Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Мальований Геннадiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.03.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
11700, Житомирська обл., м. Новоград - Волинський, Пушкiна, 48
4. Код за ЄДРПОУ
33063942
5. Міжміський код та телефон, факс
041452196 041452196
6. Електронна поштова адреса
m.orlenko@texha.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.03.2014
(дата)
2. Повідомлення 59(3856) Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 31.03.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.tehxa.ru в мережі Інтернет 27.03.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.03.2014 звільнено Генеральний директор Мальований Геннадiй Володимирович ММ 401712
01.12.1999 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшення про звiльнення прийнято Загальними Зборами Учасникiв ТОВ "ВО Техна" (Протокол 27-03/14 вiд 27.03.2014 р.). Посадова особа Мальований Геннадiй Володимирович (Паспорт: серiя ММ номер 401712 виданий 01.12.1999 р. Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.), яка займала посаду Генеральний директор, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.11.2010р. По 27.03.2014р.
27.03.2014 призначено Генеральний директор Мальований Геннадiй Володимирович ММ 401712
01.12.1999 Орджонiкiдзевським РВ Хму УМВс України в Харкiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято Загальними Зборами Учасникiв ТОВ "ВО Техна" (Протокол 27-03/14 вiд 27.03.2014 р.). Посадова особа Мальований Геннадiй Володимирович (Паспорт: серiя ММ номер 401712 виданий 01.12.1999 р. Орджонiкiдзевським РВ Хму УМВс України в Харкiвськiй областi), призначена на посаду Генеральний директор. На посаду Генерального директора призначений з 28.03.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: ВАТ завод "Потенцiал" iнженер першої категорiї лабораторiї електроiзоляцiйних матерiалiв, iнженер-конструктор першої категорiї "Бюро занурюваних електродвигунiв". ТОВ "ВО Техна" заступник директора по виробництву, заступник директора по плануванню, директор з логiстики, виконуючий обов"язки Генерального директора, Генеральний директор.