Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Мальований Геннадiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.07.2013
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об'єднання Техна"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33063942
1.4 Місцезнаходження емітента
11700, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл., вул. Пушкiна, 48
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
041452196 041452196
1.6 Електронна поштова адреса емітента
m.orlenko@texha.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 30.07.2013
(дата)
2.2. Повідомлення 141 (3691) Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 01.08.2013
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.texha.ua в мережі Інтернет 30.07.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.07.2013 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Корсунський Михайло Олексiйович СН 342534
17.12.1996 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
1.1
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято на пiдставi протоколу №30/07 вiд 30.07.2013 р. Загальних Зборiв Учасникiв ТОВ "Виробниче об'єднання Техна". Посадова особа Корсунський Михайло Олексiйович (Паспорт: серiя СН номер 342534 виданий 17.12.1996 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), призначена на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,1%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор департаменту продаж ТОВ "Авастар" протягом 8 рокiв.
30.07.2013 призначено Член Наглядової ради Степура Сергiй Михайлович СН 538557
06.11.1997 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
15
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято протоколом №30/07 вiд 30.07.2013 р. Загальних Зборiв Учасникiв ТОВ "Виробниче об'єднання Техна". Посадова особа Степура Сергiй Михайлович (Паспорт: серiя СН номер 538557 виданий 06.11.1997 р. Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: заступник директора ТОВ "Зоотехнологiя".
30.07.2013 призначено Голова Наглядової ради Бондарев Сергiй Вiталiйович МК 233613
07.08.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
15
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято на пiдставi протоколу №30/07 вiд 30.07.2013р. Загальних Зборiв Учасникiв ТОВ "Виробниче об'єднання Техна". Посадова особа Бондарев Сергiй Вiталiйович (Паспорт: серiя МК номер 233613 виданий 07.08.1996 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор ТОВ "Крамдс".
30.07.2013 призначено Член Наглядової ради Надикто Олександр Борисович СН 169816
11.07.1996 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
24.9
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято на пiдставi протоколу №30/07 вiд 30.07.2013р. Загальних Зборiв Учасникiв ТОВ "Виробниче об'єднання Техна". Посадова особа Надикто Олександр Борисович (Паспорт: серiя СН номер 169816 виданий 11.07.1996 р. Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 24,9%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: заступник генерального директора ТОВ "Кондитерська фабрика "Лагода".
30.07.2013 призначено Голова Ревiзiйної комiсiї Бєлоконь Олег Якович МЕ 118399
25.06.2002 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
17
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято на пiдставi протоколу №30/07 вiд 30.07.2013 р. Загальних Зборiв Учасникiв ТОВ "Виробниче об'єднання Техна". Посадова особа Бєлоконь Олег Якович (Паспорт: серiя МЕ номер 118399 виданий 25.06.2002 р. Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), призначена на посаду Голова Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 17%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.07.2013 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Бруй Вiталiй Вiталiйович СН 641396
11.12.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
12
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято на пiдставi протоколу №30/07 вiд 30.07.2013 р. Загальних Зборiв Учасникiв ТОВ "Виробниче об'єднання Техна". Посадова особа Бруй Вiталiй Вiталiйович (Паспорт: серiя СН номер 641396 виданий 11.12.1997 р. Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), призначена на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 12%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.