Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Мальований Геннадiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33063942
1.4. Місцезнаходження емітента
Житомирська , д/н, 11700, Новоград - Волинський, Пушкiна, 48
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0414)5-21-96 (0414)5-2196
1.6. Електронна поштова адреса емітента
m.orlenko@texha.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" №81 (3631) (частина II)   29.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.texha.ua в мережі Інтернет 25.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 2) Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) (юридичнi особи) – не має засновникiв юридичних осiб. 2 б) Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента – ТОВ «ВО Техна» не є акцiонерним товариством. 5) Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) - ТОВ «ВО Техна» не є акцiонерним товариством. 6) Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (фiзичнi особи) - ТОВ «ВО Техна» не є акцiонерним товариством. 7) Iнформацiя про дивiденди – не виплачує. 9а) Iнформацiя про випуски акцiй – не випускало. Дисконтнi облiгацiї – не випускало. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї – не випускало. 9 в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) – емiтент ТОВ «ВО Техна» не випускав iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї. 9 г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiтент ТОВ «ВО Техна» не випускав похiдних цiнних паперiв 9 ґ) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - ТОВ «ВО Техна» не є акцiонерним товариством. 9 д) Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв. Iнформацiя щодо замовлених та виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - емiтент ТОВ «ВО Техна» не видавав сертифiкатiв цiнних паперiв. 12) Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - емiтент ТОВ «ВО Техна» не випускав борговi цiннi папери з гарантiєю третьої особи. 13) Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом перiоду -особливої iнформацiї не виникало. 14) Iнформацiя про стан корпоративного управлiння – ТОВ «ВО Техна» не є акцiонерним товариством. 15) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – не випускались iпотечнi облiгацiї. 16) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. 17) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня. 26) Копiя протоколу загальних зборiв емiтента, якi проведенi за звiтний перiод (для акцiонерних товариств) (додається до паперової форми при поданнi Iнформацiї) - ТОВ «ВО Техна» не є акцiонерним товариством. 28. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (у разi наявностi) - в ТОВ «ВО Техна» вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi . 29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - ТОВ «ВО Техна» випуск цiльових облiгацiй не здiйснювало.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ТОВ "ВО Техна"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3.1.4. Поштовий індекс
11700
3.1.5. Область, район
Житомирська , д/н
3.1.6. Населений пункт
Новоград - Волинський
3.1.7. Вулиця, будинок
Пушкiна, 48
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
13071020000000022
3.2.2. Дата державної реєстрації
26.10.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Новоград-Волинська мiська рада Житомирської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
10000000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
10000000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК"
3.3.2. МФО банку
300249
3.3.3. Поточний рахунок
260020318510
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК"
3.3.5. МФО банку
300249
3.3.6. Поточний рахунок
260010318510
3.4. Основні види діяльності
28.30 [2010]Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства
46.90 [2010]Неспецiалiзована оптова торгiвля
33.12 [2010]Ремонт i технiчне обслуговування машинi устатковання промислового призначення
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури Серiя АД №075221 10.08.2012 ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО - БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ 08.08.2017
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї лiцензiї
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Українська корпорацiя по виробництву мяса на промисловiй основi «Тваринпром» вул. Панаса Мирного, 28, м. Київ, 01011, Україна
Опис Основними завданнями корпорацiї є об”єднання та координацiя зусиль учасникiв по вирощуванню худоби, виробництву та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї i в першу чергу – м”яса, ефективного використання кормiв, удосконалення технологiї вiдгодiвлi тварин тощо.
 
Асоцiацiя "Союз птахiвникiв України" 04050. М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, БУД.13. КОРПУС 6 А КВ. 23
Опис Асоцiацiя ”Союз птахiвникiв України” є об’єднанням вiтчизняних пiдприємств-виробникiв птахiвничої галузi. Засновниками Асоцiацiї виступили обласнi галузевi асоцiацiї та провiднi пiдприємства птахiвничої галузi. Мета Асоцiацiї - консолiдацiя зусиль пiдприємств галузi для вирiшення спiльних проблем; пiдтримка iнтересiв учасникiв у державних органах, представництво iнтересiв учасникiв при здiйсненнi державного регулювання в галузi птахiвництва; захист iнтересiв учасникiв в частинi умов державної пiдтримки їхнього кредитування та дотування; пiдвищення конкурентноздатностi вiтчизняних виробникiв птахiвничої продукцiї; надання iнформацiйно-консультативної та юридичної допомоги членам Асоцiацiї; Представлення iнтересiв учасникiв в мiжнародних i закордонних органiзацiях, мiжнародних семiнарах, конференцiях, тощо.
 
Асоцiацiя "Лiга машинобудiвникiв та роботодавцiв України "Укрмашбуд" 02090, м Київ, Днiпровський р-н, вул. В. Сосюри, буд. 7
Опис До складу асоцiацiї входить 240 промислових пiдприємств, дiяльнiсть яких має основнi напрямки: важке машинобудування; електро-приладобудiвна промисловiсть; сiльськогосподарське машинобудування (включаючи виробництво, сервiс та ремонт)
 
3.8. Інформація про органи управління емітента
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту ТОВ "ВО Техна" вищим органом правлiння є Збори Учасникiв. До компетенцiї Зборiв Учасникiв вiдносяться: 1. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства. 2. Затвердження планiв Товариства та звiтiв про їх виконання. 3. Затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв Товариства. 4. Внесення змiн до Статуту Товариства. 5. Змiна розмiру Статутного Капiталу Товариства. 6. Обрання та вiдкликання членiв Наглядової ради. 7. Обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. 9. Вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника та питання про наступну реалiзацiю такої частки. 10. Надання попередьої згоди на укладення Товариством правочинiв, за умовами яких вiдбувається вiдчуження майна товариства на суму, що становить двадцять i бiльше вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 11. Прийняття рiшення щодо участi Товариства в фiнансово - промислових групах, асоцiацiях та iнших об'єднаннях господарських товариств; прийняття рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах. 12. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв i положень. 13. Виключення Учасника iз Товариства. 14. Прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу. 15. Надання попередньої згоди на здiйснення Товариством капiтальних iнвестицiй. 16. Вирiшення iнших питань, передбачених Статутом. Голова Загальних Зборiв Товариства очолює Збори Учасникiв. Голова обирається зi складу Учасникiв на Зборах Учасникiв. Голова очолює Збори Учасникiв, скликає Збори Учасникiв, пiдписує всi документи, що приймаються Зборами Учасникiв, виконує iншi обов'язки, делегованi Статутом та визначенi Зборами Учасникiв. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, який утворюється Зборами Учасникiв Товариства та здiйснює постiйний контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захист прав учасникiв Товарства. До компетенцiї Наглядової ради вiдносяться наступнi повноваження: 1. Визначення умов оплати працi посадових осiб керiвного складу, загального кошторису заробiтної плати працiвникiв Товариства. 2. Затвердження та вiдкликання з посади Генерального директора, заступник Генерального директора, Директорiв та їх заступникiв, Головного бухгалтера, начальника контрольно - ревiзiйного вiддiлу Товариства, осiб зi складу комiтету з iнвестицiй та розвитку при Наглядовiй Радi. 3. Контроль за прийняттям остаточних рiшень щодо вiдкриття та закриття рахункiв в банку, перерахункiв коштiв за правочинам, суми яких буде визначена Зборами Наглядової Ради Товариства. 4. Контроль за прийняттям остаточних рiшень по операцiях з валютними цiнностями, в тому числi придбання та продаж iноземної валюти за участю вiдповiдних установ для виконання мiжнародних контрактiв. 5. До компетенцiї Наглядової ради Товариства можуть бути вiднееснi iншi питання, вiдповiдно до законодавства України. Члени Наглядової ради обираються Зборами Учасникiв Товариства на 5 рокiв. Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. Наглядова рада складається з трьох членiв. Збори Учасникiв обирають Голову та Секретаря Наглядової ради з членiв Наглядової ради. Генеральний директор, заступник генерального директора, члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу Наглядової ради. Виконавчим органом Товариства є колегiальний орган (дирекцiя), яку очолює Генеральний директор. Генеральний директор, який вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, крiм питань, вiднесених до компетенцiї Зборiв Учасникiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний Зборам Учасникiв та Наглядовiй радi. Генеральний директор органiзовує виконання рiшень, прийнятих Зборами Учасникiв та Наглядовою радою. Генеральний директор обирається на Зборах Наглядової Ради на 3 роки. З метою перевiрки та контролю за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, Збори Учасникiв з їх числа створюють Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя складається з трьох членiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї призначаються зборами Учасникiв бiльшiстю голосiв. Член Ревiзiйної Комiсiї не може одночасно бути Генеральним директором та членом Наглядової Ради. За дорученням Зборiв Учасникiв, Наглядової ради, з власної iнiцiативи та на вимогу будь - кого з Учасникiв. Ревiзiйна Комiсiя перевiряє дiяльнiсть Генерального директора. Ревiзiйна Комiсiя звiтує про результати перевiрки перед Зборами Учасникiв Товариства. При виконаннi своїх функцiй Ревiзiйна Комiсiя дiє незалежно вiд Генерального директора.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бєлоконь Олег Якович МЕ 118399 25.06.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 17
Бондарев Сергiй Вiталiйович МК 233613 07.08.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 15
Бруй Вiталiй Вiталiйович СН 641396 11.12.1997 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 12
Загоруйко Юрiй Анатолiйович МК 931646 03.09.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 15
Степура Сергiй Михайлович СН 538557 06.11.1997 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києва 15
Надикто Олександр Борисович СН 169816 11.07.1996 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 24.9
Корсунський Михайло Олексiйович СН 342534 17.12.1996 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 1.1
Усього 100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1062. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та зовнiшнiх сумiсникiв 13 осiб. Фонд оплати працi: 33 544 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: у порiвняннi з 2011 роком фонд оплати працi збiльшився на 29,7 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарев Сергiй Вiталiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 233613 07.08.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
вища, Харкiвський iнженерно-будiвельник iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Крамдс", директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 рокiв Попереднi посади: ТОВ "Крамдс", директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надикто Олександр Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 169816 11.07.1996 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища, Київське вище iнженерно-радiотехнiчне училище ПВО iм. Маршала авiацiї Покришкiна А.I.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Кондитерська фабрика Лагода", заступник генерального директора
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20 рокiв Попереднi посади: ТОВ "Кондитерська фабрика Лагода", заступник генерального директора Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлоконь Олег Якович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 118399 25.06.2002 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києва
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бруй Вiталiй Вiталiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 641396 11.12.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степура Сергiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 538557 06.11.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мальований Геннадiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 401712 01.12.1999 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут (iм. В. I. Ленiна)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ завод "Потенцiал"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 8 рокiв Попереднi посади: ВАТ завод "Потенцiал", Iнженер-конструктор I категорiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавренчук Тетяна Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 748595 21.12.1999 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Новоград-Волинський ремонтно-механiчний завод" Головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9 рокiв Попереднi посади: ВАТ "Новоград-Волинський ремонтно-механiчний завод" Головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «ПРАВЕКС – Аудит»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21538229
Місцезнаходження 01042 Україна м. Київ Печерський р-н Київ вул. Патрiса Лумумби, буд. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №0131
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0442342512
Факс 0442342512
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська фiрма надає послуги емiтенту з проведення аудиту фiнансових звiтiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прiоритет Сек'юрiтiз"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23163399
Місцезнаходження 02160 Україна м. Київ д/н м. Київ пр-т Возз'єднання, 7А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №456996
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.04.2009
Міжміський код та телефон 0445583816
Факс 0445583816
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Здiйснює дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.03.2011 46/2/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 110000 Бездокументарні іменні 110000000 13.4 з 1 по 15 числа наступного мiсяця 0 31.05.2020
Опис Облiгацiї iменнi вiдсотковi незабезпеченi ТОВ "ВО Техна" випущено серiєю А - 110 000 штук. Спосiб розмiщення: Вiдкрите розмiщення облiгацiй серiї А. Розмiщення облiгацiй на ФБ "Перспектива" проводилось емiтентом згiдно з правилами та регламентом проведення розмiщення цiнних паперiв ФБ "Перспектива", вимоги яких є обов'язковими для виконання. Додаткової емiсiї облiгацiй протягом звiтного перiоду не здiйснювалося.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Виробниче об'єднання «ТЕХНА» – добре вiдоме iм'я серед споживачiв клiткового обладнання, як для промислового птахiвництва, так i для невеликих фермерських господарств. Також компанiя є одним з основних виробникiв зварної оцинкованої сiтки, панельних систем обгороджування на територiї України. З моменту створення i до сьогоднi компанiя дорожить своєю дiловою репутацiєю, тому постiйно пiдвищує якiсть роботи, удосконалює професiйнi навики своїх спiвробiтникiв i технiчне оснащення, вкладає свої iнтелектуальнi, фiнансовi i виробничi ресурси в розробку i створення своєї продукцiї. Компанiя володiє найсучаснiшим високотехнологiчним устаткуванням: зварювальнi роботизованi лiнiї виробництва Австрiї i ЮАР; трубо- i листопрокатне устаткування (Корея); верстати (Тайвань), , лазерне устаткування (Швейцарiя), листогиби (Швейцарiя) для виробництва клiткового устаткування, панельних систем обгороджування, зварних сiток для рiзних галузей народного господарства. Кероване сучасними комп'ютерами устаткування дозволяє виробляти сiтки пiд iндивiдуальнi вимоги замовника. Володiючи високою технологiчнiстю, устаткування може виробляти понад 6000 видiв рiзних зварних сiток з дроту. Продукцiя виготовляється гарантованої якостi i повнiстю вiдповiдає вимогам ГОСТ i системi менеджменту ISO 9001:2008. Пильна увага до потреб кожного клiєнта, нацiленiсть на результат i постiйне прагнення до досконалостi дозволяє компанiї «ТЕХНА» займати лiдируючi позицiї в своєму сегментi.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Вищим органом управлiння Товариством є Збори Учасникiв, що складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Наглядова рада Товариства здiйснює постiйний контроль за фiнансово – господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захист прав учасникiв Товариства. Контроль за дiяльнiстю Генерального директора здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, що утворюється Зборами Учасникiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю ТОВ «ВО Техна» здiйснює Генеральний директор в межах компетенцiї, що надана йому вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного року пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї ТОВ "ВО Техна" не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Обрана сукупнiсть способiв ведення бухгалтерського облiку, сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються ТОВ "ВО Техна" для складання та подання звiтностi вiдображена у Наказi №2-Б вiд 01.04.2011р. "Про облiкову полiтику пiдприємства". Для ведення бухгалтерського облiку товариством використовується план рахункiв, затверджений наказом "Про облiкову полiтику пiдприємства", розроблений на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вi д 30.11.1999р. №291. Визначення, оцiнку та облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, незавершеного виробництва здiйснюється вiдповiдно до П(с)БО 7 "Основнi засоби". Основними засобами визнають матерiальнi активи, очiкуваний строк використання (експлуатацiї) у господарськiй дiяльностi бiльше одного року та вартiстю понад 1000 грн. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи, строк корисного використання яких менше 1 року та вартiсть менше 1000 грн. за одиницю (вiдповiдно до п. 5 П(С)БО 7. Вiдповiдно до п. 27 П(С)БО амортизацiю по малоцiнних необоротних матерiальних активах нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта 100% його вартостi. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, визначеною за фактичною собiвартiстю. Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує можливiсть отримання пiдприємством у майбутньому економiчних вигод та може бути достовiрно визначена їх сума. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi пiдприємства проводити iнвентаризацiю активiвi зобов'язань, пiд час якої перевiряються i документально пiдтверджуються їх наявнiсть, стан i оцiнка. У розпорядчих документах ТОВ "ВО Техна" вказуються об'єкти та перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї. При цьому перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї може вiдрiзнятися.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора), який складено за результатами проведеної ТОВ Аудиторська фiрма «Правекс – Аудит» незалежної аудиторської перевiрки вiдповiдностi повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробниче об’єднання Техна» код за ЄДРПОУ 33063942 (далi за текстом – ТОВ «Виробниче об’єднання Техна) станом на 31.12.2012р. (включно) визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi i вiдповiдностi вимогам чинного законодавства України, аналiзу його фiнансового стану адресується його засновникам, управлiнському складу товариства та Центральному територiальному департаменту Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. При складаннi цього висновку (звiту незалежного аудитора) аудитором у вiдповiдностi до вимог Кодексу етики професiйних бухгалтерiв було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не виникало. Аудитором вiдповiдно до вимог чинного законодавства та умов укладеного договору про надання аудиторських послуг обмежено коло користувачiв, якi можуть використовувати цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора). 1. Загальнi вiдомостi 1.1 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «ПРАВЕКС – Аудит» Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0131, яке видано вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 30.03.2001року № 100, термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016року згiдно iз рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.02.2011року № 228/4. Мiсцезнаходження юридичної особи: 01042, м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, буд. 4 Код за ЄДРПОУ суб’єкта аудиторської дiяльнсотi: 21538229 Телефон /факс: (044) 234-25-12 1.2. Основнi вiдомостi про Товариство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробниче об’єднання «Техна», код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ 33063942, зареєстровано рiшенням виконавчого комiтету Новоград-Волинської мiської ради Житомирської областi за №13071020000000022 вiд 26.10.2004р. ТОВ «ВО Техна» є суб’єктом господарювання, створеним вiдповiдно до чинного законодавства України. Статутний фонд на 31.12.2012р. складав 10 000000 (десять мiльйонiв) грн. Сформований у повному обсязi. Учасниками товариства є фiзичнi особи. Повний розмiр Статутного фонду Товариства формується Учасниками у строки, встановленi чинним законодавством України. Вищим органом управлiння Товариством є Збори Учасникiв, що складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Наглядова рада Товариства здiйснює постiйний контроль за фiнансово – господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захист прав учасникiв Товариства. Контроль за дiяльнiстю Генерального директора здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, що утворюється Зборами Учасникiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю ТОВ «ВО Техна» здiйснює Генеральний директор в межах компетенцiї, що надана йому вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту. Мiсцезнаходження вiдповiдно до установчих документiв: Житомирська область, м. Новоград - Волинський, вул. Пушкiна, 48. ТОВ «ВО Техна » взято на податковий облiк Новоград-Волинською об’єднаною ДПI 05.11.2004р. за № 494, про що видано довiдку про взяття на облiк (остання редакцiя) вiд 11.11.2009р. за № 845/29-13. Свiдоцтво платника ПДВ № 09416140 вiд 27.07.2005р., iндивiдуальний податковий номер – 330639406159. Вiдповiдно до довiдки головного управлiння статистики у Житомирськiй областi (Управлiння статистики у мiстi Новоград-Волинському) вiд 09.01.2013 р. серiя АБ № 653117 з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) основнi види дiяльностi за КВЕД: 28.30 – виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства; 46.90 – неспецiалiзована оптова торгiвля; 33.12 – ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення; 33.20 – установлення та монтаж машин i устаткування; 49.41 – вантажний автомобiльний транспорт; 41.20 – будiвництво житлових i нежитлових примiщень. Особами вiдповiдальними за ведення фiнансово – господарської дiяльностi ТОВ «ВО Техна» у перiодi, що пiдлягав перевiрцi, були: - генеральний директор ТОВ «ВО Техна» Мальований Геннадiй Володимирович (Протокол засiдання Наглядової Ради ТОВ «ВО Техна» №4 вiд 05.11.2010р.); - головний бухгалтер ТОВ «ВО Техна» - Лавренчук Тетяна Володимирiвна (наказ ТОВ «ВО Техна» «Про особовий склад» № 354-К вiд 03.12.2008р.). На виконання наказу по ТОВ «ВО Техна» вiд 21.12.2012р. № 54/НГ було проведено iнвентаризацiю основних фондiв, нематерiальних активiв, грошових коштiв та iнших статей балансу станом на 01.01.2013р. За результатами проведеної iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не виявлено, про що складено вiдповiдний протокол. 1.3. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту Аудиторськi роботи проводились вiдповiдно до умов договору укладеного 04.04.2013 р. мiж ТОВ Аудиторська фiрма «Правекс – Аудит» та ТОВ «Виробниче об’єднання Техна» за № 04/04-2013. Предметом даного договору є здiйснення незалежної аудиторської перевiрки вiдповiдностi повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення станом на 31.12.2012р. (включно) визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi i вiдповiдностi вимогам чинного законодавства України, аналiзу його фiнансового стану зi складанням вiдповiдного аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) згiдно iз вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) обумовлена Законом України вiд 30.10.1996 р. № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» (зi змiнами та доповненнями), Законом України вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV «Про цiннi папери та фондовий ринок» (зi змiнами та доповненнями) (далi – Закон № 3480-IV), Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, яке затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 19.12.2006р. №1591, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 05.02.2007р. за № 97/13364 (зi змiнами та доповненнями). При складаннi висновку аудитор керувався Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтента та професiйними учасниками фондового ринку, яке затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006р. № 1528, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 23.01.2007року за № 53/13320 (зi змiнами та доповненнями) та Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011року № 1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 28.11.2011року за № 1358/20096, Мiжнародними стандартами аудиту, якi згiдно Закону України вiд 22 квiтня 1993 року № 3125-XII «Про аудиторську дiяльнiсть» (зi змiнами та доповненнями) прийнятi в якостi нацiональних стандартiв аудиту та Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз’яснення Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку «Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Масштаб перевiрки становить: документальним методом орiєнтовно 70%, розрахунково – аналiтичним орiєнтовно 30% вiд загального обсягу документообiгу. 1.4. Перелiк документiв, що пiдлягали перевiрцi. 1.статут товариства; 2.свiдоцтво про державну реєстрацiю; 3.довiдка про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України; 4.повiдомлення про вiдкриття (закриття) розрахункових рахункiв з вiдмiткою органу державної податкової служби; 5.довiдка про взяття на облiк в органi державної податкової служби (форма № 4-ОПП); 6.свiдоцтво платника податку на додану вартiсть; 7.форми фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р.: -баланс товариства станом на 31 грудня 2012 р. (форма № 1 код за ДКУД 1801001); -звiт про фiнансовi результати товариства за 2012 рiк (форма № 2 код за ДКУД 1801003); -звiт по рух грошових коштiв за 2012 р. (форма № 3 код за ДКУД 1801004); -звiт про власний капiтал за 2012 р. (форма № 4 код за ДКУД 1801005); -примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 р. (форма № 5 код за ДКУД 1801008). 8. протоколи загальних зборiв учасникiв, накази на призначення (звiльнення) керiвника та головного бухгалтера; 9.зведена оборотна – сальдова вiдомiсть з комп’ютерної облiкової системи бухгалтерського облiку 1С «Пiдприємство v.8.2» по всiх бухгалтерським рахункам з вiдповiдними субрахунками станом на 31.12.2012р.; 10. оборотно – сальдовi вiдомостi з комп’ютерної облiкової системи бухгалтерського облiку 1С «Пiдприємство» по бухгалтерським рахункам 10 «основнi засоби», 11 «iншi необоротнi матерiальнi активи», 12 «нематерiальнi активи», 13 «знос (амортизацiя) необоротних активiв», 14 «довгостроковi фiнансовi iнвестицiї», 15 «капiтальнi iнвестицiї», 20 «виробничi запаси», 22 «малоцiннi та швидкозношуванi предмети», 23 «виробництво», 26 «готова продукцiя», 28 «товари», 30 «каса», 31 «рахунки в банках», 33 «iншi кошти», 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «розрахунки з iншими дебiторами», 39 «витрати майбутнiх перiодiв», 40 «статутний капiтал», 42 «додатковий капiтал», 44 «нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)», 48 «цiльове фiнансування та цiльове надходження», 50 «довгостроковi кредити банкiв», 60 «короткостроковi кредити банкiв», 62 «короткостроковi векселя», 63 «розрахунки з постачальниками та пiдрядниками», 64 «розрахунки за податками й платежами», 65 «розрахунки за страхування», 66 «розрахунки за виплатами працiвникам», 68 «розрахунки за iншими операцiями», 70 «доходи вiд реалiзацiї», 71 «iнший операцiйний дохiд», 73 «iншi фiнансовi доходи», 74 «Iншi доходи», 79 «фiнансовi результати», 80 «матерiальнi витрати», 81 «витрати на оплату працi», 82 «вiдрахування соцiальнi заходи», 83 «амортизацiя», 84 «iншi операцiйнi витрати», 90 «собiвартiсть продукцiї», 91 «загальновиробничi витрати», 92 «адмiнiстративнi витрати», 93 «витрати на збут», 94 «iншi витрати операцiйної дiяльностi», 95 «фiнансовi витрати», 97 «iншi витрати», 98 «податок на прибуток» по вiдповiдних субрахунках; 11. картки вищезазначених бухгалтерських рахункiв станом на 31.12.2012р.; 12. аналiзи рахункiв комп’ютерної облiкової системи бухгалтерського облiку 1С «Пiдприємство v.8.2» станом на 31.12.2012р.; 13.договори про здiйснення господарської дiяльностi з додатками та специфiкацiями; 14. видатковi та прибутковi накладнi за 2012р.; 15.акти виконаних робiт (послуг) за 2012р.; 16. банкiвськi виписки з додатками за 2012р.; 17. касова книга за 2012р.; 18.видатковi та прибутковi касовi ордери за 2012р.; 19. iншi первиннi документи на пiдставi яких було вчинено записи у бухгалтерському облiку пiдприємства (податковi накладнi на придбання та продаж, рахунки – фактури, акти прийому – передачi ТМЦ, робiт, послуг, касовi документи, довiреностi, тощо) за 2012рiк; 20. вiдомостi щодо нарахування та виплати заробiтної плати з вiдповiдними вiдрахуваннями за 2012р.; 21.iншi первиннi документи бухгалтерського облiку, синтетичнi та аналiтичнi регiстри за 2012р.. 1.5. Вiдповiдальнiсть управлiнського складу ТОВ «Виробниче об’єднання Техна» та ТОВ Аудиторська фiрма «Правекс – Аудит». Вiдповiдальнiсть за всi наданi данi несе керiвництво пiдприємства. У обов’язки аудиторської фiрми входить складання висновку на пiдставi iнформацiї, отриманої в ходi аудиторської перевiрки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. При укладаннi договору на аудит суттєвiсть помилки, тобто невiдповiднiсть даних облiку даним звiтностi, з замовником не узгоджувались. Розмiр суттєвостi по вiдношенню до виявлених пiд час перевiрки вiдхилень визначався згiдно професiйної думки аудитора. У обов’язки ТОВ Аудиторська фiрма «Правекс - Аудит» входить складання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi загального призначення станом на 31.12.2012р. (включно) визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi i вiдповiдностi вимогам чинного законодавства України, аналiзу фiнансового стану товариства на пiдставi iнформацiї, яка отримана в ходi аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi, з висловленням незалежної аудиторської думки. 1.6. Обсяг аудиторської перевiрки Планування аудиту було спрямовано на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих викривлень та помилок. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у звiтностi. Збiр даних, необхiдних для аналiзу та обґрунтування аудиторського висновку, проводився на вибiрковому обстеженнi окремих господарських операцiй. Документи перевiрялися по сутi, з формальної сторони та здiйснювалась їх арифметична перевiрка. Зроблена оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним чинним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi протягом перiоду, що перевiрявся. Аудиторською фiрмою вибiрково перевiрено кореспонденцiю бухгалтерських рахункiв та своєчаснiсть вiдображення господарських операцiй по рахунках бухгалтерського облiку, а також вибiрково перевiрено достовiрнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку сутностi здiйснених господарських операцiй та їх оцiнки. Аудитором проведено перевiрку фiнансових звiтiв згiдно з мiжнародними стандартами аудиту, якi вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України прийнятi за нацiональнi стандарти. Оцiнка суттєвостi викривлень в фiнансових звiтах зроблена аудитором вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 320 «Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту». Аудитор у своєї роботi керувався законодавством України у галузi господарської дiяльностi, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), зокрема МСА 700, 705 - 706 Мiжнародним стандартом контролю якостi, Закону України вiд 22.04.1993року № 3125-XII «Про аудиторську дiяльнiсть» (зi змiнами та доповненнями), Кодексу етики професiйних бухгалтерiв та iнших чинних нормативних документiв, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського облiку. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, яка використана пiдприємством для пiдготовки i складання фiнансових звiтiв, визначена Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України. В предмет перевiрки не входив пошук зловживань та дiй, що переслiдуються Законом, нашою метою є перевiрка вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам чинного українського законодавства та достовiрнiсть складеної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. (включно). Обов’язком аудитора є висловлення думки в аудиторському висновку стосовно достовiрностi складеної фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку пiдприємства, дотримання вимог чинного законодавства України. На думку аудитора, проведена перевiрка забезпечує основу для аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) та висловлення незалежної аудиторської думки. 1.7. Розрахунок прийнятного рiвня суттєвостi, який використовувався при проведеннi аудиторської перевiрки Вiдповiдно до мiжнародного стандарту аудиту, надання впевненостi та етики № 320 «Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту» аудитором визначено вiдповiдний рiвень суттєвостi для дiйсної аудиторської перевiрки. Згiдно з мiжнародним стандартом аудиту № 320 «Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту» поняття суттєвостi визначається так: «iнформацiя є суттєвою, якщо її пропуск, або неправильне вiдображення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансових звiтiв». Розмiр суттєвостi помилки згiдно листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 липня 2003р. № 04230-04108 «Щодо суттєвостi у бухгалтерському облiку i звiтностi» приймається величина у 5% вiд пiдсумку вiдповiдно активiв, всiх зобов’язань i власного капiталу. Для визначення окремих доходiв та витрат орiєнтованою межею суттєвостi є 2% чистого прибутку (збитку) пiдприємства. Зазвичай суттєвою вважається загальна сума похибки в бухгалтерськiй звiтностi, що перевищує 5-10% сальдо валюти балансу. При цьому вважається, що помилки до 5% будуть несуттєвими, а помилки, що перевищують 10% вiд пiдсумку балансу – суттєвими. Якщо помилки знаходяться в iнтервалi 5-10% вiд пiдсумку балансу, то аудитор або сам приймає рiшення стосовно їх суттєвостi, або збiльшує обсяг зiбраних аудиторських свiдчень, щоб вийти за вказанi межi. В ходi проведення перевiрки аудитором визначено вiдсоток суттєвостi в цiлому за балансом, який у даному випадку складає 6,795%. Цей показник розраховується за наступною формулою: 2 помножити на суму 1 + квадратний корiнь вiдношення грошового обороту за звiтний перiод к сальдо оборотно – сальдового балансу на кiнець звiтного перiоду. Загальна величина суттєвостi по пiдприємству в цiлому у грошовому виразi визначається множенням сальдо оборотного балансу на кiнець звiтного перiоду, що пiдлягає аудиторськiй перевiрцi, на визначений рiвень суттєвостi (6,795%) та подiленим на 100% та складає 13197037,86грн. 1.8. Пояснювальний параграф В результатi проведеної аудиторської перевiрки встановлено, що станом на 31.12.2012р. фiнансовi звiти, в цiлому, за винятком зазначених нижче критерiїв, не мають суттєвих викривлень, помилок та не мiстить iстотних суперечностей. 2.1. Аудит системи бухгалтерського облiку та системи внутрiшнього контролю Згiдно зi статтi 1 Закону України 16.07.1999р. № 996-ХIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (зi змiнами та доповненнями) «бухгалтерський облiк - процес виявлення, вимiрювання, реєстрацiї, накопичення, узагальнення, зберiгання та передачi iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства зовнiшнiм та внутрiшнiм користувачам для прийняття рiшень». Вiдповiдно до ч. 2, ст. 2 вищенаведеного Закону «бухгалтерський облiк є обов'язковим видом облiку, який ведеться пiдприємством. Фiнансова, податкова, статистична та iншi види звiтностi, що використовують грошовий вимiрник, ґрунтуються на даних бухгалтерського облiку». Визначення термiну «облiкова полiтика» надає ст. 1 Закону «облiкова полiтика - сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi». Обранi принципи i правила облiку затверджуються Наказом по пiдприємству. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться бухгалтерською службою на чолi з головним бухгалтером. Як свiдчать наданi до перевiрки первиннi документи та облiковi регiстри, бухгалтерський облiк у перевiряємому перiодi вiвся за допомогою комп’ютерно - облiкової системи бухгалтерського облiку 1С «Пiдприємство v.8.2». В ходi проведення аудиторської перевiрки аудитору надано наказ «Про облiкову полiтику пiдприємства» № 3/Б вiд 03.01.2012р., який вiдображає основнi напрямки та принципи бухгалтерського облiку ТОВ «ВО Техна» та складається з роздiлiв, зокрема, роздiлу 1 «Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi», роздiлу 2 «Бухгалтерський облiк доходiв та витрат, фiнансових результатiв», роздiлу 3 «Особливостi бухгалтерського облiку собiвартостi», роздiлу 4 «Бухгалтерський облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, незавершеного виробництва», роздiлу 5 «Бухгалтерський облiк iнших необоротних матерiальних активiв», роздiлу 6 «Облiк запасiв», роздiлу 7 «Облiк витрат», роздiлу 8 «План рахункiв бухгалтерського облiку», роздiлу 9 «Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi», роздiлу 10 «Бухгалтерський облiк зобов’язань», роздiлу 11 «Органiзацiя внутрiшнього облiку i внутрiшнього контролю», роздiлу 12 «Проведення iнвентаризацiї», роздiлу 13 «Суттєвiсть», роздiлу 14 «Застосування Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом МФУ вiд 28.12.2000р. №353, роздiлу 15 «Органiзацiя аналiтичного облiку надходження та використання коштiв цiльового фiнансування», роздiлу 16 «Заключнi положення». Вiдповiдно до положень облiкової полiтики ТОВ «ВО Техна» суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв. При складаннi фiнансових звiтiв визначити величину суттєвостi в розмiрi 1 тис. грн.. 2.2 Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi ТОВ «ВО Техна» встановленим нормативам бухгалтерського облiку, зокрема, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку Метою складання фiнансової звiтностi є надання користувачам для прийняття рiшень повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Для досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо задоволення iнформацiйних потреб користувачiв звiтнiсть має вiдповiдати певним вимогам. В ходi проведення аудиторської перевiрки аудитором було перевiрено вiдповiднiсть повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi i вiдповiдностi вимогам чинного законодавства України станом на 31.12.2012р., у зв’язку з тим, що фiнансова звiтнiсть саме у такому складi надається до органiв державної статистики України. Додатково вважаємо за доцiльне повiдомити, що пiсля дати балансу вiдбулися подiї, якi вплинули на валюту балансу, на пiдставi чого Товариством було здiйснено коригування вхiдних залишкiв на 01.01.2012р. Це пов’язано з виправленням помилок попереднiх перiодiв та здiйснено вiдповiдно до П(с)БО 6 «Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.1999р. №137. Вiдповiдно до Наказу №357 вiд 01.08.2012р. «Щодо уточнення показникiв фiнансової звiтностi» з метою приведення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Закону №996-ХIV будо здiйснено перерахунок поточних зобов’язань пiдприємства станом на 01.01.2012р. При пiдготовцi фiнансової звiтностi ТОВ «ВО Техна» за 2011р. встановлено завищення розмiру поточних зобов’язань пiдприємства станом на 01.01.2012р., що утворилися внаслiдок подiй за попереднiй звiтний перiод та, якi не було списано у вiдповiдному перiодi. Фiнансова звiтнiсть за 2011р. була змiнена з метою вiдображення достовiрної та порiвняльної iнформацiї, що не вплинуло на фiнансову звiтнiсть за 9 мiсяцiв 2012р. Вiдповiдно до п. 4 i 5 П(с)БО 6 виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх роках, здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року, якщо такi помилки впливають на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку). Зазначеним Положенням передбачено, що у примiтках до фiнансової звiтностi наводиться iнформацiя про факт повторного оприлюднення виправлених фiнансових звiтiв або недоцiльнiсть повторного оприлюднення. Керiвництвом Товариства вiдповiдно до Наказу №357 вiд 01.08.2012р. прийнято рiшення про недоцiльнiсть повторного оприлюднення. Внесено вiдповiднi змiни у Баланс за 2011р. у зв’язку iз проведенням коригування пасивiв та власного капiталу Товариства (по коду рядка 520 «Векселi виданi» на 2000 тис. грн., та по коду 350 «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на 2000 тис. грн.) а також у Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк у зв’язку iз внесенням коригувань в графу 3 по коду рядка 060 «Iншi операцiйнi доходи» на 2000 тис. грн. Проведенi коригування, якi вплинули на структуру власного капiталу на початок звiтного перiоду, вiдображенi у рядку 030 форми №4 «Звiт про власний капiтал» шляхом збiльшення залишку нерозподiленого прибутку на початок року на 2000 тис.грн. внаслiдок виправлення помилки залишок на початок звiтного року нерозподiленого прибутку становить 19490 тис.грн. 2.3 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi за видами активiв вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку станом на 31.12.2012р. a) Облiк необоротних активiв Облiк нематерiальних активiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до П(c)БО № 8. Станом на 31.12.2012р. на Балансi пiдприємства рахується залишкова вартiсть (рядок 010 Балансу) нематерiальних активiв у розмiрi 124 тис.грн. Сума первiсної вартостi нематерiальних активiв (ряд. 011 Балансу) вiдповiдає дебетовому сальдо на звiтну дату по бухгалтерському рахунку 12 «нематерiальнi активи» та складає 221 тис.грн., сума накопиченої амортизацiї на кiнець звiтного року (рядок 012 Балансу) вiдповiдає кредетовому сальдо на звiтну дату по бухгалтерському рахунку 133 «накопичена амортизацiя нематерiальних активiв» - 97 тис.грн. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв протягом року здiйснювалось прямолiнiйним методом. У рядку 020 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» Балансу вiдображено вартiсть незавершених капiтальних вкладень, який вiдповiдає дебетовому сальдо по рахунку 15 «капiтальнi iнвестицiї» у розмiрi 2 886 тис.грн. Облiк витрат на незавершенi iнвестицiї ТОВ «ВО Техна» здiйснює вiдповiдно до П(с)БО 7 «Основнi засоби», Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. Облiк основних засобiв на пiдприємствi, достовiрнiсть їх оцiнки вiдповiдає критерiям визнання за П(с)БО № 7 «Основнi засоби». Станом на 31.12.2012р. залишкова вартiсть основних засобiв (рядок 030 Балансу) становить 53 018 тис.грн. Первiсна вартiсть (рядок 031 Балансу вiдповiдає дебетовому сальдо по бухгалтерським рахункам 10 «основнi засоби» та 11 «iншi необоротнi матерiальнi активи») – 96 383 тис.грн., знос (рядок 032 Балансу вiдповiдає кредитовому сальдо на кiнець перiоду по бухгалтерським рахункам 131 «знос основних засобiв» та 132 «знос iнших необоротних матерiальних активiв») – 43 365 тис.грн. Амортизацiя основних засобiв вiдповiдно до наказу «Про облiкову полiтику пiдприємства» ТОВ «ВО Техна» нараховується щомiсячно iз застосуванням прямолiнiйного методу. У рядку 040 Балансу «довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств» вiдображено вартiсть iнвестицiй, яка вiдповiдає дебетовому сальдо по бухгалтерському рахунку 141 «iнвестицiї пов’язаним сторонам за методом облiку участi у капiталi» у розмiрi 21 тис.грн. Загальна сума за роздiлом I активу Балансу «необоротнi активи» станом на 31.12.2012р. складає 56 049 тис. грн. b) Облiк оборотних активiв. Облiк запасiв на пiдприємствi, достовiрнiсть їх визнання i оцiнки вiдповiдає критерiями визнання за П(с)БО 9 «Запаси». Придбанi (отриманi) або виробленi запаси вiдображаються на балансi за первiсною вартiстю, визначеною за фактичною собiвартiстю. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв (методом ФIФО). Станом на 31.12.2012р. балансова вартiсть запасiв становить: -виробничi запаси (рядок 100 Балансу, який вiдповiдає сумi дебетового сальдо по бухгалтерським рахункам 20 «виробничi запаси» та 22 «малоцiннi та швидкозношуванi предмети») – 26 876 тис. грн. -незавершене виробництво (рядок 120 Балансу, який вiдповiдає сумi дебетового сальдо по бухгалтерському рахунку 23 «виробництво») - 7 435 тис.грн. -готова продукцiя (рядок 130 Балансу, який вiдповiдає сумi дебетового сальдо по бухгалтерському рахунку 26 «готова продукцiя») – 25 889 тис. грн. Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi, достовiрнiсть її визнання i оцiнки вiдповiдає критерiям визнання за П(с)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». Сума дебiторської заборгованостi, яку вiдображено у балансi пiдприємства на 31.12.2012р. визнана пiдприємством як актив, так як iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством в майбутньому економiчних вигод. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 160 Балансу, який вiдповiдає сумi дебетового сальдо по бухгалтерському рахунку 36 «розрахунки з покупцями та замовниками») складає 33 281 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 170 Балансу, який вiдповiдає сумi дебетового сальдо по бухгалтерським рахункам 6412 «розрахунки з податку на додану вартiсть» станом на 31.12.2012р. становить 12 240тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 210 Балансу, який вiдповiдає сумi дебетового сальдо на звiтну дату по бухгалтерським рахункам 372 «розрахунки з пiдзвiтними особами», 377 «розрахунки з iншими дебiторами», 378 «розрахунки з державними цiльовими фондами», 685 «розрахунки з iншими кредиторами», 63 «розрахунки з постачальниками та пiдрядниками», 65 «розрахунки за страхуванням) становить 15 547 тис. грн. Облiк грошових коштiв пiдприємства в нацiональнiй та iноземнiй валютi достовiрно вiдображено в бухгалтерському облiку. Сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2012р. в нацiональнiй валютi (рядок 230 Балансу) становить 3225 тис.грн., який вiдповiдає сумi дебетового сальдо по бухгалтерським рахунку 311 «поточнi рахунки в нацiональнiй валютi» та 313 «iншi рахунки в банку в нацiональнiй валютi», а також у тому числi рядок 231 Балансу, який складає 13 тис. грн. та вiдповiдає дебетовому сальдо по рахунку 301 «каса в нацiональнiй валютi». Сума грошових коштiв в iноземнiй валютi (рядок 240 Балансу) складає 11 656 тис. грн., який вiдповiдає сумi дебетового сальдо по бухгалтерському рахунку 312 «поточнi рахунки в iноземнiй валютi» та 314 «iншi рахунки в банках в iноземнiй валютi», 334 «грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi». Iншi оборотнi активи (рядок 250 Балансу), який вiдповiдає сумi дебетового сальдо на звiтну дату по бухгалтерському рахунку 6431 «податковi зобов’язання») складає 2760 тис. грн. Загальна сума за роздiлом II активу Балансу «оборотнi активи» станом на 31.12.2012р. складає 138 909 тис. грн. c) Витрати майбутнiх перiодiв До складу витрат майбутнiх перiодiв, якi вiдображаються на рахунку бухгалтерського облiку 39 «витрати майбутнiх перiодiв», вiднесенi витрати, якi мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до майбутнiх звiтних перiодiв. По рядку 270 Балансу ТОВ «ВО Техна» станом на 31.12.2012р. вiдображено суму 751 тис. грн. Загальна сума за роздiлом III активу Балансу «витрати майбутнiх перiодiв» станом на 31.12.2012р. складає 751 тис. грн. Станом на 31.12.2012р. рядок 280 «Баланс» складає 195 709 тис.грн. 2.4 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi про зобов'язання вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку a) Власний капiтал Облiк власного капiталу ТОВ «ВО Техна» здiйснюється вiдповiдно до П(с)БО № 5. За результатами аудиторської перевiрки, аудитором було встановлено, що станом на 31.12.2012р. власний капiтал Товариства, за даними облiку та фiнансової звiтностi, визначений у сумi 38 051 тис. грн. Структура власного капiталу складається з статутного капiталу (рядок 300 Балансу, який вiдповiдає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 40 «статутний капiтал») 10 000 тис.грн., iншого додаткового капiталу (рядок 330 Балансу, який вiдповiдає сумi кредитового сальдо по бухгалтерському рахунку 42 «iнший додатковий капiтал») – 1 218 тис.грн., нерозподiленого прибутку (рядок 350 Балансу, який вiдповiдає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 44 «нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)») – 26 833 тис. грн. За результатами аудиторської перевiрки, аудитором було встановлено, що станом на 31.12.2012р. статутний капiтал Товариства, за даними облiку та фiнансової звiтностi, визначений у сумi 10 000 тис. грн. Вiдповiдно Статуту Статутний капiтал ТОВ «ВО Техна» становить 10 000 (десять мiльйонiв) грн. Статутний капiтал сформовано за рахунок грошових внескiв учасникiв Товариства. Факт сплати Статутного фонду пiдтверджено виписками банку та розрахунково-платiжними документами. Станом на 31.12.2012р. Статутний капiтал сформовано в повному обсязi. Загальна сума за роздiлом I пасиву Балансу «власний капiтал» станом на 31.12.2012р. складає 38 051 тис. грн. b) Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. При проведеннi перевiрки облiку забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Товариства, станом на 31.12.2012р., на пiдставi наданої Товариством iнформацiї, аудитором було встановлено, що на балансi ТОВ «ВО Техна» облiковуються забезпечення майбутнiх витрат i платежiв в розмiрi 1514 тис.грн. (рядок 420 Балансу, який вiдповiдає сумi кредитового сальдо по бухгалтерському рахунку 48 «цiльове фiнансування та цiльове надходження»). Загальна сума за роздiлом II пасиву Балансу «забезпечення майбутнiх витрат i платежiв » станом на 31.12.2012р. складає 1 514 тис. грн. c) Довгостроковi зобов’язання Заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.2012р. (рядок 450 Балансу, який вiдповiдає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 506 «iншi довгостроковi позики в iноземнiй валютi») становить 36 367 тис.грн. i складається: - заборгованiсть за позикою у розмiрi 36 367 тис.грн., що є еквiвалентом 4 550 тис. дол.США, залученою згiдно Договору №01-07/10-ENG про надання фiнансової позики вiд 10.08.2010р., укладеного з МЕРФIЛД ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД, компанiя заснована та зареєстрована вiдповiдно до законодавства Англiї та Уельсу. d) Поточнi зобов’язання Облiк зобов'язань на пiдприємствi, достовiрнiсть їх оцiнки вiдповiдає критерiям визнання за П(С)БО № 11 «Зобов‘язання». Станом на 31.12.2012р. поточнi зобов’язання Товариства складають: -короткостроковi кредити банкiв (рядок 500 Балансу, який вiдповiдає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 60 «короткостроковi кредити») становлять 31 000 тис. грн.: -заборгованiсть у розмiрi 31 000 тис.грн. за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №1235CNZS1219400006 вiд 12.07.2012р., укладеним з ПАТ КБ «Правекс – Банк»; -кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 530 Балансу, який вiдповiдає кредитовому сальдо по бухгалтерському рахунку 63 «розрахунки з постачальниками») становить 6 255 тис. грн..; -поточнi зобов’язання за розрахунками складають: -з бюджетом (рядок 550 Балансу, який вiдповiдає сумi кредитового сальдо на звiтну дату по бухгалтерським рахункам 6411 «розрахунки по ПДФО» та 6413 «розрахунки з податку на прибуток», 6415 «розрахунки за iншими податками)– 963 тис. грн.; -зi страхування (рядок 570 Балансу, який вiдповiдає сумi кредитового сальдо на звiтну дату по бухгалтерському рахунку 65 «розрахунки за страхуванням») – 1097 тис. грн.; -з оплати працi (рядок 580 Балансу, який вiдповiдає сумi кредитового сальдо на звiтну дату по бухгалтерському рахунку 66 «розрахунки за виплатами працiвникам») – 2206 тис. грн.; -iншi поточнi зобов’язання (рядок 610 Балансу, який вiдповiдає сумi кредитового сальдо на звiтну дату по бухгалтерським рахункам 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», 372 «розрахунки з пiдзвiтними особами», 377 «розрахунки з iншими дебiторами», 6441 «податковий кредит», 685 «розрахунки з iншими кредиторами», становлять 78256 тис. грн. Загальна сума за роздiлом IV пасиву Балансу «поточнi зобов’язання» станом на 31.12.2012р. складає 119 777 тис. грн. e) Доходи майбутнiх перiодiв При проведеннi перевiрки облiку доходiв майбутнiх перiодiв Товариства, станом на 31.12.2012р., на пiдставi наданої Товариством iнформацiї, аудитором було встановлено, що на Балансi ТОВ «ВО Техна» доходи майбутнiх перiодiв не облiковуються. Станом на 31.12.2012р. рядок 640 «Баланс» складає 195 709 тис.грн. 2.5 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї в звiтi про фiнансовi результати вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Метою складання звiту про фiнансовi результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод. В результатi проведеної перевiрки аудитором встановлено, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2012 р. склав 335 661 тис.грн. (рядок 010 форми №2, який вiдповiдає сумi оборотiв по кредиту бухгалтерських субрахункiв 701 «дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї», 702 «дохiд вiд реалiзацiї товарiв» та 703 «дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг»). Податок на додану вартiсть – 13 005тис.грн. (рядок 015 форми № 2, який вiдповiдає кореспонденцiї бухгалтерських рахункiв Дт 701 «дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї», 702 «доход вiд реалiзацiї товарiв», 703 «доход вiд реалiзацiї робiт i послуг» з Кт бухгалтерських рахункiв 643 «податковi зобов’язання». Iншi вирахування з доходу – 1 582 тис.грн. (рядок 030 форми № 2, який вiдповiдає кореспонденцiї бухгалтерських рахункiв Дт 70 «доходи та результати дiяльностi» з Кт 36 «розрахунки з покупцями та замовниками» та 685 «розрахунки з iншими кредиторами»). Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 321 074 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 241 296 тис.грн. (рядок 040 форми № 2, який вiдповiдає обороту по бухгалтерському рахунку 90 «собiвартiсть реалiзацiї»). Валовий прибуток за результатами 2012 року склав 79 778 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи 11 820 тис.грн. (рядок 060 форми №2, який вiдповiдає кредитовому обороту по бухгалтерському рахунку 71 «iнший операцiйний дохiд»). Адмiнiстративнi витрати - 17 676 тис. грн. (рядок 070 форми №2, який вiдповiдає дебетовому обороту по бухгалтерському рахунку 92 «адмiнiстративнi витрати»). Витрати на збут – 41 738 тис. грн. (рядок 080 форми №2, який вiдповiдає дебетовому обороту по бухгалтерському рахунку 93 «витрати на збут»). Iншi операцiйнi витрати – 11 850 тис. грн. (рядок 090 форми №2, який вiдповiдає дебетовому обороту по бухгалтерському рахунку 94 «iншi витрати операцiйної дiяльностi»). Iншi фiнансовi доходи – 189 тис. грн. (рядок 120 форми №2, який вiдповiдає кредитовому обороту по бухгалтерському рахунку 73 «iншi фiнансовi доходи»); Iншi доходи - 313 тис.грн. (рядок 130 форми № 2, який вiдповiдає кредитовому обороту по бухгалтерському рахунку 74 «iншi доходи»). Фiнансовi витрати – 8614 тис.грн. (рядок 140 форми №2, який вiдповiдає дебетовому обороту по бухгалтерському рахунку 95 «фiнансовi витрати»). Iншi витрати - 179 тис.грн. (рядок 160 форми №2, який вiдповiдає дебетовому обороту по бухгалтерському рахунку 97 «iншi витрати»). Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi становить 4700 тис. грн. Фiнансовим результатом господарської дiяльностi пiдприємства у 2012р. є прибуток, який складає 7 343 тис. грн. В процесi аудиторської перевiрки аудитором було отримано достатньо iнформацiї i доказiв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття пiдприємством iнформацiї щодо звiту про фiнансовi результати станом на дату балансу згiдно з П(с)БО № 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», П(с)БО № 2 «Баланс» та П(с)БО № 3 «Звiт про фiнансовi результати». 2.6 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї в звiтi про власний капiтал вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку В результатi проведеної перевiрки аудитором встановлено, що станом на 01.01.2012р. вiдбулися змiни у складi власного капiталу Товариства. Згiдно з даними Товариства складений баланс має бути вiдкориговано на суму коригування пасивiв та власного капiталу у розмiрi 2000 тис.грн. за рахунок використання нерозподiленого прибутку попереднiх перiодiв. Фiнансова звiтнiсть за 2011р. була змiнена з метою вiдображення достовiрної та порiвняльної iнформацiї, що не вплинула на фiнансову звiтнiсть за 2012р. Проведенi коригування, якi вплинули на структуру власного капiталу на початок звiтного перiоду, вiдображенi у рядку 030 форми №4 «Звiт про власний капiтал» шляхом збiльшення залишку нерозподiленого прибутку на початок року на 2000 тис. грн. Внаслiдок виправлення помилки залишок на початок звiтного року нерозподiленого прибутку становить 19 490 тис. грн. Розмiр власного капiталу вiдповiдно 30 708 тис. грн. Власний капiтал ТОВ «ВО Техна» на 31.12.2012р. складають кошти статутного фонду пiдприємства, iншого додаткового капiталу, кошти нерозподiленого прибутку (непокритого збитку). Заявлений статутний капiтал згiдно установчих документiв пiдприємства сформований у повному обсязi у встановленi законодавством термiни, протягом 2012р. не змiнювався i становить 10 000 тис. грн. (рядок 300, ст. 3 форми №4). Iнший додатковий капiтал Товариства на кiнець 2012р. складає 1218 тис. грн. (рядок 300, ст. 6 форми №4). Скоригований нерозподiлений прибуток на 01.01.2012р. становить 19 490 тис.грн. (рядок 050, ст. 8 форми № 4). Прибуток отриманий пiдприємством за 2012р. становить 7 343 тис. грн. (рядок 130, ст. 8 форми №4). Таким чином, за результатами господарської дiяльностi пiдприємства нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2012р. становить 26 833 тис.грн. (рядок 300, ст. 8 форми №4). Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2012р. складає 38 051 тис. грн. В процесi аудиторської перевiрки аудитором було отримано достатньо iнформацiї i доказiв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття пiдприємством iнформацiї щодо вартостi власного капiталу станом на дату балансу згiдно з П(С)БО № 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», П(С)БО № 2 «Баланс» та П(С)БО № 5 «Звiт про власний капiтал». 2.7 Особливостi щодо деяких показникiв та iнформацiї у фiнансових звiтах Вiдповiдно до Наказу вiд 03.01.2012р. №3/Б «Про облiкову полiтику пiдприємства», який вiдображає основнi напрямки та принципи бухгалтерського облiку пiдприємства, пiдприємством щорiчно проводиться iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно – матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв. Згiдно з Наказом ТОВ «ВО Техна» вiд 21.12.2012р. № 54/НГ на пiдприємствi проведено iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно – матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв станом на 31.12.2012р. За результатами проведеної iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не виявлено. Аудитор не приймав участь при iнвентаризацiї, здiйсненої пiдприємством в 2012р., так як дата, на яку було проведено iнвентаризацiю, була ранiше, нiж перiод, в якому аудитором здiйснювалась аудиторська перевiрка. Аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно – матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв за допомогою iнших аудиторських процедур нiж дослiдження iнвентаризацiйних описiв та звiрки цих описiв з даними бухгалтерського облiку. Аудитор одночасно дослiдив суми тiльки великих заборгованостей, якi складають бiльшiсть вiд суми всiєї пiдтвердженої актами звiрок заборгованостi, а по iншим сумам заборгованостей аудитор висловлює впевненiсть про достовiрнiсть сум виходячи з вибiркової статистичної перевiрки цих сум, а також з використаних пiдприємством принципiв бухгалтерського облiку та системи внутрiшнього контролю пiдприємства та з урахуванням того, що при наявностi в цих сумах заборгованостей перекручень, вони не будуть суттєвi. 2.8 Пiдтвердження реальностi та точностi фiнансових результатiв дiяльностi ТОВ «ВО Техна» вiдображених у фiнансовiй звiтностi Повний пакет фiнансових звiтiв ТОВ «ВО Техна» в цiлому, складений у вiдповiдностi до Закону України вiд 16 липня 1999 р. № 996-ХIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (зi змiнами та доповнення) та на пiдставi фактичних облiкових даних i в цiлому вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2012р., що дає пiдставу в цiлому стверджувати про реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв дiяльностi Товариства вiдображених у фiнансовiй звiтностi. 2.9 Пiдтвердження вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi ТОВ «ВО Техна» даним облiку та вiдповiдностi даних окремих форм звiтностi одна однiй На пiдставi даних бухгалтерського облiку ТОВ «ВО Техна» складає фiнансову звiтнiсть. Фiнансову звiтнiсть пiдписує керiвник та головний бухгалтер пiдприємства. Фiнансова звiтнiсть Товариства включає - баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк. Промiжна звiтнiсть складається щоквартально. Фiнансова звiтнiсть ТОВ «ВО Техна» за власними господарськими операцiями, на нашу думку, в цiлому складена вiдповiдно до ст. 11 Закону № 996-ХIV та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 2.10 Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв ТОВ «ВО Техна» вимогам чинного законодавства станом на 31.12.2012р. Пiд вартiстю чистих активiв товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2 «Баланс», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999р. №87, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999р. №396/3689 (зi змiнами та доповненнями). Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди пiдготовлено аудитором вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить – 20 708 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить – 20 708 тис.грн. Вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п. 4 ст. 144 Цивiльного кодексу України дотримуються. 3. Аналiз показникiв фiнансового стану ТОВ «ВО «Техна» станом на 31.12.2012р. Фiнансовий стан пiдприємства визначається сукупнiстю показникiв, що вiдображають наявнiсть, розмiщення i використання ресурсiв пiдприємства, його реальнi й потенцiйнi фiнансовi можливостi. Вiн безпосередньо впливає на ефективнiсть пiдприємницької дiяльностi господарюючих суб’єктiв. Розрахунок фiнансових показникiв (коефiцiєнтiв), якi характеризують фiнансовий стан ТОВ «ВО Техна» у 2012р. пiдготовлено аудитором вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (крiм комерцiйних банкiв), якi затверджено протоколом Аудиторської палати України вiд 23.02.2001р. №99, якi розробленi вiдповiдно до вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, яке затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1528, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за № 53/13320. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ТОВ «ВО Техна» проводиться у вiдповiдностi з дiючим в Українi законодавством з урахуванням галузевих особливостей. Основнi показники дiяльностi вiдображенi в формах бухгалтерської звiтностi станом на 31.12.2012р. Аналiз майнового стану пiдприємства Коефiцiєнт зносу основних засобiв вiдображає частку зношеної частини в загальнiй вартостi наявних основних засобiв. На кiнець звiтного перiоду коефiцiєнт становить 045, протягом 2012р. даний показник збiльшився, що є негативним фактором для пiдприємства, адже свiдчить про погiршення майнового стану пiдприємства. Аналiз лiквiдностi пiдприємства Коефiцiєнт покриття дозволяє визначити у скiльки разiв поточнi активи перевищують поточнi зобов’язання. Даний показник на кiнець року з 0,92 збiльшився до 1,16, що є позитивним фактором для пiдприємства. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає лiквiднiсть активiв на випадок потреби термiнового погашення поточних зобов’язань. Даний показник на кiнець року збiльшився i становить 0,66. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вiдображає покриття поточних зобов’язань найбiльш лiквiдними активами. Показник збiльшився до 0,13, та знаходиться в межах норми. Чистий оборотний капiтал показує величину капiталу, що є джерелом покриття поточних активiв, на кiнець року становить 19 132 тис. грн., у порiвняннi з минулим роком показник збiльшився. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) вiдображає частку власникiв пiдприємства в загальнiй сумi коштiв, вкладених а також реiнвестованих у його дiяльнiсть. На кiнець року показник збiльшився та складає 0,20 при нормативному >0,5. Коефiцiєнт фiнансування показує, чи досить у пiдприємства власних коштiв для покриття всiх зобов’язань. На кiнець року спостерiгається зменшення даного показника. Коефiцiєнт маневреностi власного оборотного капiталу показує, якою часткою власного капiталу пiдприємство вiльно маневрує, тобто яка його частка не вкладена в основнi активи, а використовується для фiнансування поточної дiяльностi. На кiнець року показник становить 0,51, що є позитивним фактором для пiдприємства. Аналiз рентабельностi пiдприємства Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) до виручки (чистий доход) вiд реалiзацiї продукцiї товарiв (робiт, послуг) на кiнець 2012р. даний показник становить 0,023 при оптимальному значеннi показника бiльше 0. Аудитор не визнав необхiдним продовжувати розрахунок показникiв фiнансового стану пiдприємства, тому що приведенi вище показники в достатнiй мiрi характеризують його фiнансовий стан станом на 31.12.2012р. 4. Висновок та висловлення модифiкованої незалежної аудиторської думки 4.1 Пiдстави для висловлення умовно - позитивної незалежної аудиторської думки. Вiдповiдно до п.1, ч.1, ст. 19 Закону України вiд 22.04.1993р. № 3125-ХII «Про аудиторську дiяльнiсть» аудитори та аудиторськi фiрми зобов’язанi в аудиторськiй дiяльностi дотримуватися вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, стандартiв аудиту, принципiв незалежностi аудитора та вiдповiдних рiшень Аудиторської палати України. Аудиторська палата України рiшенням вiд 31.03.2011р. № 229/7 вирiшила затвердити для обов’язкового застосування при виконаннi завдань з 1 травня 2011 р. в якостi нацiональних стандартiв аудиту Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 р. Згiдно iз п. «б», параграфу 6 Мiжнародного стандарту аудиту 705 «Модифiкацiї у звiтi незалежного аудитора» (далi – МСА 705) аудитор модифiкує думку в аудиторському звiтi в разi, якщо вiн не має можливостi отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази, щоб дiйти висновку, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвих викривлень. Пунктом «б», параграфу 7 МСА 705 аудитор висловлює умовно - позитивну думку, якщо вiн, не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази за винятком можливого впливу питань викладених нижче, аудитор вважає, що повний пакет фiнансової звiтностi загального призначення ТОВ «ВО Техна» не має суттєвих викривлень, якi є всеохоплюючими для фiнансової звiтностi товариства. Аудитор не приймав участь при iнвентаризацiї, здiйсненої пiдприємством в 2012р., так як дата, на яку було проведено iнвентаризацiю, була ранiше, нiж перiод, в якому аудитором здiйснювалась аудиторська перевiрка. Аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно – матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв за допомогою iнших аудиторських процедур нiж дослiдження iнвентаризацiйних описiв та звiрки цих описiв з даними бухгалтерського облiку. 4.2 Висловлення незалежної аудиторської думки ТОВ Аудиторська фiрма «Правекс – Аудит» проведено незалежну аудиторську перевiрку вiдповiдностi повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробниче об’єднання Техна» станом на 31.12.2012р. (включно) визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi i вiдповiдностi вимогам чинного законодавства України, аналiзу його фiнансового стану. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б аудитор був би в змозi пiдтвердити кiлькiсть запасiв, наявнiсть основних засобiв, та за винятком впливу питань, про яке йдеться в параграфi «Пiдстави для висловлення умовно - позитивної незалежної аудиторської думки», фiнансова звiтнiсть в цiлому вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробниче об’єднання Техна» станом на 31.12.2012р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ТББ (клiтка для вирощування циплят бройлерiв) ТБЦУ (клiтка для утримання ремонтного молодняка i циплят бройлерiв), ТБК (клiтка для утримання промислового стада кур-несучок), ТБНЕ (клiтка для утримання промислового стада кур-несучок згiдно з європейськими стандартами), системи огородження: ТЕХНА-КЛАСИК, ТЕХНА-СПОРТ, ТЕХНА-ЩИТ, ТЕХНА-ШТАКЕТ, ТЕХНА-ПРОМ, сiтка, ворота. Основними ринку збуту є внутрiшнiй ринок України та країн СНД. Основними споживачами продукцiї є юридичнi особи резиденти та нерезиденти: АТ "КазАгроФiнанс (Казахстан), АТ "Украгролiзинг" (Україна), ТОВ "ОВОТЕК" (Росiя). До основних конкурентiв емiтента можна вiднести компанiї, що здiйснюють дiяльнiсть з розробки та виробництва обладнання для промислового птахiвництва, зокрема, BIG DUTCHMAN, HELLMANN POULTRY, Specht TEN ELSEN, SALMET INTERNATIONAL, Farmen - Automatic Josef Kuhlmann.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Протягом останнiх п'яти рокiв найбiльш питома вага у придбаннi активiв емiтента належала основним засобам (обладнання, машини, iнструменти, прилади).
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Все обладнання та устаткування розташоване за адресою: Україна, 11700, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Пушкiна, 48.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства впливають коливання цiн на матерiали, енергоносiї, висока вартiсть нових технологiчних лiнiй i обладнання в порiвняннi з об'ємом продажу, недосконала податкова полiтика.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтного року ТОВ "ВО Техна" виплачено штрафи, пенi у розмiрi 584943,60 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
В своїй дiяльностi пiдприємство використовує не тiльки власнi кошти, але й залученi. Товариство користується короткостроковими i довгостроковими банкiвськими кредитами.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладенi, але не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У подальшому емiтент планує проводити: здiйснення капiталовкладень у нерухоме майно, розробку i практичне здiйснення спiльних з iноземними iнвесторами проектiв i комерцiйних iнiцiатив, здiйснення будiвельно - монтажних, ремонтно - будiвельних та пiдрядних робiт.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Власнi науковi дослiдження та розробки емiтентом не проводяться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Справа №2а-5760/10/0670 скасування рiшення про визначення коду ; Справа №2а-8241/10/0670 скасування рiшення про визначення коду; Справа №2а-6643/10/0670 скасування податкових повiдомлень рiшень на загальну суму 241490,67 грн.; Справа №0670/7082/11 скасування податкових повiдомлень - рiшень на загальну суму 5407,04 грн. Справа №0670/8219/12/204/13 про скасування рiшення та вiдмови у прийняттi митної декларацiї. Справа №0670/8843/12 про скасування рiшення; Справа №0670/7082/11 про скасування податкових повiдомлень - рiшень; Справа №0670/8626/12 про визначення протиправними рiшень митницi; Справа №806/525/13-а про визнання рiшень митницi притиправними; Спава №806/1478/13-а про скасування рiшень митницi. 29.10.2012р. Новоград – Волинським мiсьрайонним судом Житом. Обл. вiдкрито провадження у справi ТОВ «ВО Техна» до Троцької К.С. про повернення помилково виплачених коштiв. В сумi 2655,21 грн. 16.03.2012 вiдкрито провадження Павленка до ТОВ «ВО Техна» про стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу (справа №0616/1516/12).
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
ТОВ "Во Техна" здiйснюється безперервна модернiзацiя виробництва. Технологiчний процес виробництва продукцiї здiйснюється на устаткуваннi, що забезпечує найвищу якiсть продукцiї.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 84971 96383 0 0 84971 96383
будівлі та споруди 5120 8339 0 0 5120 8339
машини та обладнання 72428 77558 0 0 72428 77558
транспортні засоби 1719 2109 0 0 1719 2109
інші 5704 8377 0 0 5704 8377
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 84971 96383 0 0 84971 96383
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi i споруди 35 рокiв; машини i обладнання - 3-10 рокiв; транспортнi засоби - 10-20 рокiв; iншi - 1-5 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок 2012 р. складає 84971 тис. грн., на кiнець 2012 р. -96383 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 44,99 %. Сума нарахованого зносу: 43365 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв не вiдбулися.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 28708 27603
Статутний капітал (тис. грн.) 10000 10000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 10000 10000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18708 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18708 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 17603 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 17603 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 67367 X X
у тому числі:  
ПАТ КБ «Правекс – Банк» Договiр вiд 12.07.2012р. 12.07.2012 31000 19 12.07.2014
МЕРФIЛД ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД Договiр №01-07/10-ENG про надання фiнансової позики вiд 10.08.2010р 10.08.2010 36367 6 01.11.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 963 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 87814 X X
Усього зобов'язань X 156144 X X
Опис: На 31.12.2012р. облiковуються наступнi зобов'язання емiтента: iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 36367 тис. грн., короткостроковi кредити банкiв - 31000 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 6255 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 963 тис. грн., зi страхування - 1097 тис. грн., з оплати працi - 2206 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 78256 тис.грн.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Птахiвник д/н 229653.6 66 д/н 218968.5 68.2
2 Заборна продукцiя та iнший продаж д/н 110326.3 31.7 д/н 94770.2 29.5
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
2 Витрати на оплату працi 10.87
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 4.03
4 Амортизацiя 4.49
5 Iншi витрати 14.47
1 Матерiальнi витрати 66.14

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
06.05.2012 25.04.2013 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління за КОДУ 99999
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.30
Середня кількість працівників 1062
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Пушкiна, 48, Новоград - Волинський, Житомирська область, 11700, Україна
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 167 124
- первісна вартість 011 220 221
- накопичена амортизація 012 ( 53 ) ( 97 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 3009 2886
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 53001 53018
- первісна вартість 031 84971 96383
- знос 032 ( 31970 ) ( 43365 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 21 21
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 56198 56049
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 20193 26876
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 14109 7435
Готова продукція 130 17063 25889
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 21572 33281
- первісна вартість 161 21572 33281
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 6970 12240
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 18445 15547
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 6976 3225
- у т.ч. в касі 231 10 13
- в іноземній валюті 240 2442 11656
Інші оборотні активи 250 5437 2760
Усього за розділом II 260 113207 138909
III. Витрати майбутніх періодів 270 733 751
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 170138 195709
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 10000 10000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1218 1218
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 19490 26833
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 30708 38051
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 454 1514
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 454 1514
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 15858 36367
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 15858 36367
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 56811 31000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 2168 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 9613 6255
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 535 963
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 1142 1097
- з оплати праці 580 2291 2206
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 50558 78256
Усього за розділом IV 620 123118 119777
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 170138 195709
Примітки Товариство склало Баланс дотримуючись П(С)БО 2 "Баланс" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999року за №396/3689)
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ 99999
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 335661 292035
Податок на додану вартість 015 13005 21074
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 1582 ) ( 4110 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 321074 266851
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 241296 ) ( 214938 )
Валовий:
- прибуток 050 79778 51913
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 11820 132335
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 17676 ) ( 20177 )
Витрати на збут 080 ( 41738 ) ( 16676 )
Інші операційні витрати 090 ( 11850 ) ( 133988 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 20334 13407
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 189 4717
Інші доходи 130 313 43
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 8614 ) ( 16414 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 179 ) ( 12 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 12043 1741
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 4700 ) ( 636 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 7343 1105
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 7343 1105
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 160343 155587
Витрати на оплату праці 240 33118 33068
Відрахування на соціальні заходи 250 12721 12448
Амортизація 260 11644 9297
Інші операційни витрати 270 85761 52471
Разом 280 303587 262871
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0
Примітки Змiст i форма Звiту про фiнансовi результати виначена Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати".
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ 99999
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 351305 315312
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 601 6156
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 17540 27846
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 1 1
Отримання субсидій, дотацій 050 758 647
Цільового фінансування 060 0 25
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 499 0
Інші надходження 080 106163 34802
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 289990 ) ( 288444 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 97024 ) ( 3442 )
Працівникам 105 ( 28177 ) ( 26990 )
Витрат на відрядження 110 ( 9145 ) ( 8410 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1522 ) ( 1141 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 14289 ) ( 13238 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 5113 ) ( 5109 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 9547 ) ( 16023 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 22060 21992
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 22060 21992
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 43
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 210 18
- дивіденди 220 0 4699
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 12155 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 30886 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -11945 -26126
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -11945 -26126
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 78537 157551
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 83515 ) ( 152068 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -4978 5483
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -4978 5483
Чистий рух коштів за звітній період 400 5137 1349
Залишок коштів на початок року 410 9418 7826
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 326 243
Залишок коштів на кінець року 430 14881 9418
Примітки Товариство склало звiт про рух грошових коштiв вiдповiдно до Положення (стандарту) 4 "Звiт про рух грошових коштiв".
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ 99999
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 10000 0 0 1218 0 17490 0 0 28708
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 2000 0 0 2000
Скоригований залишок на початок року 050 10000 0 0 1218 0 19490 0 0 30708
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 7343 0 0 7343
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 7343 0 0 7343
Залишок на кінець року 300 10000 0 0 1218 0 26833 0 0 38051
Примітки Товариство склало Звiт про власний капiтал вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал".
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 162 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 162 64
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 58 21 1 0 0 0 0 12 0 0 0 59 33
Разом 080 220 53 1 0 0 0 0 44 0 0 0 221 97
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 1399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1399 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 5120 1488 3219 0 0 0 0 227 0 0 0 8339 1715 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 72428 27630 5304 0 0 174 60 10165 0 0 0 77558 37735 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 1719 732 390 0 0 0 0 297 0 0 0 2109 1029 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 2782 1061 2435 0 0 169 102 591 0 0 0 5048 1550 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 717 304 207 0 0 0 0 59 0 0 0 924 363 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 17 17 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 806 755 230 0 0 47 43 244 0 0 0 989 956 0 0 0 0
Разом 260 84971 31970 11802 0 0 390 205 11600 0 0 0 96383 43365 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 12029 2886
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 248 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 1 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 12278 2886
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 21 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 21 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 3082 3179
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 224 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 8514 8671
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 8614
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 189 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 179
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 313 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 13
Поточний рахунок у банку 650 14826
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 42
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 14881
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 26323 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 111 0 0
Тара і тарні матеріали 830 18 0 0
Будівельні матеріали 840 7 0 0
Запасні частини 850 251 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 166 0 0
Незавершене виробництво 890 7435 0 0
Готова продукція 900 25889 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 60200 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 33281 21653 11628 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 15547 9564 5983 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 4700
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 4700
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 4700
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 11644
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

Інформація щодо аудиторського висновку