Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Мальований Геннадiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
33063942
4. Місцезнаходження
Житомирська , д/н, 11700, м. Новоград - Волинський, Пушкiна, буд. 48
5. Міжміський код, телефон та факс
041452196 041452196
6. Електронна поштова адреса
m.orlenko@texha.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 74(3871)   22.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.texha.ru в мережі Інтернет 16.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 4) Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – вiдсутнiй корпоративний секретар. 5) Iнформацiя про рейтингове агентство – вiдсутнє рейтингове агентство. 7. 2 Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента – ТОВ «ВО Техна» не є акцiонерним товариством. 8) Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - ТОВ «ВО Техна» не є акцiонерним товариством. 9) Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв - не є акцiонерним товариством. 10) Iнформацiя про дивiденди – не виплачувались. 12.1) Iнформацiя про випуски акцiй – не випускало. 12.3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – емiтент ТОВ «ВО Техна» не випускав iнших цiнних паперiв. 12.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiтент ТОВ «ВО Техна» не випускав похiдних цiнних паперiв. 12.5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - ТОВ «ВО Техна» не є акцiонерним товариством. 15) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - емiтент ТОВ «ВО Техна» не випускав борговi цiннi папери. 17) Iнформацiя про стан корпоративного управлiння – ТОВ «ВО Техна» не є акцiонерним товариством. 18) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – не випускались iпотечнi облiгацiї. 19) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. 20) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня. 21) Iнформацiя про випуску iпотечних сертифiкатiв – iпотечних сертифiкатiв не випускалось. 22) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – вiдсутня iнформацiя. 23) Основнi вiдомостi про ФОН – вiдсутня iнформацiя. 24) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН – не випускались. 25) Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН – вiдсутня iнформацiя. 26) Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН – iнформацiя вiдсутня. 27) Правила ФОН – вiдсутня iнформацiя. 31) Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (у разi наявностi) - в ТОВ «ВО Техна» вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi . 32) Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - ТОВ «ВО Техна» випуск цiльових облiгацiй не здiйснювало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
13071020000000022
3. Дата проведення державної реєстрації
26.10.2004
4. Територія (область)
Житомирська
5. Статутний капітал (грн)
10000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
955
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.30 Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машинi устатковання промислового призначення
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту ТОВ "ВО Техна" вищим органом управлiння є Загальнi Збори Учасникiв. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захисту прав Учасникiв Товариства. Органом, що здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя. Виконавчим органом Товариства є колегiальний орган (дирекцiя), який формується Наглядовою радою Товариства. Дирекцiю очолює Генеральний директор Товариства, що здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
2) МФО банку
380838
3) поточний рахунок
26006799994315
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
5) МФО банку
380838
6) поточний рахунок
26002799993268

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури Серiя АД №075221 10.08.2012 ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО - БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ 08.08.2017
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї лiцензiї
 
Iндивiдуальна лiцензiя на розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України 13 01.02.2013 Нацiональний банк України 31.01.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Технаеко"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
35088031
4) місцезнаходження
11700, Житомирська обл., м. Новоград - Волинський, вул. Пушкiна, буд. 48
5) опис
Частка в статуному фондi пiдприємства - 50 % (21000 грн.).

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бєлоконь Олег Якович МЕ 118399 25.06.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 17
Бондарев Сергiй Вiталiйович МК 233613 07.08.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 15
Бруй Вiталiй Вiталiйович СН 641396 11.12.1997 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 12
Загоруйко Юрiй Анатолiйович МК 931646 03.09.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 15
Степура Сергiй Михайлович СН 538557 06.11.1997 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києва 15
Надикто Олександр Борисович СН 169816 11.07.1996 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 24.9
Корсунський Михайло Олексiйович СН 342534 17.12.1996 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 1.1
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарев Сергiй Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 233613 07.08.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища, Харкiвський iнженерно - будiвельний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Крамдс", директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.07.2013 5 рокiв
9) Опис
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор ТОВ «Крамдс».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надикто Олександр Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 169816 11.07.1996 Подiльський РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Київське вище iнженерно - радiотехнiчне училище ПВО iм. Маршала авiацiї Покришкiна А.I.
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Кондитерська фабрика "Лагода", заступник генерального директора
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.07.2013 5 рокiв
9) Опис
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 24,9%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: заступник генерального директора ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлоконь Олег Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 118399 25.06.2002 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.07.2013 д/н
9) Опис
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 17%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бруй Вiталiй Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 641396 11.12.1997 Подiльський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.07.2013 д/н
9) Опис
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 12%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степура Сергiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 538557 06.11.1997 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора ТОВ "Зоотехнологiя"
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.07.2013 5 рокiв
9) Опис
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: заступник директора ТОВ "Зоотехнологiя".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мальований Геннадiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 401712 01.12.1999 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут (iм. В. I. Ленiна)
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ завод "Потенцiал"
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.11.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9 рокiв Попереднi посади: ВАТ завод "Потенцiал", Iнженер-конструктор I категорiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. На посаду генерального директора посадову особу було призначено Протоколом засiдання Наглядової Ради ТОВ «ВО Техна» №4 вiд 05.11.2010р., Протоколом засiдання Наглядової Ради ТОВ "ВО Техна" №06/11-13 вiд 06.11.2013р. переобрано посадову особу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавренчук Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 748595 21.12.1999 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, Унiверситет "Україна" м. Київ
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Новоград-Волинський ремонтно-механiчний завод" Головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
03.12.2008 д/н
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10 рокiв Попереднi посади: ВАТ "Новоград-Волинський ремонтно-механiчний завод" Головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корсунський Михайло Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 342534 17.12.1996 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор департаменту продаж ТОВ "Авастар"
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.07.2013 д/н
9) Опис
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,1%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор департаменту продаж ТОВ "Авастар" протягом 8 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "Добсон-Консалтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21681636
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ д/н м.Київ ТАТАРСЬКА, будинок 7, оф. 89
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1909
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0444927947
Факс 0444927947
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська фiрма, яка проводить аудит повного пакету фiнансових звiтiв для подачi в НКЦПФР.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прiоритет Сек'юрiтiз"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23163399
Місцезнаходження 02160 Україна м. Київ д/н м. Київ пр-т. Возз'єднання, 7А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №456996
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.04.2009
Міжміський код та телефон 0445583816
Факс 0445583816
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Здiйснює дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.03.2011 46/2/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 110000 Бездокументарні іменні 110000000 13.4 з 1 по 15 числа наступного мiсяця 0 31.05.2020
Опис Облiгацiї iменнi вiдсотковi незабезпеченi ТОВ "ВО Техна" випущено серiєю А - 110 000 штук. Спосiб розмiщення: Вiдкрите розмiщення облiгацiй серiї А. Розмiщення облiгацiй на ФБ "Перспектива" проводилось емiтентом згiдно з правилами та регламентом проведення розмiщення цiнних паперiв ФБ "Перспектива", вимоги яких є обов'язковими для виконання. Додаткової емiсiї облiгацiй протягом звiтного перiоду не здiйснювалося.
 

XI. Опис бізнесу

Виробниче об'єднання «ТЕХНА» – добре вiдоме iм'я серед споживачiв клiткового обладнання, як для промислового птахiвництва, так i для невеликих фермерських господарств. Також компанiя є одним з основних виробникiв зварної оцинкованої сiтки, панельних систем обгороджування на територiї України. З моменту створення i до сьогоднi компанiя дорожить своєю дiловою репутацiєю, тому постiйно пiдвищує якiсть роботи, удосконалює професiйнi навики своїх спiвробiтникiв i технiчне оснащення, вкладає свої iнтелектуальнi, фiнансовi i виробничi ресурси в розробку i створення своєї продукцiї. Компанiя володiє найсучаснiшим високотехнологiчним устаткуванням: зварювальнi роботизованi лiнiї виробництва Австрiї i ЮАР; трубо- i листопрокатне устаткування (Корея); верстати (Тайвань), , лазерне устаткування (Швейцарiя), листогиби (Швейцарiя) для виробництва клiткового устаткування, панельних систем обгороджування, зварних сiток для рiзних галузей народного господарства. Кероване сучасними комп'ютерами устаткування дозволяє виробляти сiтки пiд iндивiдуальнi вимоги замовника. Володiючи високою технологiчнiстю, устаткування може виробляти понад 6000 видiв рiзних зварних сiток з дроту. Продукцiя виготовляється гарантованої якостi i повнiстю вiдповiдає вимогам ГОСТ i системi менеджменту ISO 9001:2008. Пильна увага до потреб кожного клiєнта, нацiленiсть на результат i постiйне прагнення до досконалостi дозволяє компанiї «ТЕХНА» займати лiдируючi позицiї в своєму сегментi.
 
Вищим органом управлiння Товариством є Збори Учасникiв, що складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Наглядова рада Товариства здiйснює постiйний контроль за фiнансово – господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захист прав учасникiв Товариства. Контроль за дiяльнiстю Генерального директора здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, що утворюється Зборами Учасникiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю ТОВ «ВО Техна» здiйснює Генеральний директор в межах компетенцiї, що надана йому вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту.
 
Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв за 2013 р. - 955 чоловiк.
 
1. Українська корпорацiя по виробництву мяса на промисловiй основi «Тваринпром». Мiсцезнаходження: вул. Панаса Мирного, 28, м. Київ, 01011, Україна. Основними завданнями корпорацiї є об”єднання та координацiя зусиль учасникiв по вирощуванню худоби, виробництву та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї i в першу чергу – м'яса, ефективного використання кормiв, удосконалення технологiї вiдгодiвлi тварин тощо. 2. Асоцiацiя "Союз птахiвникiв України". Мiсцезнаходження: 04050. М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, БУД.13. КОРПУС 6 А КВ. 23. Асоцiацiя ”Союз птахiвникiв України” є об’єднанням вiтчизняних пiдприємств-виробникiв птахiвничої галузi. Засновниками Асоцiацiї виступили обласнi галузевi асоцiацiї та провiднi пiдприємства птахiвничої галузi. Мета Асоцiацiї - консолiдацiя зусиль пiдприємств галузi для вирiшення спiльних проблем; пiдтримка iнтересiв учасникiв у державних органах, представництво iнтересiв учасникiв при здiйсненнi державного регулювання в галузi птахiвництва; захист iнтересiв учасникiв в частинi умов державної пiдтримки їхнього кредитування та дотування; пiдвищення конкурентноздатностi вiтчизняних виробникiв птахiвничої продукцiї; надання iнформацiйно-консультативної та юридичної допомоги членам Асоцiацiї; Представлення iнтересiв учасникiв в мiжнародних i закордонних органiзацiях, мiжнародних семiнарах, конференцiях, тощо. 3. Асоцiацiя "Лiга машинобудiвникiв та роботодавцiв України "Укрмашбуд". Мiсцезнаходження: 02090, м Київ, Днiпровський р-н, вул. В. Сосюри, буд. 7. До складу асоцiацiї входить 240 промислових пiдприємств, дiяльнiсть яких має основнi напрямки: важке машинобудування; електро-приладобудiвна промисловiсть; сiльськогосподарське машинобудування (включаючи виробництво, сервiс та ремонт).
 
ТОВ "ВО Техна" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Протягом звiтного року пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї ТОВ "ВО Техна" не надходили.
 
Обрана сукупнiсть способiв ведення бухгалтерського облiку, сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються ТОВ "ВО Техна" для складання та подання звiтностi вiдображена у Наказi №02-01/13 вiд 02.01.2013р. "Про облiкову полiтику пiдприємства". Для ведення бухгалтерського облiку товариством використовується план рахункiв, затверджений наказом "Про облiкову полiтику пiдприємства", розроблений на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вi д 30.11.1999р. №291. Визначення, оцiнку та облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, незавершеного виробництва здiйснюється вiдповiдно до П(с)БО 7 "Основнi засоби". Основними засобами визнають матерiальнi активи, очiкуваний строк використання (експлуатацiї) у господарськiй дiяльностi бiльше одного року та вартiстю понад 1000 грн. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи, строк корисного використання яких менше 1 року та вартiсть менше 1000 грн. за одиницю (вiдповiдно до п. 5 П(С)БО 7. Вiдповiдно до п. 27 П(С)БО амортизацiю по малоцiнних необоротних матерiальних активах нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта 100% його вартостi. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, визначеною за фактичною собiвартiстю. Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує можливiсть отримання пiдприємством у майбутньому економiчних вигод та може бути достовiрно визначена їх сума. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi пiдприємства проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються i документально пiдтверджуються їх наявнiсть, стан i оцiнка. У розпорядчих документах ТОВ "ВО Техна" вказуються об'єкти та перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї. При цьому перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї може вiдрiзнятися.
 
ТББ (клiтка для вирощування циплят бройлерiв) ТБЦУ (клiтка для утримання ремонтного молодняка i циплят бройлерiв), ТБК (клiтка для утримання промислового стада кур-несучок), ТБНЕ (клiтка для утримання промислового стада кур-несучок згiдно з європейськими стандартами), системи огородження: ТЕХНА-КЛАСИК, ТЕХНА-СПОРТ, ТЕХНА-ЩИТ, ТЕХНА-ШТАКЕТ, ТЕХНА-ПРОМ, сiтка, ворота. Основними ринку збуту є внутрiшнiй ринок України та країн СНД. Основними споживачами продукцiї є юридичнi особи резиденти та нерезиденти: АТ "КазАгроФiнанс (Казахстан), АТ "Украгролiзинг" (Україна), ТОВ "ОВОТЕК" (Росiя). До основних конкурентiв емiтента можна вiднести компанiї, що здiйснюють дiяльнiсть з розробки та виробництва обладнання для промислового птахiвництва, зокрема, BIG DUTCHMAN, HELLMANN POULTRY, Specht TEN ELSEN, SALMET INTERNATIONAL, Farmen - Automatic Josef Kuhlmann.
 
Протягом останнiх п'яти рокiв найбiльш питома вага у придбаннi активiв емiтента належала основним засобам (обладнання, машини, iнструменти, прилади).
 
На пiдприємствi проводяться правочини iз засновниками пiдприємства, а саме за договорами оренди сплачується за нерухоме майно.
 
Все обладнання та устаткування розташоване за адресою: Україна, 11700, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Пушкiна, 48.
 
На дiяльнiсть пiдприємства впливають коливання цiн на матерiали, енергоносiї, висока вартiсть нових технологiчних лiнiй i обладнання в порiвняннi з об'ємом продажу, недосконала податкова полiтика.
 
Пеня за порушення розрахункiв у сферi ЗЕД за 2013рiк - 83 129,52 грн.
 
В своїй дiяльностi пiдприємство використовує не тiльки власнi кошти, але й залученi. Товариство користується короткостроковими i довгостроковими банкiвськими кредитами.
 
Укладенi, але не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
 
У подальшому емiтент планує проводити: здiйснення капiталовкладень у нерухоме майно, розробку i практичне здiйснення спiльних з iноземними iнвесторами проектiв i комерцiйних iнiцiатив, здiйснення будiвельно - монтажних, ремонтно - будiвельних та пiдрядних робiт.
 
Власнi науковi дослiдження та розробки емiтентом не проводяться.
 
1. Справа №806/6903/13-а до Житомирської митницi мiн доходiв та ГУ Держ. казначейської служби у житомирськiй обл. 2. Справа №806/7652/13-а до Житомирської митницi мiн доходiв та ГУ Держ. казначейської служби у Житомирськiй обл. 3. Справа №806/6788/13-а до ГУ Держ. казначейської служби у Житомирськiй обл. 4. Справа 0670/8843/12 до Житомирської митницi 5. Справа 806/3497/13-а до Житомирської митницi мiн доходiв 6. Справа 0670/8219/12 до Житомирської митницi мiн доходiв 7. Справа 806/525/13-а до Житомирської митницi мiн доходiв 8. Справа №0670/8626/12 до Житомирської митницi мiн доходiв 9. Справа №806/1478/13-а до Житомирської митницi мiн доходiв. 10. Справа №0670/7640/12, К/800/19586/13 до Житомирської митницi Мiндоходiв. 11. Справа №0670/8188/12; К/800/48154/13 до Житомирської митницi Мiндоходiв.
 
ТОВ "Во Техна" здiйснюється безперервна модернiзацiя виробництва. Технологiчний процес виробництва продукцiї здiйснюється на устаткуваннi, що забезпечує найвищу якiсть продукцiї.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 96383 108106 0 0 96383 108106
будівлі та споруди 8339 9302 0 0 8339 9302
машини та обладнання 77558 86535 0 0 77558 86535
транспортні засоби 2109 2179 0 0 2109 2179
інші 8377 10090 0 0 8377 10090
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 96383 108106 0 0 96383 108106
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi i споруди 35 рокiв; машини i обладнання - 3-10 рокiв; транспортнi засоби - 10-20 рокiв; iншi - 1-5 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок 2013 р. складає 96383 тис. грн., на кiнець 2013 р. -108106 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 52,79 %. Сума нарахованого зносу: 57071 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв не вiдбулися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 70325 38051
Статутний капітал (тис. грн.) 10000 10000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 10000 10000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 60325 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 60325 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 28051 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 28051 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 52739 X X
у тому числі:  
ПАТ КБ "Правекс-Банк" Договiр вiд 12.07.2012р. 12.07.2012 31000 19 12.07.2014
Мерфiлд Трейдiнг Лiмiтед. Договiр №01-07/10ENG про надання фiнансової позики вiд 10.08.2010р. 10.08.2010 21739 6 10.11.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 618 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 41156 X X
Усього зобов'язань X 94513 X X
Опис: На 31.12.2013р. облiковуються наступнi зобов'язання емiтента: iншi довгостроковi зобов'язання - 21739 тис.грн., цiльове фiнансування - 1514 тис. грн., короткостроковi кредити банкiв - 31000 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3760 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 618 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 892 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 1828 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 33162 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заборна продукцiя та iнший продаж д/н 59578.4 26.9 д/н 85702.3 27.1
2 Птахiвник д/н 156393.2 70.7 д/н 223418.8 70.7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 65.46
2 Витрати на оплату працi 11.5
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 4.35
4 Амортизацiя 7.5
5 Iншi витрати 11.19

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
30.07.2013 30.07.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Добсон - Консалтинг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21681636
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, будинок 7, оф. 89
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1909 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Власникам цiнних паперiв, Адмiнiстрацiї Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробниче об’єднання Техна» Основнi вiдомостi про товариство: Повна назва: Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробниче об’єднання Техна» Код ЄДРПОУ- 33063942 Мiсцезнаходження Товариства: 11700,Житомирська область, м. Новоград - Волинський, вул. Пушкiна, 48 Дата державної реєстрацiї: 26.10.2004 р. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробниче об’єднання Техна», ( далi - Товариство) за перiод з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi її чинному законодавству, встановленим нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства включає Баланс станом на 31 грудня 2013року, Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк, Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013року, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик, iншi пояснювальнi примiтки. Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1528 та рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та вiдповiдностi фiнансової звiтностi облiковим принципам, що є загальноприйнятими в Українi. Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиту отриманi достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, активiв та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2013 року, однак за допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов'язань, вiдображених в фiнансовому звiтi Товариства станом на 31.12.2013 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108. Ми не перевiряли статтi рiчної фiнансової звiтностi, що стосуються нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв i їх похiдних статей, оскiльки це не передбачено договором на здiйснення аудиту. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСЮ «Виробниче об’єднання Техна» станом на 31 грудня 2013 року та його фiнансовi результати за 2013 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, вiдповiдає прийнятiй облiковiй полiтицi. Додаткова iнформацiя: Види дiяльностi за КВЕД-2010: 28.30 Виробництво машин i устаткування для сiльского та лiсового господарства 41.20 Будiвництво житлових та не житлових будiвель 33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування 33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля Середня облiкова чисельнiсть працюючих складає 955 чол. Вiдповiдальним за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2013роцi були: Генеральний Директор – Мальований Геннадiй Володимирович. Головний бухгалтер – Лавренчук Тетяна Володимирiвна . На дату перевiрки частка держави в статутному капiталi товариства вiдсутня. Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено. Валюту балансу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСЮ «Виробниче об’єднання Техна» станом на 31грудня 2013року в сумi 164838 тис.грн. пiдтверджую. Висновки щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв. В Товариствi створена постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя для вирiшення органiзацiйних питань та проведення iнвентаризацiйної роботи. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми . Облiкова полiтика ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Виробниче об’єднання Техна» в 2013 роцi обгрунтована наказом № 02-01/13 вiд 02.01.2013 року. Згiдно цього наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов’язань та власного капiталу Товариства. Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi керiвництвом Товариства та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинне протягом перiоду перевiрки. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. На основi проведення аудитором тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999року №996-Х1V зi змiнами i доповненнями, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших законодавчих та нормативно - правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Розкриття iнформацiї за видами активiв Товариства. Станом на 31.12.2013року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок року зменшилось на 30871 тис.грн. i складають 164838 тис. грн. Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться вiдповiдно до вимог «Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв», затвердженої Наказом мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.1994року. Станом на 31 грудня 2013року в Товариствi рiчна iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, активiв, розрахункiв дебiторської та кредиторської заборгованостi проводилась згiдно наказу №25-12/13 вiд 25.12.2013року. Облiк основних засобiв та їх зносу Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с)БО №7«Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року №92 зi змiнами та доповненнями. За сiчень-грудень 2013року знос (амортизацiя) основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом згiдно облiкової полiтики. Iндексацiя основних фондiв у 2013роцi в Товариствi не проводилась. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв в Товариствi не встановлювалась. Перевiркою пiдтверджено правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi надходжень та вибуття основних засобiв. Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, строк корисного використання(експлуатацiї) яких бiльше одного року та первiсна вартiсть яких бiльша за 1тис.грн. До iнших необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiл основних засобiв, вартiсна оцiнка яких менша 1тис.грн. з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк (згiдно п.5 П(С)БО № 7«Основнi засоби»). Знос по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi. Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї Станом на 31.12.2013 року нематерiальнi активи становлять: • Первiсна вартiсть 252 тис.грн. • Накопичена амортизацiя 143 тис.грн. Облiк незавершенi капiтальнi iнвестицiї Станом на 31.12.2013 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї становлять 2886 тис.грн. Облiк основних засобiв Станом на 31.12.2013 року основнi засоби становлять: • Первiсна вартiсть 108106 тис.грн. • Накопичена амортизацiя 57071 тис.грн. Облiк фiнансових iнвестицiй Станом на 31.12.2013 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, а саме iнвестицiї якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств становлять 21 тис.грн. Облiк запасiв Облiк запасiв Товариства ведеться вiдповiдно до критерiїв, встановлених П(с)БО № 9 «Запаси», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999року за №246 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.1999року за № 751/4044. Станом на 31.12.2013року запаси становлять 47932 тис.грн. Облiк виробничих запасiв Станом на 31.12.2013року виробничих запасiв становить 23751 тис.грн Облiк незавершеного виробництва Станом на 31.12.2013 року облiк незавершеного виробництва становить 6621 тис.грн. Облiк готової продукцiї Станом на 31.12.2013 року облiк готової продукцiї становить 17560 тис.грн Облiк дебiторської заборгованостi Бухгалтерськiй облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(с)БО №10«Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року №237, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.10.1999року за №725/4018 зi змiнами та П(с)БО №11« Зобов’язання », затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000року №20 та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000року за №85/4306 зi змiнами. Станом на 31.12.2013 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги складає 28790 тис. грн., Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 10140 тис. грн., за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв складає 6 тис.грн., Iнша поточна заборгованiсть складає 6855 тис.грн. Облiк грошових коштiв Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004року №637. Банкiвськi операцiї на Пiдприємствi здiйснюються у вiдповiдностi з Iнструкцiєю «Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi», затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змiн. Станом на 31.12.2013 р. грошi та їх еквiваленти становлять 14360 тис. грн. Залишок грошових коштiв в касах ТОВ «Виробниче об’єднання Техна» станом на 31.12.2013 року становить 18,0 тис. грн., що пiдтверджується залишками касових книг. Лiмiт залишку готiвки в касi ТОВ «Виробниче об’єднання Техна», встановлений розпорядженням Голови правлiння вiд 28.12.2012 року №17 в сумi 12428,00 грн. Пiд час вибiркової перевiрки правильностi ведення облiку касових операцiй порушень не встановлено. Облiк операцiй по банкiвським рахункам ведеться на рахунках 311 «Поточнi рахунки в банках», 312 «Поточнi рахунки в iноземнiй валютi», 313 «Iншi рахунки в банку в нацiональнiй валютi». Проведенi операцiї пiдтвердженi виписками банку та додатками до них. Станом на 31.12.2013 р. ТОВ «ВО Техна» вiдкрито наступнi поточнi рахунки: ? №260020318500 у АТ Брокбiзнесбанк, МФО 300249, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 1 800,52 грн.; ? №26003276 у ПАТ АКБ "Траст-Капiтал", МФО 380106, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 697,78 грн.; ? №26003000032470 у ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 11 669,40 грн.; ? №26006799994315 у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" м. Новоград-Волинський, МФО 380838, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 14 510,99 грн.; ? №26003703135385 у Київський РД "РАЙФФАЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 322904, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 3 266,93 грн.; ? №26008799998397 ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» м.Київ, МФО 380838, залишок коштiв станом на 31.12.2013р.-698 851,52 грн; ? №26001024270001 АТ Брокбiзнесбанк, вiд.№1 Житомир.РВ МФО 300249, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 6,95 грн. ? №26040799999592 у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" м. Новоград-Волинський, МФО 380838, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 0,00 грн.; ? №26044024270002 АТ Брокбiзнесбанк, вiд.№1 Житомир.РВ МФО 300249, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 0,00 грн. ? №26006412292 "РАЙФФАЗЕНБАНК АВАЛЬ", м.Київ МФО 380805, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 488 348,08 грн.; ? №260010318510/EUR у АТ Брокбiзнесбанк, МФО 300249, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 0,00 EUR; ? №26003276/EUR у ПАТ АКБ "Траст-Капiтал", МФО 380106, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. - 494,14 EUR; ? №26002799993268/EUR у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 58 658,00 EUR; ? №26009412288/EUR "РАЙФФАЗЕНБАНК АВАЛЬ", м.Київ МФО 380805, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 96 369,09 EUR; ? №260010318510/RUB у АТ Брокбiзнесбанк, МФО 300249, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 0,00 рос. руб.; ? №26008799996924/RUB у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 183 200,68 рос. руб; ? №26003276/RUB у ПАТ АКБ "Траст-Капiтал", МФО 380106, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 0,00 рос. руб.; ? №26005000032467/RUB у АК «УСБ» м. Київ, МФО 300023, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 0,04 рос. руб.; ? №26008412289/RUB "РАЙФФАЗЕНБАНК АВАЛЬ", м.Київ МФО 380805, залишок коштiв станом на 31.12.2013р. – 948 113,23 рос. руб.; ? №260010318510/USD у АТ Брокбiзнесбанк, МФО 300249, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 0,00 USD; ? №26007799997786/USD у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 580 958,47 USD; ? №26003276/USD у ПАТ АКБ "Траст-Капiтал", МФО 380106, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 52 389,05 USD; ? №26034380782601/USD у АК «УСБ» м. Київ, МФО 322012, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 0,00 USD. ? №26007412291/USD "РАЙФФАЗЕНБАНК АВАЛЬ", м.Київ МФО 380805, залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. – 565 059,64 USD. Станом на 31.12.2013 р. залишок грошових коштiв на рахунках в банках в нацiональнiй валютi становить 14342,0 тис. грн. Облiк витрат майбутнiх перiодiв Станом на 31.12.2013 року витрати майбутнiх перiодiв складають 980,0 тис. грн. Облiк iнших оборотних активiв Станом на 31.12.2013року iншi оборотнi активи складають 1724,0 тис. грн. На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї про зобов'язання Товариства. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдає П(с)БО №11«Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000року № 20 та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000року за №85/4306 зi змiнами. Станом на 31.12.2013року розмiр зобов’язань є реальним i складав у т.ч.: Iншi довгостроковi зобов’язання 21739 тис.грн.; Цiльове забезпечення 1514 тис.грн.; Короткостроковi кредити в банку 31000 тис.грн.; Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3760 тис.грн.; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 618 тис.грн.; Кредиторська заборгованiсть у тому числi з податку на прибуток 318тис.грн.; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування – 892 тис. грн..; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 1828 тис.грн; Iншi поточнi зобов’язання 33162 тис.грн. Товариством не створено забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам. На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства та вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Власний капiтал товариства станом на 31.12.13 р. становить 70325 тис. грн., в тому числi: • статутний капiтал – 10 000 тис. грн.; • додатковий капiтал – 1218 тис. грн.; • нерозподiлений прибуток – 59107 тис. грн. За результатами аудиторської перевiрки, аудитором було встановлено, що станом на 31.12.2012р. статутний капiтал Товариства, за даними облiку та фiнансової звiтностi, визначений у сумi 10 000 тис. грн. Вiдповiдно Статуту Статутний капiтал ТОВ «ВО Техна» становить 10 000 тис. грн. Статутний капiтал сформовано за рахунок грошових внескiв учасникiв Товариства: Таблиця 3 № з\п ПIБ учасника Внесок (грн.) Частка у Статутному фондi Товариства, % 1. Бондарев Сергiй Вiталiйович 1 500 000,00 15 2. Загоруйко Юрiй Анатолiйович 1 500 000,00 15 3. Степура Сергiй Михайлович 1 500 000,00 15 4. Надикто Олександр Борисович 2 490 000,00 24,9 5. Бєлоконь Олег Якович 1 700 000,00 17 6. Бруй Вiталiй Вiталiйович 1 200 000,00 12 7. Корсунський Михайло Олексiйович 110 000,00 1,1 Всього 100 Факт сплати Статутного фонду пiдтверджено виписками банку та розрахунково-платiжними документами. Станом на 31.12.2013р. Статутний капiтал сформовано в повному обсязi. Дата реєстрацiї Статуту Товариства – 02.06.2009 року. Статутний капiтал було сформовано виключно за рахунок грошових внескiв засновникiв. Протягом 2013 року змiни в статутному капiталi не вiдбувалися. На думку аудитора, порядок формування статутного капiталу вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України. На думку аудитора, статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю про власний капiтал товариства станом на 31.12.13 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства. При визначенi фiнансових результатiв дiяльностi Товариства дотримано вимог П(с)БО №15 «Дохiд» та П(с)БО №16 «Витрати» та принципу вiдповiдностi доходiв та витрат. Данi «Звiту про фiнансовi результати», як по доходах так i по витратах, пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку. Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), отриманий Товариством за перiод 01.01.2013року по 31.12.2013року складає 316137 тис.грн. Iншi фiнансовi доходи, отриманi Товариством за перiод 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 490 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 18334 тис.грн. Витрати на збут за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 40507 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 5811 тис.грн Товариство є платником податку на додану вартiсть на загальних пiдставах. За звiтний перiод Товариство отримало прибуток в сумi 32274 тис. грн. Визначення вартостi чистих активiв: (розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485). На основi даних Балансу станом на 31.12.2013 року Товариство здiйснило розрахунок вартостi чистих активiв. Найменування показника За звiтний перiод За попереднiй перiод Розрахункова вартiсть чистих активiв (тис. грн.) 70325 38 051 Статутний капiтал (тис. грн.) 10000 10000 Скоригований статутний капiтал (тис. грн.) 10000 10000 Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 28051 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 28051 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 60325 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 60325 тис. грн. Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.144 Цивiльного кодексу України дотримуються. Розрахункова вартiсть чистих активiв за 2013 рiк обчислена виходячи з порядку розрахунку вартостi чистих активiв наведеному в Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.04, а саме вартiсть чистих активiв дорiвнює рiзницi активiв та зобов’язань станом на 31.12.2013 р. Вартiсть чистих активiв Товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.144 Цивiльного кодексу України дотримуються. Виконання значних правочинiв Протягом 2013року Товариство не здiйснювало значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Аудитором не були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв. Розкриття iнформацiї про дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента. Вiдповiдно до ч. 1, ст. 41 Закону № 3480-IV «особлива iнформацiя про емiтента — iнформацiя про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв». До особливої iнформацiї належать вiдомостi про: ? прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; ? прийняття рiшення про викуп власних акцiй; ? факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; ? отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; ? змiну складу посадових осiб емiтента; ? змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; ? рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; ? рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; ? порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента Слiд зазначити, що обов’язок розкриття на фондовому ринку особливої iнформацiї передбачено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1591 «Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 05.02.2007р. за № 97/13364 (зi змiнами та доповненнями) та Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженим Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за № 53/13320 (зi змiнами та доповненнями). Вiдповiдно до наданих для перевiрки документiв можливо зробити висновок, що протягом 2012р. вiдбувалися подiї, якi могли вплинути на фiнансово – господарський стан ТОВ «ВО Техна». Перелiк особливої iнформацiї наведено у таблицi: Таблиця № 2 № з/п Дата розмiщення Дата здiйснення дiї Вид iнформацiї Повне найменування емiтента 1 30.07.2013р. 30.072013р. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробниче об’єднання Техна Вiдповiдно до наданих для перевiрки документiв що протягом 2013р. вiдбувалися подiї, якi могли вплинути на фiнансово – господарський стан ТОВ «ВО Техна», зокрема, 30 липня 2013 р. Загальними Зборами Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробниче об’єднання Техна» в межах її повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства прийнято рiшення (протокол №30/07 Загальних Зборiв Учасникiв ТОВ "Виробниче об'єднання Техна"), щодо змiни складу посадових осiб. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов’язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському висновку. Аналiз фiнансового стану ТОВ «ВО Техна» станом на 31.12.2013року. Фiнансовий стан пiдприємства визначається сукупнiстю показникiв, що вiдображають наявнiсть, розмiщення i використання ресурсiв пiдприємства, його реальнi й потенцiйнi фiнансовi можливостi. Вiн безпосередньо впливає на ефективнiсть пiдприємницької дiяльностi господарюючих суб’єктiв. Розрахунок фiнансових показникiв (коефiцiєнтiв), якi характеризують фiнансовий стан ТОВ «ВО Техна» у 2012р. (наверное 2013) пiдготовлено аудитором вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (крiм комерцiйних банкiв), якi затверджено протоколом Аудиторської палати України вiд 23.02.2001р. №99, якi розробленi вiдповiдно до вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, яке затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1528, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за № 53/13320. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ТОВ «ВО Техна» проводиться у вiдповiдностi з дiючим в Українi законодавством з урахуванням галузевих особливостей. Основнi показники дiяльностi вiдображенi в формах бухгалтерської звiтностi станом на 31.12.2013р. Фiнансовий стан пiдприємства на 31.12.2013р. характеризується наступними показниками: Показники фiнансового стану Аналiз лiквiдностi пiдприємства № п/п Показник Формула розрахунку Норм. знач. На початок звiтного перiоду 01.01.2013 На кiнець звiтного перiоду 31.12.2013 1 Коефiцiєнт покриття ф.1 р.1195/ ф.1р.1695 >1 1,16 1,55 2 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф.1(р.1165+р.1166+р.1167)/ ф.1р.1695 >0, збiльш 0,13 0,40 3 Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) ф.1 (р.1195 - р.1695) >0, збiльш 19 777 39527 Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства 1 Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) ф.1р.1495/ ф.1р.1900 >0,5 0,19 0,42 2 Коефiцiєнт фiнансування ф.1(р.1595+1695+1700+1800)/ ф.1р.1495 >1, зменш 0,20 0,08 3 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами ф.1 (р.1595 + р.1695)/ф.1р.1495 >0,1 4,14 1,34 4 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу ф.1 (р.1195 - р.1695)/ф.1р.1495 >0 збiльш 0,51 0,56 Iнтерпретацiя отриманих показникiв: • Коефiцiєнт покриття характеризує спiввiдношення оборотних активiв i поточних зобов'язань. Для нормального функцiонування пiдприємства цей показник має бути бiльшим за одиницю. Зростання його - позитивна тенденцiя. Орiєнтовне значення показника пiдприємство встановлює самостiйно. Воно залежатиме вiд щоденної потреби пiдприємства у вiльних грошових ресурсах. • Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi). Вiн є найбiльш жорстким критерiєм лiквiдностi пiдприємства i показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхiдностi погасити негайно. • Чистий оборотний капiтал необхiдний для пiдтримки фiнансової стiйкостi пiдприємства, оскiльки перевищення оборотних коштiв над короткостроковими зобов'язаннями означає, що пiдприємство не лише може погасити свої короткостроковi зобов'язання, але i має резерви для розширення дiяльностi. Оптимальна сума чистого оборотного капiталу залежить вiд особливостей дiяльностi компанiї, зокрема вiд її масштабiв, об'ємiв реалiзацiї, швидкостi оборотностi матерiальних запасiв i дебiторської заборгованостi. Недолiк оборотного капiталу свiдчить про нездатнiсть пiдприємства своєчасно погасити короткостроковi зобов'язання. • Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу до пiдсумку балансу i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Товариства на 31.12.13 р. становить 0,42, а це нижче нормативного значення, тому пiдприємство не є платоспроможним. • Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Коефiцiєнт фiнансування показує скiльки позикових коштiв припадає на 1 грн. власних. • Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi кошти, а яка - капiталiзована. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Договiр № 0020 вiд 04.03.2014 року. Початок аудиту 01.04.2014 року, закiнчення - 04.04.2014 року. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг»; Код ЄДРПОУ: 21681636; Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1909 вiд 30.03.2001 р., видане рiшенням Аудиторської палати України № 100; термiн дiї подовжено до 27.01.2016 р. Рiшенням № 227/3 вiд 27.01.2011 р.; Мiсцезнаходження: Україна, 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89; адреса для листування: Україна, 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89; тел/факс (044) 492-25-43, 492-79-47 (багатоканальнi). Аудитор ____________________________________ Слугiна С.А. (Сертифiкат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2018 року згiдно рiшення Аудиторської Палати України № 281/2 вiд 30.10.2013 року) Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг» __________________ Слугiна С.А. (Сертифiкат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2018 року згiдно рiшення Аудиторської Палати України № 281/2 вiд 30.10.2013 року) Дата аудиторського звiту «04» квiтня 2014року

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" за ЄДРПОУ 33063942
Територія за КОАТУУ 1811000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.30
Середня кількість працівників 955
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Пушкiна, буд. 48, м. Новоград - Волинський, Житомирська область, 11700, Україна,
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 124 109 0
первісна вартість 1001 221 252 0
накопичена амортизація 1002 97 143 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2886 2886 0
Основні засоби: 1010 53018 51035 0
первісна вартість 1011 96383 108106 0
знос 1012 43365 57071 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

21

21

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 56049 54051 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 60200 47932 0
Виробничі запаси 1101 26876 23751 0
Незавершене виробництво 1102 7435 6621 0
Готова продукція 1103 25889 17560 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 33281 28790 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 12240 10140 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 6 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15547 6855 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 14881 14360 0
Готівка 1166 13 18 0
Рахунки в банках 1167 0 14342 0
Витрати майбутніх періодів 1170 751 980 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 2760 1724 0
Усього за розділом II 1195 139660 110787 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 195709 164838 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10000 10000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 1218 1218 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26833 59107 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 38051 70325 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 36367 21739 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 1514 1514 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 37881 23253 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 31000 31000 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 6255 3760 0
за розрахунками з бюджетом 1620 963 618 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 318 0
за розрахунками зі страхування 1625 1097 892 0
за розрахунками з оплати праці 1630 2206 1828 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 78256 33162 0
Усього за розділом IІІ 1695 119777 71260 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 195709 164838 0

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. №73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2013р. №336/22868.
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" за ЄДРПОУ 33063942
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 316137 321074
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 217897 ) ( 241296 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

98240

79778
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7387 11820
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 18334 ) ( 17676 )
Витрати на збут 2150 ( 40507 ) ( 41738 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5811 ) ( 11850 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

40975

20334
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 490 189
Інші доходи 2240 0 313
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 7434 ) ( 8614 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 51 ) ( 179 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

33980

12043
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1706 -4700
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

32274

7343
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 32274 7343

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 139905 160343
Витрати на оплату праці 2505 31138 33118
Відрахування на соціальні заходи 2510 11860 12721
Амортизація 2515 13974 11644
Інші операційні витрати 2520 72598 85761
Разом 2550 269475 303587

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. №73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2013р. №336/22868.
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" за ЄДРПОУ 33063942
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

316689

351305
Повернення податків і зборів 3005 25906 17541
у тому числі податку на додану вартість 3006 25904 17540
Цільового фінансування 3010 932 758
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 6768 601
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 373 499
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 30 0
Інші надходження 3095 2891 106163
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 246120 )

( 289990 )
Праці 3105 ( 26850 ) ( 28177 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 13536 ) ( 14289 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6869 ) ( 6635 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1961 ) ( 1522 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 75 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4833 ) ( 5113 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 21033 ) ( 97024 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 30 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 8363 ) ( 18692 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 30788 22060
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 210
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 9718 ) ( 12155 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -9718 -11945
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 5600 78537
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 490 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 20227 83515
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 7434 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -21571 -4978
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -501 5137
Залишок коштів на початок року 3405 14881 9418
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -20 326
Залишок коштів на кінець року 3415 14360 14881

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. №73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2013р. №336/22868.
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" за ЄДРПОУ 33063942
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" за ЄДРПОУ 33063942
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 10000 0 1218 0 26833 0 0 38051
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 10000 0 1218 0 26833 0 0 38051
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 32274 0 0 32274
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 32274 0 0 32274
Залишок на кінець року 4300 10000 0 1218 0 59107 0 0 70325

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. №73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2013р. №336/22868.
Керівник Мальований Геннадiй Володимирович
Головний бухгалтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна