використовується план рахункiв, затверджений наказом "Про облiкову полiтику пiдприємства", розроблений на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вi д 30.11.1999р. №291.
Визначення, оцiнку та облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, незавершеного виробництва здiйснюється вiдповiдно до П(с)БО 7 "Основнi засоби". Основними засобами визнають матерiальнi активи, очiкуваний строк використання (експлуатацiї) у господарськiй дiяльностi бiльше одного року та вартiстю понад 1000 грн.
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи, строк корисного використання яких менше 1 року та вартiсть менше 1000 грн. за одиницю (вiдповiдно до п. 5 П(С)БО 7.
Вiдповiдно до п. 27 П(С)БО амортизацiю по малоцiнних необоротних матерiальних активах нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта 100% його вартостi.
Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, визначеною за фактичною собiвартiстю.
Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує можливiсть отримання пiдприємством у майбутньому економiчних вигод та може бути достовiрно визначена їх сума.
Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi пiдприємства проводити iнвентаризацiю активiвi зобов'язань, пiд час якої перевiряються i документально пiдтверджуються їх наявнiсть, стан i оцiнка.
У розпорядчих документах ТОВ "ВО Техна" вказуються об'єкти та перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї. При цьому перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї може вiдрiзнятися.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (зв?т незалежного аудитора) щодо ф?нансової зв?тност? Товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю <Виробниче об'єднання <Техна> станом на 31.12.2011р. адресується управл?нському складу, засновникам п?дприємства та Центральному територ?альному департаменту Нац?ональної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Виробниче об'єднання <Техна> що додається, яка включає: Баланс станом на 31.12.2011р., Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, опис основних важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi за рiк.
При складанн? цього висновку аудитором у в?дпов?дност? вимог Кодексу етики профес?йних бухгалтер?в було виконано ус? в?дпов?дн? етичн? процедури стосовно незалежност?. Загрози власного ?нтересу, власної оц?нки, захисту, особистих та с?мейних стосунк?в та тиску при складанн? цього висновку не виникало.
Аудитором обмежено коло користувач?в, як? можуть використовувати цей аудиторський висновок.
Аудиторська ф?рма <Хорта> у форм? товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю зд?йснила незалежну аудиторську перев?рку в?дпов?дност? повного пакету ф?нансових зв?т?в загального призначення ТОВ <Виробниче об'єднання <Техна> визначен?й концептуальн?й основ? ф?нансової зв?тност? ? в?дпов?дност? вимогам чинного законодавства України, анал?зу його ф?нансового стану з висловленням незалежної аудиторської думки станом на 31.12.2011р. (включно).
1.1 Основн? в?домост? про аудиторську ф?рму.
Повне найменування юридичної особи в?дпов?дно до установчих документ?в: Аудиторська ф?рма <Хорта> у форм? товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю
Номер ? дата видач? Св?доцтва про внесення до Реєстру аудиторських ф?рм та аудитор?в, виданого Аудиторською палатою України: Св?доцтво про включення до Реєстру аудиторських ф?рм та аудитор?в № 0826, яке видано в?дпов?дно до р?шення Аудиторської палати України № 98 в?д 26.01.2001р., р?шенням Аудиторської палати України № 221/3 в?д 04.11.2010р. терм?н чинност? св?доцтва продовжено до 04.11.2015р.
М?сцезнаходження юридичної особи: 03150, м. Київ, вул. Анр? Барбюса 11/2, оф. 65
Код за ЄДРПОУ: 23456576
Телефон /факс:521-64-27
Електронна адреса: horta_af@ukr.net
1.2. Основн? в?домост? про Товариство
Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю <Виробниче об'єднання <Техна>, код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ 33063942, зареєстровано р?шенням виконавчого ком?тету Новоград-Волинської м?ської ради Житомирської област? за №13071020000000022 в?д 26.10.2004р.
ТОВ <ВО Техна> є суб'єктом господарювання, створеним в?дпов?дно до чинного законодавства України.
Статутний фонд на 31.12.2011р. складав 10 000000 (десять м?льйон?в) грн. Сформований у повному обсяз?. Учасниками товариства є ф?зичн? особи.
Повний розм?р Статутного фонду Товариства формується Учасниками у строки, встановлен? чинним законодавством України.
Вищим органом управл?ння Товариством є Збори Учасник?в, що складаються з Учасник?в або їх уповноважених представник?в.
Наглядова рада Товариства зд?йснює пост?йний контроль за ф?нансово - господарською д?яльн?стю виконавчого органу Товариства та захист прав учасник?в Товариства.
Контроль за д?яльн?стю Генерального директора зд?йснюється Рев?з?йною ком?с?єю, що утворюється Зборами Учасник?в.
Кер?вництво поточною д?яльн?стю ТОВ <ВО Техна> зд?йснює Генеральний директор в межах компетенц?ї, що надана йому в?дпов?дно до положень чинного законодавства України та Статуту.
М?сцезнаходження в?дпов?дно до установчих документ?в: Житомирська область, м. Новоград - Волинський, вул. Пушк?на, 48.
ТОВ <ВО Техна > взято на податковий обл?к Новоград-Волинською об'єднаною ДП? 05.11.2004р. за № 494, про що видано дов?дку про взяття на обл?к (остання редакц?я) в?д 11.11.2009р. за № 845/29-13. Св?доцтво платника ПДВ № 09416140 в?д 27.07.2005р., ?ндив?дуальний податковий номер - 330639406159.
В?дпов?дно до дов?дки головного управл?ння статистики у Житомирськ?й област? (Управл?ння статистики у м?ст? Новоград-Волинському) в?д 12.11.2009р. сер?я АБ № 219239 з Єдиного державного реєстру п?дприємств та орган?зац?й України (ЄДРПОУ) основн? види д?яльност? за КВЕД:
29.32.1 - виробництво ?нших машин та устаткування для с?льського та л?сового господарства;
29.32.4 - ремонт, техн?чне обслуговування ? монтаж ?нших машин та устаткування для с?льського та л?сового господарства;
45.21.1 - буд?вництво буд?вель;
51.90.0 - ?нш? види оптової торг?вл?;
60.24.0 - д?яльн?сть автомоб?льного вантажного транспорту.
Середньообл?кова чисельн?сть штатних прац?вник?в обл?кового складу 1125 ос?б, позаштатних та зовн?шн?х сум?сник?в 14 ос?б, фонд оплати прац? у 2011р. становив 33514,3 тис.грн.
Особами в?дпов?дальними за ведення ф?нансово - господарської д?яльност? ТОВ <ВО Техна> у пер?од?, що п?длягав перев?рц?, були: генеральний директор ТОВ <ВО Техна> Мальований Геннад?й Володимирович (Протокол зас?дання Наглядової Ради ТОВ <ВО Техна> №4 в?д 05.11.2010р.); головний бухгалтер ТОВ <ВО Техна> - Лавренчук Тетяна Володимир?вна (наказ ТОВ <ВО Техна> <Про особовий склад> № 354-К в?д 03.12.2008р.).
На виконання наказу по ТОВ <ВО Техна> в?д 28.12.2011 року № 11/НГ було проведено ?нвентаризац?ю основних фонд?в, нематер?альних актив?в, грошових кошт?в та ?нших статей балансу станом на 01.01.2012р. За результатами проведеної ?нвентаризац?ї нестач та надлишк?в не виявлено, про що складено в?дпов?дний протокол.
1.3. Основн? в?домост? про умови договору про проведення аудиту
Аудиторськ? роботи проводились в?дпов?дно до умов договору укладеного 01.03.2012 року м?ж Аудиторською ф?рмою <Хорта> у форм? товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю та ТОВ <ВО Техна> за № 36/02-12. Предметом даного договору є зд?йснення незалежної аудиторської перев?рки в?дпов?дност? повного пакету ф?нансових зв?т?в загального призначення ТОВ <ВО Техна> станом на 31.12.2011р. (включно) визначен?й концептуальн?й основ? ф?нансової зв?тност? ? в?дпов?дност? вимогам чинного законодавства України, анал?зу його ф?нансового стану з висловленням незалежного аудиторського висновку.
Необх?дн?сть проведення цих роб?т та наявн?сть аудиторського висновку обумовлена Законом України в?д 30.10.1996 року № 448/96-ВР <Про державне регулювання ринку ц?нних папер?в в Україн?> (з? зм?нами та доповненнями), Законом України в?д 23.02.2006 року № 3480-?V <Про ц?нн? папери та фондовий ринок> (з? зм?нами та доповненнями) (дал? - Закон № 3480-?V) та Положенням про розкриття ?нформац?ї ем?тентами ц?нних папер?в, яке затверджено р?шенням Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку України в?д 19.12.2006р. №1591, зареєстровано в М?н?стерств? юстиц?ї України в?д 05.02.2007р. за № 97/13364 (з? зм?нами та доповненнями).
При складанн? висновку аудитор керувався Положенням щодо п?дготовки аудиторських висновк?в, як? подаються до Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку при розкритт? ?нформац?ї ем?тента та профес?йними учасниками фондового ринку, яке затверджено р?шенням Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку в?д 19 грудня 2006р. № 1528, зареєстровано в М?н?стерств? юстиц?ї України в?д 23.01.2007р. за № 53/13320 (з? зм?нами та доповненнями) та Вимогами до аудиторського висновку при розкритт? ?нформац?ї ем?тентами ц?нних папер?в (кр?м ем?тент?в обл?гац?й м?сцевої позики), як? затверджен? р?шенням Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку в?д 29.09.2011р. № 1360, зареєстровано в М?н?стерств? юстиц?ї України в?д 28.11.2011р. за № 1358/20096, М?жнародними стандартами аудиту, як? зг?дно Закону України в?д 22 кв?тня 1993 р. № 3125-XII <Про аудиторську д?яльн?сть> (з? зм?нами та доповненнями) прийнят? в якост? нац?ональних стандарт?в аудиту.
Дата початку проведення перев?рки - 05.03.2012р., дата зак?нчення - 27.03.2012р.
Масштаб перев?рки становить: документальним методом ор?єнтовно 70%, розрахунково - анал?тичним ор?єнтовно 30% в?д загального обсягу документооб?гу.
2. Розкриття ?нформац?ї
2.1. Аудит системи бухгалтерського обл?ку та системи внутр?шнього контролю
Зг?дно ст. 1 Закону України 16.07.1999р. №996-Х?V <Про бухгалтерський обл?к та ф?нансову зв?тн?сть в Україн?> (дал? - Закон №996-Х?V) (з? зм?нами та доповненнями) <бухгалтерський обл?к - процес виявлення, вим?рювання, реєстрац?ї, накопичення, узагальнення, збер?гання та передач? ?нформац?ї про д?яльн?сть п?дприємства зовн?шн?м та внутр?шн?м користувачам для прийняття р?шень>.
В?дпов?дно до ч. 2, ст. 2 вищенаведеного Закону <бухгалтерський обл?к є обов'язковим видом обл?ку, який ведеться п?дприємством. Ф?нансова, податкова, статистична та ?нш? види зв?тност?, що використовують грошовий вим?рник, ?рунтуються на даних бухгалтерського обл?ку> Визначення терм?ну <обл?кова пол?тика> надає ст. 1 Закону №996-Х?V <обл?кова пол?тика - сукупн?сть принцип?в, метод?в ? процедур, що використовуються п?дприємством для складання та подання ф?нансової зв?тност?>. Обран? принципи ? правила обл?ку затверджуються Наказом по п?дприємству.
Бухгалтерський обл?к ТОВ <ВО Техна> ведеться бухгалтерською службою на чол? з головним бухгалтером.
Як св?дчать надан? до перев?рки первинн? документи та обл?ков? рег?стри, бухгалтерський обл?к у перев?ряємому пер?од? в?вся за допомогою комп'ютерно - обл?кової системи бухгалтерського обл?ку 1С <П?дприємство v.8.0>.
В ход? проведення аудиторської перев?рки аудитору надано наказ <Про обл?кову пол?тику п?дприємства> № 2/Б в?д 01.04.2011р., який в?дображає основн? напрямки та принципи бухгалтерського обл?ку ТОВ <ВО Техна> та складається з розд?л?в, зокрема, розд?лу 1 <Орган?зац?я бухгалтерського обл?ку на п?дприємств?>, розд?лу 2 <Бухгалтерський обл?к доход?в та витрат, ф?нансових результат?в>, розд?лу 3 <Особливост? бухгалтерського обл?ку соб?вартост?>, розд?лу 4 <Бухгалтерський обл?к основних засоб?в, ?нших необоротних матер?альних актив?в, незавершеного виробництва>, розд?лу 5 <Бухгалтерський обл?к ?нших необоротних матер?альних актив?в>, розд?лу 6 <Обл?к запас?в>, розд?лу 7 <Обл?к витрат>, розд?лу 8 <План рахунк?в бухгалтерського обл?ку>, розд?лу 9 <Бухгалтерський обл?к деб?торської заборгованост?>, розд?лу 10 <Бухгалтерський обл?к зобов'язань>, розд?лу 11 <Орган?зац?я внутр?шнього обл?ку ? внутр?шнього контролю>, розд?лу 12 <Проведення ?нвентаризац?ї>, розд?лу 13 <Суттєв?сть>, розд?лу 14 <Застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обл?ку 17 <Податок на прибуток>, затвердженого наказом МФУ в?д 28.12.2000р. №353, розд?лу 15 <Орган?зац?я анал?тичного обл?ку надходження та використання кошт?в ц?льового ф?нансування>, розд?лу 16 <Заключн? положення>.
В?дпов?дно до положень обл?кової пол?тики ТОВ <ВО Техна> суттєвою ?нформац?єю визнається ?нформац?я, в?дсутн?сть якої в ф?нансовому зв?т? ? прим?тках до нього може вплинути на р?шення його користувач?в. При складанн? ф?нансових зв?т?в визначити величину суттєвост? в розм?р? 1 тис. грн..
Для забезпечення достов?рност? даних бухгалтерського обл?ку та ф?нансової зв?тност? перед складанням р?чної бухгалтерської зв?тност? проводиться щор?чна ?нвентаризац?я основних засоб?в, нематер?альних актив?в, товарно-матер?альних ц?нностей, грошових засоб?в, документ?в та розрахунк?в. Терм?н проведення щор?чної ?нвентаризац?ї встановлюється в?дпов?дним наказом генерального директора п?дприємства.
Як св?дчать надан? до перев?рки первинн? документи бухгалтерського обл?ку, обл?ков? рег?стри синтетичного та анал?тичного обл?ку ТОВ <ВО Техна> протягом 2011р. обл?кова пол?тика п?дприємства не зм?нювалась. Ф?нансова зв?тн?сть в ц?лому складається з урахуванням вимог чинного законодавства України, надається до територ?альних орган?в статистики своєчасно.
На думку аудитора, бухгалтерський обл?к ТОВ <ВО Техна> ?рунтується на таких основних принципах у в?дпов?дност? до вимог Закону № 996-Х?V, як: обачн?сть - застосуються в бухгалтерському обл?ку методи оц?нки, як? запоб?гають заниженню оц?нки зобов'язань та витрат ? завищенню оц?нки актив?в ? доход?в п?дприємства; повне висв?тлення - ф?нансова зв?тн?сть м?стить всю ?нформац?ю про фактичн? та потенц?йн? насл?дки господарських операц?й та под?й, здатних вплинути на р?шення, що приймаються на її основ?; автономн?сть - п?дприємство розглядається як юридична особа, в?докремлена в?д її власник?в, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власник?в не в?дображаються у ф?нансов?й зв?тност? п?дприємства; посл?довн?сть - пост?йне (з року в р?к) застосування п?дприємством обраної обл?кової пол?тики; безперервн?сть - оц?нка актив?в та зобов'язань п?дприємства зд?йснюється виходячи з припущення, що його д?яльн?сть буде тривати дал?; нарахування та в?дпов?дн?сть доход?в ? витрат - для визначення ф?нансового результату зв?тного пер?оду пор?внюються доходи зв?тного пер?оду з витратами, що були зд?йснен? для отримання цих доход?в; превалювання сутност? над формою - операц?ї обл?ковуються в?дпов?дно до їх сутност?, а не лише виходячи з юридичної форми; ?сторична (фактична) соб?варт?сть - пр?оритетною є оц?нка актив?в п?дприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; єдиний грошовий вим?рник - вим?рювання та узагальнення вс?х господарських операц?й п?дприємства у його ф?нансов?й зв?тност? зд?йснюється в єдин?й грошов?й одиниц?; пер?одичн?сть - на п?дприємств? можливо розпод?лити д?яльн?сть на певн? пер?оди часу з метою складання зв?тност?.
Однак, на думку аудитора, система внутр?шнього контролю на п?дприємств? не функц?ональна, а саме не впроваджено належний контроль за своєчасним та повним оформленням первинних документ?в обл?ку.
Ч.1 ст.9 Закону №996-Х?V визначено, що п?дставою для бухгалтерського обл?ку господарських операц?й є первинн? документи, як? ф?ксують факти зд?йснення господарських операц?й. Первинн? документи повинн? бути складен? п?д час зд?йснення господарської операц?ї, а якщо це неможливо - безпосередньо п?сля її зак?нчення.
В бухгалтерському обл?ку ТОВ <ВО Техна> систематично в?дбувається несвоєчасне в?дображення зд?йснених господарських операц?й у звязку ?з зап?зненням надання первинних документ?в бухгалтерськ?й служб? для обл?ку.
2.2 Повнота та в?дпов?дн?сть ф?нансової зв?тност? ТОВ <ВО Техна> встановленим нормативам бухгалтерського обл?ку, зокрема, Положенням (стандартам) бухгалтерського обл?ку
Метою складання ф?нансової зв?тност? є надання користувачам для прийняття р?шень повної, правдивої та неупередженої ?нформац?ї про ф?нансовий стан, результати д?яльност? та рух кошт?в п?дприємства. Для досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо задоволення ?нформац?йних потреб користувач?в зв?тн?сть має в?дпов?дати певним вимогам.
В ход? проведення аудиторської перев?рки аудитором було перев?рено в?дпов?дн?сть повного пакету ф?нансових зв?т?в загального призначення визначен?й концептуальн?й основ? ф?нансової зв?тност? ? в?дпов?дност? вимогам чинного законодавства України станом на 31.12.2011р., у зв'язку з тим, що ф?нансова зв?тн?сть саме у такому склад? надається до орган?в державної статистики України.
Додатково вважаємо за доц?льне пов?домити, що п?сля дати балансу в?дбулися под?ї, як? вплинули на валюту балансу, на п?дстав? чого Товариством було зд?йснено коригування вх?дних залишк?в на 01.01.2011р. Це пов'язано з виправленням помилок попередн?х пер?од?в та зд?йснено в?дпов?дно до П(с)БО 6 <Виправлення помилок ? зм?ни у ф?нансових зв?тах>, затвердженого наказом М?н?стерства ф?нанс?в України в?д 28.05.1999р. №137.
В?дпов?дно до Наказу №39 в?д 30.01.2012р. <Щодо уточнення показник?в ф?нансової зв?тност?> з метою приведення ф?нансової зв?тност? у в?дпов?дност? до вимог Закону №996-Х?V будо зд?йснено перерахунок оборотних актив?в п?дприємства станом на 01.01.2011р. для встановлення фактичних залишк?в ресурс?в, контрольованих п?дприємством в результат? минулих под?й та встановлено завищення розм?ру оборотних актив?в п?дприємства станом на 01.01.2011р., що утворилися внасл?док под?й за попередн?й зв?тний пер?од та, як? не було списано у в?дпов?дному пер?од?. Ф?нансова зв?тн?сть за 2010 р?к була зм?нена з метою в?дображення достов?рної та пор?вняльної ?нформац?ї, що не вплинула на ф?нансову зв?тн?сть за 2011 р?к.
В?дпов?дно до п. 4 ? 5 П(с)БО 6 виправлення помилок, допущених при складанн? ф?нансових зв?т?в у попередн?х роках, зд?йснюється шляхом коригування сальдо нерозпод?леного прибутку на початок зв?тного року, якщо так? помилки впливають на величину нерозпод?леного прибутку (непокритого збитку).
Зазначеним Положенням передбачено, що у прим?тках до ф?нансової зв?тност? наводиться ?нформац?я про факт повторного оприлюднення виправлених ф?нансових зв?т?в або недоц?льн?сть повторного оприлюднення.
Кер?вництвом Товариства в?дпов?дно до Наказу №39 в?д 30.01.2012р. прийнято р?шення про недоц?льн?сть повторного оприлюднення.
Внасл?док зазначених коригувань, валюта балансу станом на 01.01.2011р. було зм?нено на 9344 тис.грн. Вказан? коригування полягали в наступному:
рядок 170 <деб?торська заборгован?сть за розрахунками з бюджетом> - зменшено на 1966 тис. грн.;
рядок 210 - зменшено на 7378 тис.грн.
рядок 350 <нерозпод?лений прибуток (непокритий збиток)> - зменшено на 9344 тис.грн.
Виявлен? помилки безпосередньо регулюють нерозпод?лений прибуток на початок зв?тного року.
2.3 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї у ф?нансов?й зв?тност? за видами актив?в в?дпов?дно до нац?ональних положень (стандарт?в) бухгалтерського обл?ку станом на 31.12.2011р.
a) Обл?к необоротних актив?в
Обл?к нематер?альних актив?в на пiдприємствi зд?йснюється вiдповiдно до П(c)БО № 8.
Станом на 31.12.2011р. на Баланс? п?дприємства рахується залишкова варт?сть (рядок 010 Балансу) нематер?альних актив?в у розм?р? 167 тис.грн. Сума перв?сної вартост? нематер?альних актив?в (ряд. 011 Балансу) в?дпов?дає дебетовому сальдо на зв?тну дату по бухгалтерському рахунку 12 <нематер?альн? активи> та складає 220 тис.грн., сума накопиченої амортизац?ї на к?нець зв?тного року (рядок 012 Балансу) в?дпов?дає кредетовому сальдо на зв?тну дату по бухгалтерському рахунку 133 <накопичена амортизац?я нематер?альних актив?в> - 53 тис.грн. Нарахування амортизац?ї нематер?альних актив?в протягом року зд?йснювалось прямол?н?йним методом.
У рядку 020 <Незавершен? кап?тальн? ?нвестиц?ї> Балансу в?дображено варт?сть незавершених кап?тальних вкладень, який в?дпов?дає дебетовому сальдо по рахунку 15 <кап?тальн? ?нвестиц?ї> у розм?р? 3 009 тис.грн. Обл?к витрат на незавершен? ?нвестиц?ї ТОВ <ВО Техна> зд?йснює вiдповiдно до П(с)БО 7 <Основн? засоби>, Iнструкцiї про застосування Плану рахунк?в бухгалтерського обл?ку актив?в, кап?талу, зобов'язань i господарських операц?й п?дприємств i органiзацiй.
Обл?к основних засоб?в на пiдприємствi, достовiрнiсть їх оц?нки вiдповiдає критер?ям визнання за П(с)БО № 7 <Основн? засоби>. Станом на 31.12.2011р. залишкова варт?сть основних засоб?в (рядок 030 Балансу) становить 53 001 тис.грн. Перв?сна варт?сть (рядок 031 Балансу в?дпов?дає дебетовому сальдо по бухгалтерським рахункам 10 <основн? засоби> та 11 ) - 84 971 тис.грн., знос (рядок 032 Балансу в?дпов?дає кредитовому сальдо на к?нець пер?оду по бухгалтерським рахункам 131 <знос основних засоб?в> та 132 <знос ?нших необоротних матер?альних актив?в>) - 31 970 тис.грн.
Амортизац?я основних засоб?в в?дпов?дно до наказу <Про обл?кову пол?тику п?дприємства> ТОВ <ВО Техна> нараховується щом?сячно ?з застосуванням прямол?н?йного методу.
У рядку 040 Балансу <довгостроков? ф?нансов? ?нвестиц?ї, як? обл?ковуються за методом участ? в кап?тал? ?нших п?дприємств> в?дображено варт?сть ?нвестиц?й, яка в?дпов?дає дебетовому сальдо по бухгалтерському рахунку 141 у розм?р? 21 тис.грн.
Загальна сума за розд?лом ? активу Балансу <необоротн? активи> станом на 31.12.2011р. складає 56 198 тис. грн.
b) Обл?к оборотних актив?в.
Обл?к запас?в на пiдприємствi, достовiрнiсть їх визнання i оц?нки вiдповiдає критер?ями визнання за П(с)БО 9 <Запаси>. Придбан? (отриман?) або вироблен? запаси в?дображаються на баланс? за перв?сною варт?стю, визначеною за фактичною соб?варт?стю. Оц?нка вибуття запас?в зд?йснюється за соб?варт?стю перших за часом надходження запас?в (методом Ф?ФО).
Станом на 31.12.2011р. балансова варт?сть запас?в становить:
- виробнич? запаси (рядок 100 Балансу, який в?дпов?дає сум? дебетового сальдо по бухгалтерським рахункам 20 <виробнич? запаси> та 22 <малоц?нн? та швидкозношуван? предмети>) - 20 193 тис. грн.
- незавершене виробництво (рядок 120 Балансу, який в?дпов?дає сум? дебетового сальдо по бухгалтерському рахунку 23 <виробництво>) - 14 109 тис.грн.
- готова продукц?я (рядок 130 Балансу, який в?дпов?дає сум? дебетового сальдо по бухгалтерському рахунку 26 <готова продукц?я>) - 17 063 тис. грн.
Обл?к деб?торської заборгованост? на пiдприємствi, достовiрнiсть її визнання i оц?нки вiдповiдає критер?ям визнання за П(с)БО 10 <Деб?торська заборгован?сть>. Сума деб?торської заборгованост?, яку в?дображено у баланс? п?дприємства на 31.12.2011р. визнана п?дприємством як актив, так як ?снує в?рогiднiсть отримання п?дприємством в майбутньому економ?чних вигод.
Чиста реал?зац?йна варт?сть деб?торської заборгованост? за товари, роботи, послуги (рядок 160 Балансу, який в?дпов?дає сум? дебетового сальдо по бухгалтерському рахунку 36 <розрахунки з покупцями та замовниками>) складає 21 572 тис. грн.
Деб?торська заборгован?сть за розрахунками з бюджетом (рядок 170 Балансу, який в?дпов?дає сум? дебетового сальдо по бухгалтерським рахункам 6412 <розрахунки з податку на додану варт?сть> станом на 31.12.2011р. становить 6 970 тис.грн.
?нша поточна деб?торська заборгован?сть (рядок 210 Балансу, який в?дпов?дає сум? дебетового сальдо на зв?тну дату по бухгалтерським рахункам 372 <розрахунки з п?дзв?тними особами>, 377 <розрахунки з ?ншими деб?торами>, 378 <розрахунки з державними ц?льовими фондами>, 685 <розрахунки з ?ншими кредиторами>, 63 <розрахунки з постачальниками та п?дрядниками>, 65 <розрахунки за страхуванням) становить 18 445 тис. грн.
Обл?к грошових кошт?в п?дприємства в нацiональнiй та ?ноземн?й валют? достов?рно в?дображено в бухгалтерському обл?ку.
Сума грошових кошт?в та їх екв?валент?в станом на 31.12.2011р. в нац?ональн?й валют? (рядок 230 Балансу) становить 6 976 тис.грн., який в?дпов?дає сум? дебетового сальдо по бухгалтерським рахунку 311 <поточн? рахунки в нац?ональн?й валют?> та 313 , а також у тому числ? рядок 231 Балансу, який складає 10 тис. грн. та в?дпов?дає дебетовому сальдо по рахунку 301 <каса в нац?ональн?й валют?>.
Сума грошових кошт?в в ?ноземн?й валют? (рядок 240 Балансу) складає 2 442 тис. грн., який в?дпов?дає сум? дебетового сальдо по бухгалтерському рахунку 312 <поточн? рахунки в ?ноземн?й валют?> та 314 .
?нш? оборотн? активи (рядок 250 Балансу), який в?дпов?дає сум? дебетового сальдо на зв?тну дату по бухгалтерському рахунку 6431 <податков? зобов'язання>) та 6442 <податковий кредит> та складає 5 437 тис. грн.
Загальна сума за розд?лом ?? активу Балансу <оборотн? активи> станом на 31.12.2011р. складає 113 207 тис. грн.
c) Витрати майбутн?х пер?од?в
До складу витрат майбутн?х перiодiв, як? в?дображаються на рахунку бухгалтерського обл?ку 39 <витрати майбутн?х пер?од?в>, вiднесенi витрати, як? мали м?сце протягом поточного або попередн?х зв?тних перiодiв, але належать до майбутн?х зв?тних перiодiв. По рядку 270 Балансу ТОВ <ВО Техна> станом на 31.12.2011р. в?дображено суму 733 тис. грн.
Загальна сума за розд?лом ??I активу Балансу <витрати майбутн?х пер?од?в> станом на 31.12.2011р. складає 733 тис. грн.
Станом на 31.12.2011р. рядок 280 <Баланс> складає 170 138 тис.грн.
2.4 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї у ф?нансов?й зв?тност? про зобов'язання вiдповiдно до нац?ональних положень (стандарт?в) бухгалтерського обл?ку
a) Власний кап?тал
Обл?к власного кап?талу ТОВ <ВО Техна> зд?йснюється в?дпов?дно до П(с)БО № 5.
За результатами аудиторської перев?рки, аудитором було встановлено, що станом на 31.12.2011р. власний кап?тал Товариства, за даними обл?ку та ф?нансової зв?тност?, визначений у сум? 28 708 тис. грн.
Структура власного кап?талу складається з Статутного кап?талу (рядок 300 Балансу, який в?дпов?дає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 40 <статутний кап?тал>) 10 000 тис.грн., ?ншого додаткового кап?талу (рядок 330 Балансу, який в?дпов?дає сум? кредитового сальдо по бухгалтерському рахунку 42 ) - 1 218 тис.грн., нерозпод?леного прибутку (рядок 350 Балансу, який в?дпов?дає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 44 <нерозпод?лен? прибутки (непокрит? збитки)>) - 17 490 тис. грн.
За результатами аудиторської перев?рки, аудитором було встановлено, що станом на 31.12.2011р. статутний кап?тал Товариства, за даними обл?ку та ф?нансової зв?тност?, визначений у сум? 10 000 тис. грн.
В?дпов?дно Статуту Статутний кап?тал ТОВ <ВО Техна> становить 10 000 (десять м?льйон?в) грн. Статутний кап?тал сформовано за рахунок грошових внеск?в учасник?в Товариства.
Факт сплати Статутного фонду п?дтверджено виписками банку та розрахунково-плат?жними документами.
Станом на 31.12.2011р. Статутний кап?тал сформовано в повному обсяз?.
Загальна сума за розд?лом ? пасиву Балансу <власний кап?тал> станом на 31.12.2011р. складає 28 708 тис. грн.
b) Забезпечення майбутн?х витрат ? платеж?в.
При проведенн? перев?рки обл?ку забезпечення майбутн?х витрат ? платеж?в Товариства, станом на 31.12.2011р., на п?дстав? наданої Товариством ?нформац?ї, аудитором було встановлено, що на баланс? ТОВ <ВО Техна> обл?ковуються забезпечення майбутн?х витрат ? платеж?в в розм?р? 454 тис.грн. (рядок 420 Балансу, який в?дпов?дає сум? кредитового сальдо по бухгалтерському рахунку 48 <ц?льове ф?нансування та ц?льове надходження>).
Загальна сума за розд?лом ?? пасиву Балансу <забезпечення майбутн?х витрат ? платеж?в > станом на 31.12.2011р. складає 454 тис. грн.
c) Довгостроков? зобов'язання
Заборгован?сть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2011р. (рядок 450 Балансу, який в?дпов?дає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 506 ) становить 15858 тис.грн. ? складається:
- заборгован?сть за позикою у розм?р? 15 858 тис.грн., що є екв?валентом 1985 тис. дол.США, залученою зг?дно Договору №01-07/10-ENG про надання ф?нансової позики в?д 10.08.2010р., укладеного з МЕРФ?ЛД ТРЕЙД?НГ Л?М?ТЕД, компан?я заснована та зареєстрована в?дпов?дно до законодавства Англ?ї та Уельсу.
d) Поточн? зобов'язання
Обл?к зобов'язань на пiдприємствi, достовiрнiсть їх оц?нки вiдповiдає критер?ям визнання за П(С)БО № 11 <Зобов'язання>.
Станом на 31.12.2011р. поточн? зобов'язання Товариства складають:
-короткостроков? кредити банк?в (рядок 500 Балансу, який в?дпов?дає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 60 <короткостроков? кредити>) становлять 56 811 тис. грн.:
-заборгован?сть у розм?р? 12 500 тис.грн. за Договором № 19-08-980-КL в?д 20.03.2008р., укладеним з АТ Брокб?знесбанк;
- заборгован?сть у розм?р? 18 500 тис.грн. за Договором № 40-08-980-КL в?д 09.06.2008 р., укладеним з АТ Брокб?знесбанк;
- заборгован?сть у розм?р? 4 443 тис.грн. за Договором № 27-09-980-К в?д 02.10.2009р., укладеним з АТ Брокб?знесбанк; - заборгован?сть у розм?р? 6 951 тис.грн., що є екв?валентом 870 тис. дол.США за Договором про в?дкриття кредитної л?н?ї №1235-001/10 в?д 15.12.2010р., укладеним з ПАТ КБ <Правекс - Банк>;
-заборгован?сть у розм?р? 14 417 тис.грн. що є екв?валентом 1 400 тис. Євро за Договором про в?дкриття кредитної л?н?ї №1235-002/10 в?д 15.12.2010р., укладеним з ПАТ КБ <Правекс - Банк>.
-вексел? видан? (рядок 520 Балансу, який в?дпов?дає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 62 <короткостроков? векселя видан?>) становить 4 168 тис. грн..;
-кредиторська заборгован?сть за товари, роботи, послуги (рядок 530 Балансу, який в?дпов?дає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 63 <розрахунки з постачальниками>) становить 9 613 тис. грн..;
-поточн? зобов'язання за розрахунками складають: з бюджетом (рядок 550 Балансу, який в?дпов?дає сум? кредитового сальдо на зв?тну дату по бухгалтерським рахункам 6411 <розрахунки по ПДФО> та 6413 <розрахунки з податку на прибуток>, 6415 <розрахунки за ?ншими податками)- 535 тис. грн.; з? страхування (рядок 570 Балансу, який в?дпов?дає сум? кредитового сальдо на зв?тну дату по бухгалтерському рахунку 65 <розрахунки за страхуванням>) - 1 142 тис. грн.; з оплати прац? (рядок 580 Балансу, який в?дпов?дає сум? кредитового сальдо на зв?тну дату по бухгалтерському рахунку 66 <розрахунки за виплатами прац?вникам>) - 2291 тис. грн.; ?нш? поточн? зобов'язання (рядок 610 Балансу, який в?дпов?дає сум? кредитового сальдо на зв?тну дату по бухгалтерським рахункам 36 <розрахунки з покупцями та замовниками>, 372 <розрахунки з п?дзв?тними особами>, 377 <розрахунки з ?ншими деб?торами>, 6441 <податковий кредит>, 684 <розрахунки по нарахованим в?дсоткам>, 685 <розрахунки з ?ншими кредиторами>, 686 <розрахунки по виконавчим документам) становлять 50 558 тис. грн.
Загальна сума за розд?лом ?V пасиву Балансу <поточн? зобов'язання> станом на 31.12.2011р. складає 125 118 тис. грн.
e) Доходи майбутн?х пер?од?в
При проведенн? перев?рки обл?ку доход?в майбутн?х пер?од?в Товариства, станом на 31.12.2011р., на п?дстав? наданої Товариством ?нформац?ї, аудитором було встановлено, що на Баланс? ТОВ <ВО Техна> доходи майбутн?х пер?од?в не обл?ковуються.
Станом на 31.12.2011р. рядок 640 <Баланс> складає 170 138 тис.грн.
2.5 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї в зв?т? про ф?нансов? результати вiдповiдно до нац?ональних положень (стандарт?в) бухгалтерського обл?ку
Метою складання зв?ту про ф?нансов? результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої ?нформац?ї про доходи, витрати, прибутки ? збитки в?д д?яльност? п?дприємства за зв?тний пер?од.
Доходи ? витрати наводять у Зв?т? про ф?нансов? результати з метою визначення чистого прибутку або збитку зв?тного пер?оду.
Зв?т про ф?нансов? результати ТОВ <ВО Техна> станом на 31.12.2011р. складається з таких розд?л?в:
Розд?л ? "Ф?нансов? результати";
Розд?л ?? "Елементи операц?йних витрат".
В результат? проведеної перев?рки аудитором встановлено, що дох?д (виручка) в?д реал?зац?ї продукц?ї (товар?в, роб?т, послуг) за 2011 р?к склав 292 035 тис.грн. (рядок 010 форми №2, який в?дпов?дає сум? оборот?в по кредиту бухгалтерських субрахунк?в 701 <дох?д в?д реал?зац?ї готової продукц?ї>, 702 <дох?д в?д реал?зац?ї товар?в> та 703 <дох?д в?д реал?зац?ї роб?т ? послуг>).
Податок на додану варт?сть - 21 074 тис.грн. (рядок 015 форми № 2, який в?дпов?дає кореспонденц?ї бухгалтерських рахунк?в Дт 701 <дох?д в?д реал?зац?ї готової продукц?ї>, 702 <доход в?д реал?зац?ї товар?в>, 703 <доход в?д реал?зац?ї роб?т ? послуг> з Кт бухгалтерських рахунк?в 643 <податков? зобов'язання>.
?нш? вирахування з доходу - 4 110 тис.грн. (рядок 030 форми № 2, який в?дпов?дає кореспонденц?ї бухгалтерських рахунк?в Дт 70 <доходи та результати д?яльност?> з Кт 36 <розрахунки з покупцями та замовниками> та 685 <розрахунки з ?ншими кредиторами>).
Чистий доход (виручка) в?д реал?зац?ї продукц?ї (товар?в, роб?т, послуг) - 266 851 тис.грн.
Соб?варт?сть реал?зованої продукц?ї (товар?в, роб?т, послуг) - 214 938 тис.грн. (рядок 040 форми № 2, який в?дпов?дає обороту по бухгалтерському рахунку 90 <соб?варт?сть реал?зац?ї>).
Валовий прибуток за результатами 2011 року склав 51 913 тис.грн.
?нш? операц?йн? доходи 132 335 тис.грн. (рядок 060 форми №2, який в?дпов?дає кредитовому обороту по бухгалтерському рахунку 71 ).
Адм?н?стративн? витрати - 20 177 тис. грн. (рядок 070 форми №2, який в?дпов?дає дебетовому обороту по бухгалтерському рахунку 92 <адм?н?стративн? витрати>).
Витрати на збут - 16 676 тис. грн. (рядок 080 форми №2, який в?дпов?дає дебетовому обороту по бухгалтерському рахунку 93 <витрати на збут>).
?нш? операц?йн? витрати - 133 988 тис. грн. (рядок 090 форми №2, який в?дпов?дає дебетовому обороту по бухгалтерському рахунку 94 ).
?нш? ф?нансов? доходи - 4 717 тис. грн. (рядок 120 форми №2, який в?дпов?дає кредитовому обороту по бухгалтерському рахунку 73 );
?нш? доходи - 43 тис.грн. (рядок 130 форми № 2, який в?дпов?дає кредитовому обороту по бухгалтерському рахунку 74 ).
Ф?нансов? витрати - 16 414 тис.грн. (рядок 140 форми №2, який в?дпов?дає дебетовому обороту по бухгалтерському рахунку 95 <ф?нансов? витрати>).
?нш? витрати - 12 тис.грн. (рядок 160 форми №2, який в?дпов?дає дебетовому обороту по бухгалтерському рахунку 97 ).
Податок на прибуток в?д звичайної д?яльност? становить 636 тис. грн.
Ф?нансовим результатом господарської д?яльност? п?дприємства у 2011р. є прибуток, який складає 1 105 тис. грн.
В процес? аудиторської перев?рки аудитором було отримано достатньо iнформацiї i доказ?в, як? дозволяють зробити висновок про достатню належн?сть правильност? в?дображення та розкриття п?дприємством iнформацiї щодо зв?ту про ф?нансов? результати станом на дату балансу зг?дно з П(с)БО № 1 <Загальн? вимоги до ф?нансової зв?тност?>, П(с)БО № 2 <Баланс> та П(с)БО № 3 <Зв?т про ф?нансов? результати>.
2.6 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї в зв?т? про власний кап?тал вiдповiдно до нац?ональних положень (стандарт?в) бухгалтерського обл?ку
В результат? проведеної перев?рки аудитором встановлено, що станом на 01.01.2011р. в?дбулися зм?ни у склад? власного кап?талу Товариства. Зг?дно з даними Товариства складений баланс має бути в?дкориговано на суму списання оборотних актив?в п?дприємства у розм?р? 9344 тис.грн. за рахунок використання нерозпод?леного прибутку попередн?х пер?од?в. Ф?нансова зв?тн?сть за 2010р. була зм?нена з метою в?дображення достов?рної та пор?вняльної ?нформац?ї, що не вплинула на ф?нансову зв?тн?сть за 2011р.
Проведен? коригування, як? вплинули на структуру власного кап?талу на початок зв?тного пер?оду, в?дображен? у рядку 030 форми №4 <Зв?т про власний кап?тал> шляхом зменшення залишку нерозпод?леного прибутку на початок року на 9344 тис. грн. Внасл?док виправлення помилки залишок на початок зв?тного року нерозпод?леного прибутку становить 16 385 тис. грн. Розм?р власного кап?талу в?дпов?дно 27 603 тис. грн.
Власний кап?тал ТОВ <ВО Техна> на 31.12.2011р. складають кошти статутного фонду п?дприємства, ?ншого додаткового кап?талу, кошти нерозпод?леного прибутку (непокритого збитку).
Заявлений статутний кап?тал зг?дно установчих документ?в п?дприємства сформований у повному обсяз? у встановлен? законодавством терм?ни, протягом 2011р. не зм?нювався ? становить 10 000 тис. грн. (рядок 300, ст. 3 форми №4).
?нший додатковий кап?тал Товариства на к?нець 2011р. складає 1218 тис. грн. (рядок 300, ст. 6 форми №4).
Скоригований нерозпод?лений прибуток на 01.01.2011р. становив 16 385 тис.грн. (рядок 050, ст. 8 форми № 4). Прибуток отриманий п?дприємством за 2011р. становить 1 105 тис. грн. (рядок 130, ст. 8 форми №4). Таким чином, за результатами господарської д?яльност? п?дприємства прибуток станом на 31.12.2011р. становить 17 490 тис.грн. (рядок 300, ст. 8 форми №4).
Розм?р власного кап?талу разом, станом на 31.12.2011р. складає 28 708 тис. грн.
В процес? аудиторської перев?рки аудитором було отримано достатньо iнформацiї i доказ?в, як? дозволяють зробити висновок про достатню належн?сть правильност? в?дображення та розкриття п?дприємством iнформацiї щодо вартост? власного кап?талу станом на дату балансу зг?дно з П(С)БО № 1 <Загальн? вимоги до ф?нансової зв?тност?>, П(С)БО № 2 <Баланс> та П(С)БО № 5 <Зв?т про власний кап?тал>.
2.7 Особливост? щодо деяких показник?в та ?нформац?ї у ф?нансових зв?тах
В?дпов?дно до Наказу в?д 01.04.2011р. №2/Б <Про обл?кову пол?тику п?дприємства>, який в?дображає основн? напрямки та принципи бухгалтерського обл?ку п?дприємства, п?дприємством щор?чно проводиться ?нвентаризац?я основних засоб?в, нематер?альних актив?в, товарно - матер?альних ц?нностей, грошових кошт?в, документ?в та розрахунк?в.
Зг?дно з Наказом ТОВ <ВО Техна> в?д 28.12.2011р. № 11/НГ на п?дприємств? проведено ?нвентаризац?ю основних засоб?в, нематер?альних актив?в, товарно - матер?альних ц?нностей, грошових кошт?в, документ?в та розрахунк?в станом на 31.12.2012р. За результатами проведеної ?нвентаризац?ї нестач та надлишк?в не виявлено.
Аудитор не приймав участь при iнвентаризацiї, зд?йсненої п?дприємством в 2011р., так як дата, на яку було проведено iнвентаризацiю, була ран?ше, н?ж пер?од, в якому аудитором зд?йснювалась аудиторська перев?рка. Аудитор не мав змоги п?дтвердити к?льк?сть основних засоб?в, нематер?альних актив?в, товарно - матер?альних ц?нностей, грошових кошт?в, документ?в та розрахунк?в за допомогою ?нших аудиторських процедур н?ж досл?дження iнвентаризацiйних опис?в та зв?рки цих опис?в з даними бухгалтерського обл?ку.
Аудитор одночасно досл?див суми т?льки великих заборгованостей, як? складають бiльшiсть вiд суми вс?єї п?дтвердженої актами зв?рок заборгованост?, а по ?ншим сумам заборгованостей аудитор висловлює впевнен?сть про достовiрнiсть сум виходячи з виб?ркової статистичної перев?рки цих сум, а також з використаних п?дприємством принцип?в бухгалтерського обл?ку та системи внутр?шнього контролю п?дприємства та з урахуванням того, що при наявност? в цих сумах заборгованостей перекручень, вони не будуть суттєв?.
2.8 П?дтвердження реальност? та точност? ф?нансових результат?в д?яльност? ТОВ <ВО Техна> в?дображених у ф?нансов?й зв?тност?
Повний пакет ф?нансових зв?т?в ТОВ <ВО Техна> в ц?лому, складений у в?дпов?дност? до Закону України в?д 16 липня 1999 р. № 996-Х?V <Про бухгалтерський обл?к та ф?нансову зв?тн?сть в Україн?> (з? зм?нами та доповнення) та на п?дстав? фактичних обл?кових даних ? в ц?лому в?дображає фактичний ф?нансовий стан на 31.12.2011р., що дає п?дставу в ц?лому стверджувати про реальн?сть та точн?сть ф?нансових результат?в д?яльност? Товариства в?дображених у ф?нансов?й зв?тност?.
2.9 П?дтвердження в?дпов?дност? даних ф?нансової зв?тност? ТОВ <ВО Техна> даним обл?ку та в?дпов?дност? даних окремих форм зв?тност? одна одн?й
На п?дстав? даних бухгалтерського обл?ку ТОВ <ВО Техна> складає ф?нансову зв?тн?сть. Ф?нансову зв?тн?сть п?дписує кер?вник та головний бухгалтер п?дприємства. Ф?нансова зв?тн?сть Товариства включає - баланс, зв?т про ф?нансов? результати, зв?т про рух грошових кошт?в, зв?т про власний кап?тал та прим?тки до р?чної ф?нансової зв?тност?. Зв?тним пер?одом для складання ф?нансової зв?тност? є календарний р?к. Пром?жна зв?тн?сть складається щоквартально.
Ф?нансова зв?тн?сть ТОВ <ВО Техна> за власними господарськими операц?ями, на нашу думку, в ц?лому складена в?дпов?дно до статт? 11 Закону № 996-Х?V та Положень (стандарт?в) бухгалтерського обл?ку.
2.10 Розкриття ?нформац?ї щодо в?дпов?дност? вартост? чистих актив?в ТОВ <ВО Техна> вимогам чинного законодавства станом на 31.12.2011р.
П?д варт?стю чистих актив?в товариства розум?ється величина, яка визначається шляхом вирахування ?з суми актив?в, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Для визначення вартост? чистих актив?в складається розрахунок за даними бухгалтерської зв?тност? в?дпов?дно до Положення (стандарту) бухгалтерського обл?ку №2 <Баланс>, затвердженого наказом М?н?стерства ф?нанс?в України 31.03.1999р. №87, зареєстрованого в М?н?стерств? юстиц?ї України 21.06.1999р. №396/3689 (з? зм?нами та доповненнями).
Використана методика розрахунку вартост? чистих актив?в ем?тента за попередн?й та зв?тний пер?оди в?дпов?дно до "Методичних рекомендац?й щодо визначення вартост? чистих актив?в акц?онерних товариств", затверджених р?шенням Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку в?д 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням зм?н показник?в ф?нансової зв?тност?).
Р?зниця м?ж розрахунковою варт?стю чистих актив?в ? статутним кап?талом на к?нець зв?тного пер?оду становить - 18708 тис.грн.
Р?зниця м?ж розрахунковою варт?стю чистих актив?в та скоригованим статутним кап?талом на к?нець зв?тного пер?оду становить - 18 708 тис.грн.
Варт?сть чистих актив?в товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю не менша в?д статутного кап?талу (скоригованого). Вимоги п. 4 ст. 144 Цив?льного кодексу України дотримуються.
2.11 Розкриття ?нформац?ї про д?ї, як? в?дносяться до особливої ?нформац?ї та їх вплив на д?яльн?сть ТОВ <ВО Техна> В?дпов?дно до ч. 1, ст. 41 Закону № 3480-?V <особлива ?нформац?я про ем?тента - ?нформац?я про будь-як? д?ї, що можуть вплинути на ф?нансово-господарський стан ем?тента та призвести до значної зм?ни вартост? його ц?нних папер?в>.
Ем?тент ц?нних папер?в, на нашу думку, в ц?лому дотримується вимог ст. 41 Закону України <Про ц?нн? папери та фондовий ринок>, стосовно розкриття особливої ?нформац?ї (обсяг, порядок тощо).
В?дпов?дно до Протоколу №00-02/2011 в?д 01.02.2011р. Позачергових збор?в Учасник?в ТОВ <ВО Техна> було прийнято р?шення про в?дкрите (публ?чне) розм?щення обл?гац?й у бездокументарн?й форм?, як насл?док 17.03.2011р. п?дприємством випущено ц?нн? папери, п?дтвердженням цьому отримано св?доцтво Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в про реєстрац?ю випуску обл?гац?й п?дприємств №46/2/11 в?д 17.03.2011р., а саме обл?гац?ї сер?ї А в?дсотков? ?менн? - 110 000,00 (сто десять тисяч) штук, на загальну суму 110 000 000,00 грн. (сто десять м?льйон?в), форма ?снування бездокументарна.
У 2011р. п?дприємством виплачувались в?дсотки у розм?р? 5 024 714,00 грн., однак сл?д зазначити, що в?дпов?дно до проспекту ем?с?ї в?дсотки за обл?гац?ями нараховуються щом?сячно, а сплачуються з 1 до 15 числа наступного м?сяця. ТОВ <ВО Техна> нарахування та виплата в?дсотк?в в?дбувалась не своєчасно.
Кр?м того, ТОВ <ВО Техна> зд?йснило викуп 100% обл?гац?й, однак не прийняло р?шення про анулювання випуску ц?нних папер?в №46/2/11 в?д 17.03.2011р.
В?дпов?дно до Р?шення Рейтингового ком?тету №11/09/30-02-TEXNA-KPI-003-OH в?д 30.09.2011р. прийнятого нац?ональним рейтинговим ком?тетом <Рюр?к> затверджено р?шення в?дкликати довгостроковий кредитний рейтинг боргового ?нструменту ТОВ <ВО Техна> - обл?гац?йного випуску сер?ї А загальним обсягом 110 млн. грн.
В?дпов?дно до Нац?ональної рейтингової шкали, затвердженої постановою Каб?нету М?н?стр?в України №665 в?д 26.04.2007р., додаткове позначення до кредитного рейтингу <в?дкликаний> означає, що рейтинг в?дкликаний у зв'язку з тим, що ТОВ <ВО Техна> (позичальник) не надає необх?дної ?нформац?ї для оновлення рейтингу або з ?нших причин. В?дпов?дно до наданих аудитору управл?нським складом товариства в?домостей та документ?в, протягом зв?тного року ?нших под?й, як? б вплинули на ф?нансово - господарський стан ем?тента, до дати анулювання св?доцтв про реєстрац?ю випуску ц?нних папер?в ?нших под?й, визначених частиною першою ст. 41 Закону № 3480-?V не в?дбувалось.
2.12 ?дентиф?кац?ї та оц?нки аудитором ризик?в суттєвого викривлення ф?нансової зв?тност? (МСА 240 <В?дпов?дальн?сть аудитора, що стосується шахрайства, при аудит? ф?нансової зв?тност?>)
Отриман? достатн? та прийнятн? аудиторськ? докази, що стосуються оц?нених ризик?в суттєвого викривлення внасл?док шахрайства, через розробку ? застосування прийнятих д?й у в?дпов?дь. Конкретн? д?ї у в?дпов?дь на оц?нку аудитором ризик?в суттєвого викривлення внасл?док шахрайства є проведена нами ?дентиф?кац?я умов, а також оц?нки клас?в операц?й, залишк?в на рахунках, розкриття ?нформац?ї та тверджень, на як? вони можуть впливати, а саме:
-зд?йснена перев?рка ?нвентаризац?йних в?домостей товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю п?сля завершення ?нвентаризац?ї;
-проведена перев?рка незвичайних операц?й з пов'язаними сторонами, п?дготовлених управл?нським персоналом;
-виконан? процедури по деб?торськ?й та кредиторський заборгованост? (проанал?зовано наявн? акти зв?рок), п?дготовлених управл?нським персоналом;
-проведен? п?драхунки залишк?в на к?нець зв?тного пер?оду для м?н?м?зац?ї ризику незалежного ман?пулювання протягом пер?оду м?ж зд?йсненням п?драхунк?в ? к?нцем зв?тного пер?оду;
-зд?йснено тестування ц?л?сност? запис?в та операц?й, створених за допомогою комп'ютера;
-отримали ?нформац?ю по судовим позовам п?дготовлених управл?нським персоналом;
-проведена виб?ркова перев?рка первинних бухгалтерських документ?в та ?ншої ?нформац?ї.
3. Анал?з показник?в ф?нансового стану ТОВ <ВО <Техна> станом на 31.12.2011р.
Ф?нансовий стан п?дприємства визначається сукупн?стю показник?в, що в?дображають наявн?сть, розм?щення ? використання ресурс?в п?дприємства, його реальн? й потенц?йн? ф?нансов? можливост?. В?н безпосередньо впливає на ефективн?сть п?дприємницької д?яльност? господарюючих суб'єкт?в.
Розрахунок ф?нансових показник?в (коеф?ц?єнт?в), як? характеризують ф?нансовий стан ТОВ <ВО Техна> у 2011р. п?дготовлено аудитором в?дпов?дно до Методичних рекомендац?й щодо п?дготовки аудиторського висновку при перев?рц? в?дкритих акц?онерних товариств та п?дприємств - ем?тент?в обл?гац?й (кр?м комерц?йних банк?в), як? затверджено протоколом Аудиторської палати України в?д 23.02.2001р. №99, як? розроблен? в?дпов?дно до вимог Положення щодо п?дготовки аудиторських висновк?в, як? подаються до Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку при розкритт? ?нформац?ї ем?тентами та профес?йними учасниками фондового ринку, яке затверджено р?шенням Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку в?д 19.12.2006р. №1528, зареєстровано в М?н?стерств? юстиц?ї України 23.01.2007р. за № 53/13320.
Ф?нансово-господарська д?яльн?сть ТОВ <ВО Техна> проводиться у в?дпов?дност? з д?ючим в Україн? законодавством з урахуванням галузевих особливостей. Основн? показники д?яльност? в?дображен? в формах бухгалтерської зв?тност? станом на 31.12.2011р.
Ф?нансовий стан п?дприємства на 31.12.2011р. характеризується наступними показниками:
1. Анал?з майнового стану п?дприємства.
1.1 Коеф?ц?єнт зносу основних засоб?в (ф.1 р.032/ф.1 р.031) 0,42 0,38 0,04
1.2 Коеф?ц?єнт оновлення основних засоб?в (ф.5р.260(гр.5)/ф.1р.031(гр.4) 0,15 0,37 0,22
1.3 Коеф?ц?єнт вибуття основних засоб?в (ф.5р.260(гр.8)/ф.1р.031(гр.3) 0,003 0,0005 - 0,0025
2. Анал?з л?кв?дност? п?дприємства.
2.1 Коеф?ц?єнт покриття (ф.1 р.260/ ф.1р.620) 1,06 0,9 -0,16
2.2 Коеф?ц?єнт швидкої л?кв?дност? (ф.1(р.260-?(р.100-140))/ ф.1р.620) 0,74 0,49 -0,25
2.3 Коеф?ц?єнт абсолютної л?кв?дност? (ф.1(р.220+230+240)/ ф.1р.620) 0,074 0,075 0,001
2.4 Чистий оборотний кап?тал (тис. грн.) (ф.1 (р.260 - р.620) 6 228 - 11 911 - 18 139
3. Анал?з платоспроможност? (ф?нансової ст?йкост?) п?дприємства.
3.1 Коеф?ц?єнт платоспроможност? (автоном?ї) (ф.1р.380/ ф.1р.640) 0,19 0,17 -0,02
3.2 Коеф?ц?єнт ф?нансування (ф.1(р.430+480+620+630)/ф.1р.380) 4,35 4,93 0,58
3.3 Коеф?ц?єнт маневреност? власного кап?талу (ф.1 (р.260 - р.620)/ф.1р.380) 0,23 -0,41 -0,64
4. Анал?з рентабельност? п?дприємства.
4.1 Коеф?ц?єнт рентабельност? д?яльност? (ф.2р.220 або р.225/ ф.2 р.035) 0,004 0,007 0,003
Тривал?сть зв?тного пер?оду - 12 м?сяц?в.
Анал?з майнового стану п?дприємства
Коеф?ц?єнт зносу основних засоб?в в?дображає частку зношеної частини в загальн?й вартост? наявних основних засоб?в. На к?нець зв?тного пер?оду коеф?ц?єнт становить 0,38, протягом 2011р. даний показник зменшився, що є позитивним фактором для п?дприємства, адже св?дчить про покращення майнового стану п?дприємства.
Коеф?ц?єнт оновлення основних засоб?в показує, яку частину наявних основних засоб?в становлять нов? об'єкти. На к?нець 2011р. даний показник зб?льшився ? становить 0,37, тобто в?дбулось оновлення основних засоб?в у пор?внянн? з 2010р.
Коеф?ц?єнт вибуття основних засоб?в показує, яка частина основних засоб?в вибула за пер?од. Коеф?ц?єнт вибуття становить 0,0005, це св?дчить що оновлення основних засоб?в в?дбувається швидше н?ж їх вибуття.
Анал?з л?кв?дност? п?дприємства
Коеф?ц?єнт покриття дозволяє визначити у ск?льки раз?в поточн? активи перевищують поточн? зобов'язання. Даний показник на к?нець року з 1,06 зменшився до 0,9, що є негативним фактором для п?дприємства.
Коеф?ц?єнт швидкої л?кв?дност? в?дображає л?кв?дн?сть актив?в на випадок потреби терм?нового погашення поточних зобов'язань. Даний показник на к?нець року зменшився ? становить 0,49.
Коеф?ц?єнт абсолютної л?кв?дност? в?дображає покриття поточних зобов'язань найб?льш л?кв?дними активами. Показник зб?льшився до 0,075, та знаходиться в межах норми.
Чистий оборотний кап?тал показує величину кап?талу, що є джерелом покриття поточних актив?в, на к?нець року становить <-> 11 911 тис. грн., у пор?внянн? з минулим роком показник зменшився.
Анал?з платоспроможност? (ф?нансової ст?йкост?) п?дприємства
Коеф?ц?єнт платоспроможност? (автоном?ї) в?дображає частку власник?в п?дприємства в загальн?й сум? кошт?в, вкладених а також ре?нвестованих у його д?яльн?сть. На к?нець року показник зменшився та складає 0,17 при нормативному >0,5.
Коеф?ц?єнт ф?нансування показує, чи досить у п?дприємства власних кошт?в для покриття вс?х зобов'язань. На к?нець року спостер?гається зб?льшення даного показника.
Коеф?ц?єнт маневреност? власного оборотного кап?талу показує, якою часткою власного кап?талу п?дприємство в?льно маневрує, тобто яка його частка не вкладена в основн? активи, а використовується для ф?нансування поточної д?яльност?. На к?нець року показник є в?д'ємним ? становить <-> 0,41, що є негативним фактором для п?дприємства.
Анал?з рентабельност? п?дприємства
Коеф?ц?єнт рентабельност? д?яльност? розраховується як в?дношення чистого прибутку (збитку) до виручки (чистий доход) в?д реал?зац?ї продукц?ї товар?в (роб?т, послуг) на к?нець 2011р. даний показник становить 0,007 при оптимальному значенн? показника б?льше 0.
Аудитор не визнав необх?дним продовжувати розрахунок показник?в ф?нансового стану п?дприємства, тому що приведен? вище показники в достатн?й м?р? характеризують його ф?нансовий стан станом на 31.12.2011р.
4. Висновок та висловлення модиф?кованої незалежної аудиторської думки
4.1 П?дстави для висловлення умовно - позитивної незалежної аудиторської думки.
В?дпов?дно до п.1, ч.1, ст. 19 Закону України в?д 22.04.1993р. № 3125-Х?? <Про аудиторську д?яльн?сть> аудитори та аудиторськ? ф?рми зобов'язан? в аудиторськ?й д?яльност? дотримуватися вимог цього Закону та ?нших нормативно-правових акт?в, стандарт?в аудиту, принцип?в незалежност? аудитора та в?дпов?дних р?шень Аудиторської палати України.
Аудиторська палата України р?шенням в?д 31.03.2011р. № 229/7 вир?шила затвердити для обов'язкового застосування при виконанн? завдань з 1 травня 2011 року в якост? нац?ональних стандарт?в аудиту М?жнародн? стандарти контролю якост?, аудиту, огляду, ?ншого надання впевненост? та супутн?х послуг видання 2010 року.
Зг?дно ?з п. <б>, параграфу 6 М?жнародного стандарту аудиту 705 <Модиф?кац?ї у зв?т? незалежного аудитора> (дал? - МСА 705) аудитор модиф?кує думку в аудиторському зв?т? в раз?, якщо в?н не має можливост? отримати достатн? ? прийнятн? аудиторськ? докази, щоб д?йти висновку, що ф?нансова зв?тн?сть у ц?лому не м?стить суттєвих викривлень.
Пунктом <б>, параграфу 7 МСА 705 аудитор висловлює умовно - позитивну думку, якщо в?н, не має змоги отримати достатн? ? прийнятн? аудиторськ? докази для об?рунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на ф?нансову зв?тн?сть невиявлених викривлень, якщо так? є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Аудитор не має змоги отримати достатн? ? прийнятн? аудиторськ? докази за винятком можливого впливу питань викладених нижче, аудитор вважає, що повний пакет ф?нансової зв?тност? загального призначення ТОВ <ВО Техна> не має суттєвих викривлень, як? є всеохоплюючими для ф?нансової зв?тност? товариства.
Аудитор не приймав участь при iнвентаризацiї, зд?йсненої п?дприємством в 2011р., так як дата, на яку було проведено iнвентаризацiю, була ран?ше, н?ж пер?од, в якому аудитором зд?йснювалась аудиторська перев?рка. Аудитор не мав змоги п?дтвердити к?льк?сть основних засоб?в, нематер?альних актив?в, товарно - матер?альних ц?нностей, грошових кошт?в, документ?в та розрахунк?в за допомогою ?нших аудиторських процедур н?ж досл?дження iнвентаризацiйних опис?в та зв?рки цих опис?в з даними бухгалтерського обл?ку.
У 2011р. п?дприємством виплачувались в?дсотки у розм?р? 5 024 714,00 грн., однак сл?д зазначити, що в?дпов?дно до проспекту ем?с?ї в?дсотки за обл?гац?ями нараховуються щом?сячно, а сплачуються з 1 до 15 числа наступного м?сяця. ТОВ <ВО Техна> нарахування та виплата в?дсотк?в в?дбувалась не своєчасно.
4.2 Висловлення незалежної аудиторської думки
Аудиторською ф?рмою <Хорта> у форм? товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю проведено незалежну аудиторську перев?рку в?дпов?дност? повного пакету ф?нансових зв?т?в загального призначення Товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю <Виробниче об'єднання Техна> станом на 31.12.2011р. (включно) визначен?й концептуальн?й основ? ф?нансової зв?тност? ? в?дпов?дност? вимогам чинного законодавства України, анал?зу його ф?нансового стану.
На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потр?бними, якщо б аудитор був би в змоз? п?дтвердити к?льк?сть запас?в, наявн?сть основних засоб?в, та за винятком впливу питань, про яке йдеться в параграф? <П?дстави для висловлення умовно - позитивної незалежної аудиторської думки>, ф?нансова зв?тн?сть в ц?лому в?дображає достов?рно, в ус?х суттєвих аспектах ф?нансовий стан Товариства з обмеженою в?дпов?дальн?стю <Виробниче об'єднання Техна> станом на 31.12.2011року та його ф?нансов? результати ? рух грошових кошт?в за р?к, що зак?нчився на зазначену дату, в?дпов?дно до Положень (стандарт?в) бухгалтерського обл?ку України.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ТББ (клiтка для вирощування циплят бройлерiв) ТБЦУ (клiтка для утримання ремонтного молодняка i циплят бройлерiв), ТБК (клiтка для утримання промислового стада кур-несучок), ТБНЕ (клiтка для утримання промислового стада кур-несучок згiдно з європейськими стандартами), системи огородження: ТЕХНА-КЛАСИК, ТЕХНА-СПОРТ, ТЕХНА-ЩИТ, ТЕХНА-ШТАКЕТ, ТЕХНА-ПРОМ, сiтка, ворота.
Основними ринку збуту є внутрiшнiй ринок України та країн СНД. Основними споживачами продукцiї є юридичнi особи резиденти та нерезиденти: АТ "КазАгроФiнанс (Казахстан), АТ "Украгролiзинг" (Україна), ТОВ "ОВОТЕК" (Росiя).
До основних конкурентiв емiтента можна вiднести компанiї, що здiйснюють дiяльнiсть з розробки та виробництва обладнання для промислового птахiвництва, зокрема, BIG DUTCHMAN, HELLMANN POULTRY, Specht TEN ELSEN, SALMET INTERNATIONAL, Farmen - Automatic Josef Kuhlmann.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Протягом останнiх п'яти рокiв найбiльш питома вага у придбаннi активiв емiтента належала основним засобам (обладнання, машини, iнструменти, прилади).
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Все обладнання та устаткування розташоване за адресою: Україна, 11700, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Пушкiна, 48.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства впливають коливання цiн на матерiали, енергоносiї, висока вартiсть нових технологiчних лiнiй i обладнання в порiвняннi з об'ємом продажу, недосконала податкова полiтика.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтного року ТОВ "ВО Техна" виплачено штрафи, пенi у розмiрi 47 128 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
В своїй дiяльностi пiдприємство використовує не тiльки власнi кошти, але й залученi. Товариство користується короткостроковими i довгостроковими банкiвськими кредитами.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладенi, але не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У подальшому емiтент планує проводити: здiйснення капiталовкладень у нерухоме майно, розробку i практичне здiйснення спiльних з iноземними iнвесторами проектiв i комерцiйних iнiцiатив, здiйснення будiвельно - монтажних, ремонтно - будiвельних та пiдрядних робiт.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Власнi науковi дослiдження та розробки емiтентом не проводяться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1. Справа №213 Б/2011 в провадженнi МКАС при ТПП України про стягнення з ВАТ <Колядичiагромаш> на користь ТОВ <ВО ТЕХНА> вартiсть поставленого Обладнання у суму 283 171,49 Євро за Договором НВ/25-06/09 BY.
2. Справа № АС № 108б/2011 в провадженнi МКАС при ТПП України, було винесено Рiшення по справi № АС № 108б/2011 вiд 05.08.2011 про стягнення з Вiдкритого акцiонерного товариства <Кленовичi> (Республiка Бiлорусь, 222018, Мiнська обл. Крупський р-н, д. Замки, УНН 600025591 , ОКПО 00738013) на користь Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Виробниче об'єднання ТЕХНА> (Україна, 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкiна, 48, код ЄДРПОУ 33063942): 7577,2 Євро.
3. Справа АС № 109б/2011., МКАС при ТПП України було винесено Рiшення по справi № АС № 109б/2011 вiд 07.09.2011 про стягнення з Вiдкритого акцiонерного товариства <Кленовичi> (Республiка Бiлорусь, 222018, Мiнська обл. Крупський р-н, д. Замки, УНН 600025591 , ОКПО 00738013) на користь Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Виробниче об'єднання ТЕХНА> (Україна, 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкiна, 48, код ЄДРПОУ 33063942): 41 314,24 Євро.
4. Справа №2-282/11,22ц-2895 Липовецький районний суд Вiнницької областi, Апеляцiйний суд Вiнницької областi. Сторони: ТОВ <ВО Техна>/Вiдповiдач - Вiнничук Р./Позивач про поновлення на роботi.
5. Справа 2-800/11, 22ц-2340, 22ц/0690/2370/11 Новоград-Волинський мiськрайонний суд, Апеляцiйний суд Житомирської областi, Вищий спецiалiзований суд. Сторони: ТОВ <ВО Техна> / Вiдповiдач - Павленко Ю./Позивач про поновлення на роботi
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
ТОВ "Во Техна" здiйснюється безперервна модернiзацiя виробництва. Технологiчний процес виробництва продукцiї здiйснюється на устаткуваннi, що забезпечує найвищу якiсть продукцiї.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 53069.000 79984.000 0.000 0.000 53069.000 79984.000
будівлі та споруди 3928.000 5120.000 0.000 0.000 3928.000 5120.000
машини та обладнання 47140.000 72428.000 0.000 0.000 47140.000 72428.000
транспортні засоби 1284.000 1719.000 0.000 0.000 1284.000 1719.000
інші 717.000 717.000 0.000 0.000 717.000 717.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 53069.000 79984.000 0.000 0.000 53069.000 79984.000
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi i споруди 35 рокiв; машини i обладнання - 3-10 рокiв; транспортнi засоби - 10-20 рокiв; iншi - 1-5 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок 2011 року складає 53828 тис. грн., на кiнець 2011 року - 84971 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 37,62 %. Сума нарахованого зносу: 31970 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв не вiдбулися.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 28708.000 27603.000
Статутний капітал (тис. грн.) 10000.000 10000.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 10000.000 10000.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18708 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18708 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 17603 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 17603 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання X X X
Усього зобов'язань X X X
Опис:
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Птахiвник д/н 185658.30 58.00 д/н 149829.20 56.10
2 Заборна продукцiя та iнший продаж д/н 82707.20 25.80 д/н 65749.00 24.70
1 Комплект обладнання для утримання свиней д/н 51691.80 16.20 д/н 51272.80 19.20
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
2 Витрати на оплату працi 9.74
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 3.74
4 Амортизацiя 4.07
5 Iншi операцiйнi витрати 8.56
1 Матерiальнi витрати 73.89

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Орган державного управління за КОДУ 99999
Вид економічної діяльності за КВЕД 29.32.1
Середня кількість працівників 1138
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Пушкiна, 48, Новоград - Волинський, Україна, 11700
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2011 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 203 167
- первісна вартість 011 220 220
- накопичена амортизація 012 ( 17 ) ( 53 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 3267 3009
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 31114 53001
- первісна вартість 031 53828 84971
- знос 032 ( 22714 ) ( 31970 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 21 21
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 34605 56198
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 16490 20193
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 3778 14109
Готова продукція 130 13234 17063
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 25066 21572
- первісна вартість 161 25066 21572
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 16812 6970
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 23912 18445
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 706 6976
- у т.ч. в касі 231 17 10
- в іноземній валюті 240 7120 2442
Інші оборотні активи 250 5202 5437
Усього за розділом II 260 112320 113207
III. Витрати майбутніх періодів 270 737 733
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 147662 170138
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 10000 10000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1218 1218
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 16385 17490
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 27603 28708
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 454
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 454
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 6978 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 6989 15858
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 13967 15858
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 48960 56811
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 4168 4168
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10001 9613
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 1266 535
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 946 1142
- з оплати праці 580 1703 2291
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 39048 50558
Усього за розділом IV 620 106092 125118
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 147662 170138
Примітки Товариство склало Баланс дотримуючись П(С)БО 2 "Баланс" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999року за №396/3689)
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 99999
Вид економічної діяльності за КВЕД 29.32.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2011 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 292035 359875
Податок на додану вартість 015 21074 14879
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 4110 ) ( 5973 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 266851 339023
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 214938 ) ( 243966 )
Валовий:
- прибуток 050 51913 95057
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 132335 221646
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 20177 ) ( 25484 )
Витрати на збут 080 ( 16676 ) ( 38119 )
Інші операційні витрати 090 ( 133988 ) ( 232842 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 13407 20258
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 4717 92
Інші доходи 130 43 5069
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 16414 ) ( 11433 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 12 ) ( 6466 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 1741 7520
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 636 ) ( 5222 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 1105 2298
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 1105 2298
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 155587 151025
Витрати на оплату праці 240 33068 34228
Відрахування на соціальні заходи 250 12448 13099
Амортизація 260 9297 6472
Інші операційни витрати 270 52471 270514
Разом 280 262871 475338
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Змiст i форма Звiту про фiнансовi результати виначена Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати".
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 99999
Вид економічної діяльності за КВЕД 29.32.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2011 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 315312 355033
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 10365
Повернення авансів 030 6156 9531
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 27846 7683
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 1 0
Отримання субсидій, дотацій 050 647 0
Цільового фінансування 060 25 7
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 34802 168617
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 288444 ) ( 312507 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 26748 )
Повернення авансів 100 ( 3442 ) ( 8731 )
Працівникам 105 ( 26990 ) ( 28310 )
Витрат на відрядження 110 ( 8410 ) ( 9646 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1141 ) ( 5171 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 13238 ) ( 13752 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 5109 ) ( 5339 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 16023 ) ( 149727 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 21992 -8695
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 21992 -8695
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 43 5069
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 18 92
- дивіденди 220 4699 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 10704 )
- майнових комплексів 260 ( 30886 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -26126 -5543
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -26126 -5543
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 9976
Отримані позики 320 157551 51708
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 152068 ) ( 43405 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 85 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 994 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 5483 17200
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 5483 17200
Чистий рух коштів за звітній період 400 1349 2962
Залишок коштів на початок року 410 7826 3970
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 243 894
Залишок коштів на кінець року 430 9418 7826
Примітки Товариство склало звiт про рух грошових коштiв вiдповiдно до Положення (стандарту) 4 "Звiт про рух грошових коштiв".
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 99999
Вид економічної діяльності за КВЕД 29.32.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2011 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 10000 0 0 1218 0 25729 0 0 36947
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 -9344 0 0 -9344
Скоригований залишок на початок року 050 10000 0 0 1218 0 16385 0 0 27603
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1105 0 0 1105
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 1105 0 0 1105
Залишок на кінець року 300 10000 0 0 1218 0 17490 0 0 28708
Примітки Товариство склало Звiт про власний капiтал вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал".
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 162 5 0 0 0 0 0 27 0 0 0 162 32
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 58 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 58 21
Разом 080 220 17 0 0 0 0 0 36 0 0 0 220 53
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 1399 0 0 0 0 0 0 0 0 1399 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 3928 1459 1192 0 0 0 0 29 0 0 0 5120 1488 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 47140 19928 25288 0 0 0 0 7702 0 0 0 72428 27630 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 1284 520 435 0 0 0 0 212 0 0 0 1719 732 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 2782 0 0 0 0 1061 0 0 0 2782 1061 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 717 164 0 0 0 0 0 140 0 0 0 717 304 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 759 643 88 0 0 41 41 153 0 0 0 806 755 0 0 0 0
Разом 260 53828 22714 31184 0 0 41 41 9297 0 0 0 84971 31970 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 31096 3009
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 88 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 31184 3009
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 21 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 21 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 5773 5589
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 47
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 126562 128352
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 4699 X
Проценти 540 X 16412
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 18 2
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 43 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 12
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 10
Поточний рахунок у банку 650 8869
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 539
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 9418
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 19695 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 78 0 0
Тара і тарні матеріали 830 14 0 0
Будівельні матеріали 840 21 0 0
Запасні частини 850 165 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 220 0 0
Незавершене виробництво 890 14109 0 0
Готова продукція 900 17063 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 51365 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 21572 11251 10321 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 18445 11564 6881 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 636
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 636
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 636
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 9333
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 ( ) ( ) ( )
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( )
з них: пшениця 1511 ( ) ( ) ( )
соя 1512 ( ) ( ) ( )
соняшник 1513 ( ) ( ) ( )
ріпак 1514 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( ) ( )
картопля 1516 ( ) ( ) ( )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 ( ) ( ) ( )
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )
з нього: великої рогатої худоби 1531 ( ) ( ) ( )
свиней 1532 ( ) ( ) ( )
молоко 1533 ( ) ( ) ( )
вовна 1534 ( ) ( ) ( )
яйця 1535 ( ) ( ) ( )
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )
продукція рибництва 1538 ( ) ( ) ( )
1539 ( ) ( ) ( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 ( ) ( ) ( )

Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

Інформація щодо аудиторського висновку